LISTA REZULTATE EVALUARE

LISTA REZULTATE ANALIZA DOSARE

LISTA REZULTATE FINALE

În cadrul EMVeM, Universitatea Transilvania are un post vacant de asistent cercetare (ESR) pe durata a 24 de luni. Vă invităm și vă încurajăm să aplicați, dacă sunteți un candidat motivat care îndeplinește "profilul candidatului " de mai jos și care răspunde criteriilor de eligibilitate impuse de Comisia Europeană.

ANUNT CONCURS

Within EMVeM, Transilvania University has an open position for an Early Stage Researcher (ESR) (duration 24 months). We invite and encourage you to apply, if you are a motivated candidate who fulfills the “general candidate profile” below, which includes the eligibility criteria imposed by the European Commission
With the accepted candidate, an R&D program and Ph.D trajectory in line with the EMVeM project objectives and background interest of the candidate will be defined.

Early Stage Researcher Job details


Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de „Cercetător ştiinţific” cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de cercetare D02 – Produse High Tech pentru Autovehicule

ANUNT CONCURS   FISA POSTULUI


 Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (student masterand), pe durată determinată, în cadru proiectul „Noi adsorbanţi de tip zeolitic obţinuţi din cenuşa de termocentrală colectată de la electro-termocentrale din România”, finanțat de CNCS-UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-TE-2012-3-0177, director proiect conf. univ. dr. Maria Vișa.

ANUNT CONCURS


Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de Cercetător ştiinţific cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de cercetare D10 – Informatică Industrială Virtuală și Robotică

ANUNT CONCURS


Universitatea Transilvania din Braşov anunţă scoaterea la concurs a postului de CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III, pe perioadă determinată de 3(trei) ani, la Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Departamentul de Ingineria Fabricaţiei, Centrul de cercetare C05- Tehnologii şi sisteme avansate de fabricaţie.

ANUNT CONCURS

Fişa postului


Universitatea Transilvania din Brasov anunta scoaterea la concurs a postului de Asistent de cercetare, cu studii superioare conform proiectului FP7 ITN Marie Curie - Energy Efficiency Management for Vehicles and Machines - EMVeM  - GA 315967, pe perioada determinata de 3 ani, la Laboratorul Sisteme Electronice Încorporate si Comunicatii Avansate din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov

Cerinţe obligatorii pentru înscrierea la concurs:

a)  deţine diplomă de masterat sau studii superioare cu durata de 5 ani în domeniu inginerie;

b)  se află în primii 4 ani ai carierei în cercetare;

c)  nu a avut rezidenţa în România pentru o perioadă mai lungă de 12 luni în ultimii 3 ani;

d)  nu deţine titlul ştiinţific de doctor;

e)  candidaţii pot avea orice naţionalitate;

f)   cunoaşte limba engleză vorbit şi scris;

g)  cunoaşte metode experimentale diferite şi metodologii de modelare: Matlab, scheme deSimulink, MathCAD, OrCAD, Pspice, Proteus, Methor Grahycs, element finit;

h)  deţine experienţă în sisteme de control, arhitecturi software;

i)   are cunoştinţe de programare;

j)  candidatul trebuie să fie motivat să lucreze într-un mod orientat spre rezultate, ca partea unui proces de cercetare şi dezvoltare în echipă, dar în acelaşi timp trebuiesă fie capabil să lucreze independent.

Concursul constă în următoarele probe:

a)      Proba I   -interviu de selecţie - 30%

b)      Proba II  - analiza dosarului de candidatură (curriculum vitae şi scrisoare de motivaţie) – 70%

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

-     CV detaliat incluzând publicaţii şi referinţe;

-     Scrisoare de motivaţie;

-     Cerere de înscriere adresată Domului Rector;

-     Copie după actul de identitate;

-     Copii după actele de studii;

-     Copie după cartea de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă care să ateste pregătirea şi vechimea în domeniul specific de activitate;

-     Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Dosarul se depune la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov până la data de 12. 07.2013, ora 13.00.

Concursul va avea loc în perioada15-19 iulie 2013, ora şi locul urmând a fi transmise candidaţilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la e-mail: borzapn@unitbv.ro, Tel. +40268478705

Fişa postului Early Stage Researcher Job details


Universitatea Transilvania din Brasov scoate la concurs 4 posturi de cercetători ştiinţifici gr. III pe perioadă nedeterminată la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Inovare al Universităţii.

 


Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea/Departamentul: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor / Inginerie Electrica si Fizica Aplicata
D07 - Sisteme electrice avansate

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III ...............
DETALII

Persoana de contact: Prof.dr.ing. Elena Helerea (tel: 0744 624 682, email: helerea@unitbv.ro)

Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea/Departamentul: Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor / Inginerie Electrica si Fizica Aplicata
D10 - Informatica industriala virtuala si robotica

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III ...............
DETALII

Persoana de contact: Prof.dr.ing. Gheorghe Mogan (tel: 0723 383 440, email: helerea@unitbv.ro) 


Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea/Departamentul: Electronica si Calculatoare
D13 - Sisteme electronice incorporate si comunicatii avansate

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III ...............
DETALII

Persoana de contact: Prof.dr.ing. Toacse Gheorghe (tel: 0728 078 260)

                                        Prof.dr.ing. Florin Sandu (tel: 0726 141 740, email: sandu@unitbv.ro)


Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea/Departamentul: Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
C16 - Centrul de cercetari economice

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETATOR STIINTIFIC GRADUL III ...............
DETALII

Persoana de contact: Prof.dr. Gabriel Bratucu (tel: 0722 312 778, email: gabriel.bratucu@unitbv.ro)

                                        Prof.dr. Tache Ileana (tel: 0727 875 290, email: ileanatache@unitbv.ro) Condiţii generale de prezentare la concurs:

-    Studii superioare
-    Titlul ştiinţific de doctor;
-    Rezultate dovedite ale cercetării ştiinţifice (exemplu: publicaţii în jurnale din fluxul principal  în volume ale conferinţelor internaţionale cu comitet de referenţiere şi/sau participare sau coordonare de granturi şi proiecte de cercetare ştiinţifică şi/sau brevete şi propuneri de brevete);  
-    Cunoaşterea limbii engleze;
-    Cunoştinţe generale de operare PC.
Condiţiile specifice de prezentare la concurs pentru domeniile cărora le aparţin posturile propuse se află pe site-ul www.unitbv.ro, secţiune Cercetare Ştiinţifică, Institut CDI.

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

-    Cerere adresată d-lui Rector pentru înscriere la concurs;
-    Copie după actele de studii (diplomă de licenţă, diplomă de master, diplomă de doctor);
-    Copie după Carnetul de Muncă si adeverinţă cu satagiu de cotizare (dacă este cazul);
-    Adeverinţă medicală emisa de medicul de familie( cu specificaţia „ APT de MUNCA ”);
-    Copie act de identitate;
-    Copie certificat căsătorie(după caz);
-    Curriculum Vitae, format European;
-    Scrisoare de intenţie.
Dosarele de concurs se vor depune la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, în termen de maxim 30 de zile de la data publicării anuntului.
Datele, orele şi locaţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile specifice de ocupare a posturilor şi detalii suplimentare se află postate pe site-ul universităţii www.unitbv.ro, la secţiunea Cercetare ştiintifică, Institut CDI.

Posturi de cercetatori stiintifici la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Inovare al Universitatii Transilvania din Brasov - februarie 2012