Pagina Principala
>> Despre universitate >> Documentele Universităţii >> Regulamentele Universităţii

Regulamentele Universităţii Transilvania din Braşov

 GENERALE
 1. Regulamentul Senatului Univerității
 2. Regulamentul intern - MODIFICĂRI
 3. Regulament de organizare și funcționare a organelor deliberative din universitate
 4. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Disciplină a Senatului Universităţii - MODIFICĂRI
 
 ETICĂ
 1. Regulament de funcționare al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară
 
 ALEGERI
 1. Metodologia de organizare si desfasurare a alegerilor din Universitatea Transilvania din Brasov
 2. Regulament pentru alegerea reprezentantilor studentilor
 3. Metodologia privind alegerea membrilor C-SDI
   
 STUDENȚI
 1. Regulament privind activitatea profesională a studenților
 2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brașov pentru ciclurile de studii de licență și masterat
 3. Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat
 4. Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
 5. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și postdoctorat
 6. Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților pentru ciclul de licență
 7. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților
 8. Regulament privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material
 9. Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor studențești
 10. Regulament privind organizarea și desfășurarea activității organizațiilor studențești
 11. Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
 12. Regulament de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus prin programul Erasmus+
 13. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   
 ANGAJAȚI
 1. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare
 2. Metodologia privind recunoaşterea în UTBv a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
3.
Metodologia privind recunoaşterea în UTBv a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
4. Metodologia privind recunoaşterea automată în UTBv a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
5.
Regulament privind obținerea atestatului de abilitare 2015
 6. Regulament privind obținerea atestatului de abilitare 2017
 7. Metodologia privind acoperirea activităților didactice în regim de plata cu ora
 8. Metodologia privind menținerea calitatii de titular în învățământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare
 9. Regulament privind modul de acordare a gradației de merit personalului didactic-auxiliar și de cercetare
 10. Regulament privind evaluarea periodică a calitîții personalului didactic
   
 PROGRAME DE STUDII
 1. Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
 
 CERCETARE
 1. Regulament de organizare și functionare a Institutului de Cercetare Stiintifica (ICDT)
 2. Regulament de organizare si funcționare a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri Produse și Tehnologii pentru Energie Durabilă
 3. Codul de etică în cercetare științifică social-umană
 
 ORGANIZATORICE
    a) Structuri suport
 1. Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)
 2. Regulament al Biroului de Asigurare a Calității (DAC)
 3. Regulamentul Oficiului de Relații Internaționale (ORI)
 4. Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații Publice
 5. Regulamentul de funcționare al Biroului de Marketing și Imagine
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Management al Proiectelor
 7. Regulamentul de organizare si functionare a Biroului IT
 8. Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Proprietate Intelectuala
 9. Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii universitare
 10. Regulament de organizare și funcționare a Editurii Universității Transilvania din Brașov
 11. Regulament al Departamentului de Gestiune a proceselor didactice (DGPD)
 12. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR)
 13. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Formare Continuă (CFC)
 14. Regulamentul Departamentului de Rezidențiat și Învățământ Postuniversitar Medical
 15. Regulament de organizare și funcționare al Centrului pentru Învățarea Limbilor Moderne (CILM)
 16. Regulament de organizare și funcționare al Mediatecii Norbert Detaeye
 17. Regulamentul Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
 18. Regulamentul Centrului Muzical al Universității Transilvania din Brașov
 19. Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații cu Mediul Exterior (BRME)
 20. Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare a Carierei (CICOC)
21.
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Analiză și Strategie Financiară
   
    b) Servicii
 1. Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Juridic contencios
 2. Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului de Audit public intern
 3. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Tehnico - Administrative
 4. Regulament de organizare și funcționare a Direcției de Resurse Umane (DRU)
 5. Regulament de funcționare al Serviciului Financiar - Contabil
 6. Regulament de funcționare a Cantinelor-restaurant studențești
 7. Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Control - Gestiune
 8. Regulament de organizare și funcționare a Biroului intern de Achizitii Publice
 9. Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de Securitate și Sănatate în Muncă (CSSM)
 10. Metodologia de închiriere a spațiilor sau terenurilor temporar disponibile din patrimoniul universității