Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan activitati DAC 2011 2012

Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii 

Anul universitar 2011 - 2012
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii
 1.1 Evaluarea interna institutionala pe anul 2010-2011
Oct. 2011
CEAC-U
 
  1.2 Evaluarea activitatii CEAC-DAC pe anul 2010-2011
Oct. 2011
CEAC-U
DAC
 
 1.3 Evaluarea interna a programelor de studii in vederea evaluarii ARACIS
Febr. 2011
CEAC-U/DAC
Coord. PS
Acreditare
Reacreditare
 1.4 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
Ian. 2012, 
Iunie 2012  
CEAC-U
CEAC-F
DAC
Conform aprobarii BS
 1.5 Evaluarea absolventilor Iunie 2012  Prorectorat LMESC  
 1.6 Evaluarea colegiala Iulie 2012
CEAC-U
DAC
 
 1.7 Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii Nov. 2011
CEAC-U
DAC
 
1.8 Analiza in Senat / BS a rezultatelor evaluarii internationale si aprobarea planului de masuri pentru anul 2011 - 2012  Oct. 2012 CEAC-U  
2 Audituri interne  
  2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe Febr. 2012 
 
CEAC-U
DAC   
 
 2.2 Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Ian. 2012
Iunie 2012
CEAC-U
DAC   
 
 2.3 Activitatea de secretariat
Nov. 2011
Mai 2012 
Secretar sef univ.
DAC 
Audituri de urmarire
2.4 Activitatea de evaluare a personalului didactic auxiliar si TESA  Martie 2012
CEAC-U
DAC   
 
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
3.1 Elaborare proceduri pentru Scoala doctorala Iunie 2012
Scoala Doctorala
DAC 
 
3.2 Elaborare proceduri pentru Biblioteca Universitatii Decembrie  2011
BU
DAC  
 
3.3 Elaborare/imbunatatire proceduri MRU Aprilie 2012
DRU
DAC  
 
3.4 Proceduri pentru Directia Camine-Cantine Dec. 2011
DCC
DAC   
 
3.5 Dezvoltarea SMC pentru DFC Dec.  2011
DAC
DFC   
 
3.6 Dezvoltarea SMC pentru institutul PRO-DD Iulie  2012 Rector  
4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date privind structurile CEAC Oct. 2011  CEAC-U   
4.2 Baze de date privind Programele de studii Permanent  DAC    
4.3 Rezultatele evaluarii Programelor de studii Permanent 
Secretar sef univ.
DAC
 
4.4 Situatii de sinteza privind calitatea institutionala Dec. 2011
Responsabili de proces
DAC
 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare Permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
Site-ul universitatii
5.2

Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru discutarea problemelor referitoare la calitate

Iunie 2012
CEAC-U
DAC  
 
5.3 Cursuri de formare/informare a persoanelor care participa la procesele de evaluare si audit Ian. 2012
DAC
DIDIFR
 
5.4 Elaborare de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.5 Actualizarea site-ului DAC Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.6 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie Permanent
CEAC-U
DAC 
 
 
 
Brasov, 10.10.2011      
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Prof.dr.ing. Maria POPESCU
 
Procese de management
 
- imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor de marketing utilizate de universitate pentru optimizarea deciziilor strategice referitoare la oferta educationala si de cercetare stiintifica;
- intarirea caracterului preventiv al managementului prin aplicarea sistematica in universitate a metodologiei managementului riscului;
- dezvoltarea culturii calitatii  prin actiuni de instruire si implicare a membrilor comunitatii academice in procesele referitoare la asigurarea calitatii;
- implementarea unui sistem de stimulare si valorificare a initiativei membrilor comunitatii academice pentru imbunatatirea continua a performantelor serviciilor si proceselor realizate in universitate.
 
Procesul didactic
 
- perfectionarea instrumentelor de gestiune economica a programelor de studii pentru optimizarea deciziilor cu privire la oferta educationala;
- imbunatatirea sistemului de evaluare a studentilor avand in vedere evaluarea mai corecta a competentelor si reducerea tentativelor de frauda;
- perfectionarea procesului de evaluare a activitatii didactice de catre studenti, prin implicarea si responsabilizarea studentilor;
- dezvoltarea si actualizarea continua a bazelor de date referitoare la calitatea programelor de studii pentru o mai buna monitorizare si evaluare a calitatii programelor de studii
- dezvoltarea legaturii cu absoventii prin mecanismele create in universitate (ALUMNI); realizarea de studii privind insertia profesionala a absolventilor.
 
Cercetare stiintifica
 
- dezvoltarea in continuare a proceselor si instrumentelor prin care se asigura stimularea interesului pentru aplicarea rezultatelor din cercetarea stiintifica universitara in mediul socio-economic;
- elaborarea de proceduri si instrumente de management pentru Scoala Doctorala si Departamentul Post-Doctorat;
- asigurarea cadrului corespunzator pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice si transferul tehnologic.
 
Procese suport
 
- continuarea demersului de analiza si optimizare a proceselor din Biblioteca universitatii, Directia Resurselor umane, Camine - Cantina, Serviciul Financiar - Contabilitate.
 
Studenti
 
- dezvoltarea, in masura mai extinsa, a instrumentelor si structurilor de comunicare si colaborare cadre didactice - studenti;
- implicarea mai activa a reprezentantilor studentilor de la nivelul tuturor structurilor  (an de studii, program de studii, facultate, universitate) in procesele decizionale.
- imbunatatirea sistemului de tutorat la nivelul programelor de studii;
- intensificarea activitatii Centrului de Informare, Consiliere si Orientare a Carierei si cresterea vizibilitatii sale in randul studentilor;
- imbunatatirea comunicarii cu secretariatele facultatilor;
- intensificarea activitatii reprezentantilor studentilor din CRSUT.