Condiții de admitere

În Universitatea Transilvania din Braşov, admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat în anul universitar 2017-2018.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate / pașaportului și a documentelor prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată notarial.

Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 4-19 septembrie 2017, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare - SDI (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). Concursul de admitere la doctorat va avea loc în perioada 22-27 septembrie 2017. Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate / afișate în data de 29 septembrie 2017 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 30 septembrie 2017 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 1 octombrie 2017. Rezultatele finale (după soluționare contestații) se afișează în data de 1 octombrie 2017.


Candidaţi eligibili

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:

 • absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Studiile anterioare (licență, masterat) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

În Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minim 7 (șapte).

Sunt eligibili pentru locuri bugetate doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minim 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi:

 • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.Procedura poate fi inițiată prin UTBv sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de 30 zile.
 • cetăţeni ai statelor terţe UE, pe locuri cu taxă (CPV) conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor elaborate de SDI.

Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor accesa platforma de admitere on-line pentru preînregistrare și vor prezenta ulterior, la secretariatul SDI, într-un dosar plic, următoarele acte:

 • 1. cererea de înscriere și fişa de înscriere (formulare tip) disponibile la secretariatul SDI sau pe website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2);
 • 2. certificatul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională – fotocopie (sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică candidații cetățeni ai unei ţări în care limba oficială este una de circulaţie internaţională și candidații care au absolvit un program de studii de licență sau de masterat într-o limbă de circulație, inclusiv absolvenții programelor de studii de licență din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate);
 • 3. cartea de identitate – fotocopie;
 • 4. certificatul de naştere – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 5. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 6. diploma de bacalaureat – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 7. diploma de licenţă sau echivalentă și foaia matricolă* – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul;
 • 8. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul;
  *,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență (programe de studii integrate) sau disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite. Aceste documente trebuie să includă media anilor de studii de licenţă și media la examenul de licență/disertație.
 • 9. curriculum vitae – asumat prin semnarea de către candidat;
 • 10. lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/publicate – asumată prin semnarea de către candidat;
 • 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul aprobat de Senatul universitar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria universităţii (clădirea Rectorat, et. II), în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14. Alternativ, taxa de înscrire se poate plăti prin transfer bancar, inclusiv prin facilitățile de plată on-line, cu condiția de a prezenta la înscriere un document doveditor. Detaliile de plată prin transfer bancar sunt postate pe website-ul SDI. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pe baza unor documente doveditoare. Angajaţii universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta o adeverinţă de salariat. Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii (alţii decât personalului didactic și didactic auxiliar), care vor prezenta adeverinţa de salariat a părintelui.


Locuri în concurs

Admiterea la doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov se face pe locuri bugetate (fără plata taxelor de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxelor de școlarizare), pentru următoarele forme de învăţământ: bugetat cu frecvenţă cu bursă, bugetat cu frecvență fără bursă, cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (după caz).

Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și alocarea acestora pentru formele de doctorat cu frecvență și cu frecvență redusă, precum și numărul de burse de doctorat alocate de MEN:

 • total locuri: 60
 • locuri cu bursă (cu frecvență): 30
 • locuri fără bursă (cu frecvenţă / cu frecvență redusă): 30

Numărul de locuri cu taxă (cu frecvență sau cu frecvență redusă), conform hotărârii Senatului universitar: 100.


Desfăşurare concurs

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (una sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). Tematica şi, după caz, temele propuse pentru concursul de admitere şi bibliografia pentru examen sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data de 21 iulie 2017. Aceste informații se transmit la SDI în format electronic (limba română și limba engleză) în vederea centralizării și postării pe website-ul SDI şi se afișează în format tipărit la avizierele departamentelor didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

Examenul de specialitate se organizează pentru fiecare temă de doctorat (indicată de candidat în cererea şi fişa de înscriere) şi se susține în fața unei comisii de admitere. Comisia de admitere este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și alți 3 membri, conducători de doctorat sau specialiști în domeniu cu titlul științific de doctor. Comisiile se alcătuiesc pentru fiecare temă de doctorat în parte, prin completarea unei fișe de către conducătorii de doctorat. Fișele cu propunerile de comisii se centralizează la departamentele didactice în care activează conducătorii, se vizează de către directorul de departament și se înaintează la SDI pentru avizare, conform calendarului admiterii.

