Acte de studii

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE
Mihaela Alina Popescu

Telefon: +40 268 413000 int.118
Fax: +40 268 415336
secretar-sef@unitbv.ro

BIROU ACTE STUDII
Marinela Nistor

Telefon: +40 0268 413000 int.154
nistor.marinela@unitbv.ro
Elena Simona Ştirbu
Telefon: +40 0268 413000 int.154
stirbu.elena@unitbv.ro

Contact
Adresa
: Bd. Eroilor nr.29, 500036 Braşov
Clădirea Rectorat, cam. 100-101

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Vineri: 12,00 - 15,00

Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite. Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare. Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă şi suplimentul la diplomă.

Informatii despre

* Documente necesare pentru a intra in posesia diplomei

* Cui i se eliberează actele de studii?

* Foi matricole şi programe analitice

* Duplicate ale actelor de studii

* Recomandări

* Confirmări ale actelor de studii

* Traduceri oficiale ale documentelor universitare

* Taxe

Documente necesare pentru a intra în posesia diplomei

o Buletin/carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români sau paşaport (în original) pentru cetăţenii străini şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
o Suplimentul la diplomă sau Foaia matricolă;

Cui i se eliberează actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original. În situaţii bine motivate, când titularul actului de studii nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii, pe baza unei procuri care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.

Foi matricole şi programe analitice

Foile matricole pentru promoţiile 1983-1995 se eliberează la cererea absolvenţilor.
Programele analitice se eliberează numai la solicitarea absolvenţilor.
Cererea se depune la registratura universităţii sau la secretariatul facultăţii absolvite, însoţită de chitanţa reprezentând taxa pentru eliberarea foii matricole/programei analitice.

Duplicate ale actelor de studii (diplomă, certificat, atestat, foaie matricolă sau supliment la diplomă)

În cazul pierderii sau distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii următoarelor documente:

o Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii sau distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
o Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat
o Copie legalizată a Certificatului de naştere
o Două fotografii realizate recent, format 3 x 4 cm, color, pe hârtie fotografică (numai pentru actele de studii prevăzute cu „Loc pentru fotografie”)
o Dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
o Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii.

Dosarul cuprinzând documentele menţionate mai sus se depune la registratura universităţii şi este supus aprobării conducerii universităţii. Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii. Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor originale.

Recomandări :

Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării şi apostilării acestora.

Confirmări ale actelor de studii

Se eliberează la solicitarea absolvenţilor. Cererea, însoţită de copii ale diplomei şi a suplimentului la diplomă/foii matricole, se depune la registratura universităţii.

o Confirmări (adeverinţe de autenticitate) solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în vederea vizării actelor de studii sau de către alte instituţii, în scopul echivalării actelor de studii.
o Confirmări a actelor de studii, în limba engleză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate.
o Copii certificate ale actelor de studii şi ale anexelor la actele de studii, sub semnătura rectorului, ştampilate cu sigiliul instituţiei, numai la solicitarea instituţiilor din alte state. Copiile certificate vor fi expediate, într-un plic sigilat, către instituţia care se ocupă de recunoaşterea studiilor din statul care a solicitat aceste documente.

Traduceri oficiale ale documentelor universitare

Universitatea „Transilvania” din Braşov efectuează şi emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale următoarelor documente universitare oficiale proprii:

- Acte de studii: diplome, certificate, atestate, situaţii şcolare, foi matricole, programe analitice;
- Adeverinţe privind şcolarizarea, pentru studenţi, absolvenţi, doctoranzi;
- Adeverinţe de autenticitate a actelor de studii, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate.

Traducerile documentelor enumerate mai sus se realizează în limbile engleză, franceză sau germană se eliberează sub antetul şi sigiliul universităţii, cu semnătura Rectorului.
Solicitările se depun la sediul Centrului de Învăţare a Limbilor Moderne (Aula Universității Transilvania, et.II. - Strada Iuliu Maniu nr. 41A).

Taxe

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activităţi

Cuantumul taxelor percepute pentru emiterea de traduceri oficiale ale documentelor universitare, aprobate în şedinţa de Senat din data de 28.02.2012 sunt:

Nr. crt.

Specificaţia

Valoarea

Observaţii

1.

Traduceri documente universitare

50 lei

Taxă minimă/document

45 lei / pag.

Pentru documente de până la 3 pag.

35 lei / pag.

Pentru documente mai mari de 3 pag.