Facultatea de Alimentatie si Turism > Despre Facultate > Management > Atribuţii

Atribuţii ale conducerii facultăţii

Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii şi are următoarele atribuţii şi competenţe:

     a.  Formulează strategia de dezvoltare a facultăţii şi asigură cadrul şi instrumentele de implementare a acestei   strategii, conform cu Planul Managerial;

     b.  Prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii şi stadiul îndeplinirii Planului Managerial, conform cu strategia de dezvoltare a facultăţii;

     c. Conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie  şi Senatului universitar.

Prodecanul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizare are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea de cercetare, îndeplinirea standardelor minimale din fişa FRACS şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii de cercetare;
 2. Coordonează organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice, întocmeşte, împreună cu cadrele didactice din facultate direct implicate calendarul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
 3. Organizează, la propunerea membrilor facultăţii, întâlniri cu personalităţi ale ştiinţei /tehnicii;      
 1. Organizează activitatea de promovare a rezultatelor cercetării din facultăţii prin popularizarea programelor de cercetare ştiinţifică;
 2. Coordonează organizarea şi realizarea bazei de date referitoare la evidenţa contractelor de cercetare, a articolelor, a doctoranzilor şi a post-doctoranzilor;
 3. Coordonează şi organizează activităţile IT din facultate – pagina de internet a facultăţii, sistemul de informatizare a facultăţii;
 4. Sprijină activităţile de ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor;
 5. Sprijină activitatea de evaluare ştiinţifică a Buletinului Universităţii;
 6. Este purtătorul de cuvânt al facultăţii în relaţia cu presa;
 7. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.

Prodecanul cu activitatea cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi internaţionalizare are următoarele atribuţii:

 1. Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele studenţeşti;
 2. Se ocupă de repartizarea studenţilor în cămine;
 3. Răspunde de activităţile sociale şi educative întreprinse împreună cu studenţii;
 4. Răspunde de practica studenţilor;
 5. Coordonează activitatea ALUMNI la nivel de facultate;
 6. Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în carieră;
 7. Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica studenţilor;
 8. Elaborează strategia de internaţionalizare a facultăţii;
 9. Coordonează şi organizează activitatea de promovare a imaginii facultăţii;
 10. Coordonează activitatea de protecţia muncii şi PSI;
 11. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.

Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. Directorul de departament răspunde de:

 1. planurile de învăţământ si statele de funcţii;
 2. managementul activităţii de cercetare ştiinţifică;
 3. managementul calităţii procesului didactic;
 4. organizează şi monitorizează procesul de tutoriat al studenţilor din programele de studii ale departamentului;
 5. managementul financiar al departamentului.
 6. selecţia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de munca ale personalului;
 7. reprezintă departamentul în relaţiile cu celelalte structuri de conducere.

În cadrul facultăţii noastre directorul de departament cumulează şi funcţia de prodecan cu activitatea didactică şi asigurare a calităţii, cu atribuţiile următoare:

 1. Coordonează activitatea didactică, îndeplinirea standardelor de calitate şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii didactice;
 2. Răspunde împreună cu coordonatorii programelor de studiu de procesul de evaluare a programelor de studiu, de armonizare a curriculei acestora cu cea a programelor similare şi de elaborarea dosarelor de autoevaluare;
 3. Prezintă, periodic, în Consiliul Facultăţii rapoarte privind activităţile didactice;
 4. Răspunde de întocmirea orarelor şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora;
 5. Coordonează, împreună cu coordonatorii programelor de studiu activitatea de finalizare a programelor de studiu şi de elaborarea a lucrărilor de licenţă şi de diplomă;
 6. Răspunde de activităţile didactice ale programelor de studiu de licenţă şi master;
 7. Asigură cadrul şi desfăşurarea proceselor de evaluare a activităţilor didactice din facultate;
 8. Întocmeşte programul de elaborare şi multiplicare a cursurilor şi îndrumarelor de lucrări practice (laboratoare);
 9. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.