La examenul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat (pe baza consultării literaturii de specialitate) a problematicii specializării respective, nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat şi respectiv capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pe tema propusă. Modalitatea de evaluare, prin una sau mai multe probe a cunoștințelor de specialitate, precum și specificul acestora funcție de domeniul de doctorat, vor fi publicate pe site-ul SDI şi al facultăților.

În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de admitere verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidatului justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.

În vederea desfășurării examenului de specialitate, dosarele candidaților înscriși se preiau, sub semnătură, de către conducătorii de doctorat / un delegat împuternicit de departamentul la care se desfășoară examenul. Rezultatul examenului de specialitate se consemnează într-un proces verbal (conform modelului pus la dispoziție de SDI), care, împreună cu dosarul de înscriere al fiecărui candidat, se depune la SDI în ziua concursului sau în ziua imediat următoare.

Candidaţii care provin din alte țări pot susţine examenul de specialitate în sistem video-conferinţă, cu acordul comisiei de admitere.

Media de admitere la doctorat se obţine ca medie aritmetică dintre:

 • a) media obţinută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • b) media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • c) media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice. Candidații care obțin la examenul de specialitate o medie mai mică de 8 (opt) sunt declarați respinși.


Alocare locuri & burse doctorale

I. Alocarea locurilor bugetate

Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate, care au obţinut la examenul de specialitate minim media 8 (opt), se efectuează pe conducători de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate:

Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc bugetat, cu condiția îndeplinirii standardelor minimale de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate, în vigoare la momentul începerii sesiunii de admitere la doctorat 2017. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat titulari eligibili, cu candidați eligibili, conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din IOSUD-UTBv (pentru domeniile în care există conducători de doctorat eligibili şi candidaţi eligibili), alocând un (1) loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu.

Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:

 • (i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;
 • (ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii pensionari (P) şi externi (EXT) afiliați SDI ;
 • (iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1;
 • (iv) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;
 • (v) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari şi externi
  ş.a.m.d (dacă este cazul).

În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate: locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3; dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

II. Alocarea burselor de studii doctorale

Clasamentele candidaților admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate conform criteriilor I). Candidații cu medie de admitere egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă, iar în cazul în care şi această medie este egală se va lua în considerare media de la examenul de specialitate.

Criteriile de atribuire a burselor:

Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursă de la bugetul de stat. La medie de admitere egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.

Criteriul II.2. Bursele nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate, dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.

Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea burselor.

În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.

III. Alocarea locurilor cu taxă

Pentru distribuirea locurilor în regim cu taxă, în situaţia în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile stabilite de Senatul universitar, clasamentele candidaților ce au optat (și) pentru locuri cu taxă se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriul III.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește locul cu taxă. La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul III.2. Locurile nealocate se distribuie candidaților rămași în concurs după aplicarea criteriului III.1. Distribuirea locurilor cu taxă disponibile se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Taxe

Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere și a taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018, în conformitate cu HS nr. 11/29.03.2017:

Facultatea de Inginerie mecanică

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Design de produs şi mediu

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie tehnologică şi management Industrial

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ştiinţa şi ingineria materialelor

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Alimentaţie şi turism

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ingineria lemnului

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Construcţii

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Matematică şi informatică

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ştiinţe economice şi administrarea facerilor

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 4500 lei/an

Facultatea de Litere

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500  lei/an

Facultatea de Medicină

Taxă înscriere concurs 250 lei

Taxă școlarizare doctorat 6000  lei/an

Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane

Taxă înscriere concurs 150 lei

Taxă școlarizare doctorat 4500  lei/an

Facultatea de Muzica

Taxă înscriere concurs 160 lei

Taxă școlarizare doctorat 6000  lei/an