Admitere 2014

În Universitatea “Transilvania” din Braşov admiterea candidaţilor la doctorat se face pe bază de competiţie în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) şi OMEN 5734/2013. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează numai pentru forma de învăţământ cu frecvenţă cu bursă, cu frecvență cu taxă și cu frecvență redusă, cu taxă.

Înscrierile la DOCTORAT se efectuează, în zilele lucrătoare, în perioada 08-19 septembrie 2014, între orele 11.00 şi 15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). Concursul de admitere la doctorat va avea loc în perioada 20-28 septembrie 2014. Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util.

Senatul universităţii va aproba excepţiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.
Domeniile de doctorat pentru care se organizează examen de admitere la doctorat în Universitatea “Transilvania” din Braşov sunt următoarele: 

Nr. Crt.    Domeniul de doctorat

1.        Inginerie mecanica
2.        Inginerie industriala
3.        Ingineria materialelor
4.        Inginerie electrica
5.        Inginerie electronica si telecomunicatii
6.        Ingineria sistemelor
7.        Calculatoare si tehnologia informatiei
8.        Inginerie chimica
9.        Silvicultura
10.      Informatica
11.      Matematica
12.      Marketing
13.      Inginerie forestiera
14.      Inginerie si management
15.      Filologie
16.      Medicina
17.      Stiinta sportului si educatiei fizice

Lista conducatorilor de doctorat pe facultati

Concursul de admitere conţine, pe lângă probele de specialitate, un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data începerii perioadei de înscriere.

Concursul are loc sub formă de colocviu.

AU DREPTUL SĂ PARTICIPE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
•    absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
•    absolvenţii studiilor efectuate în străinatate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi:
•    cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii romani, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara Romaniei se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
•    cetăţeni ai statelor care nu aparţin Uniunii Europene, numai pentru studii universitare de doctorat cu taxă. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte:
1.    cerere/fişa de înscriere – formular tip - de la Departamentul Doctorat, la înscriere (Anexa 1 - pentru doctoranzii cu frecvenţă cu bursă, Anexa 2 - pentru doctoranzii cu frecvenţă cu taxă, Anexa 4 pentru doctoranzii cu frecvență redusă şi Anexa 3 - pentru toţi doctoranzii);
2.    certificatul de competenţă lingvistică – copie xerox (certificatul de competenţă lingvistică se poate depune la dosar şi după finalizarea perioadei de înscriere, fară a se depaşi data susţinerii colocviului de admitere);
3.    buletin de identitate/carte de identitate – copie xerox;
4.    certificat de naştere - copie legalizată;
5.    certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (dacă este cazul) - copie legalizată;
6.    diploma de bacalaureat - copie legalizată;
7.    diploma de studii superioare + foaia matricolă - copii legalizate;
8.    diploma de master + foaia matricolă + alt act din care să reiasă nota obţinută la examenul de disertaţie (dacă este cazul) – copii legalizate;
9.    curriculum vitae - semnat de candidat;
10.    lista lucrărilor ştiinţifice elaborate sau publicate - semnată de candidat;
11.    chitanţa de plată a taxei de concurs (100 lei). Taxa de concurs se plăteşte la Casieria din clădirea Rectorat, et. II, în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14). Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate. Angajaţii universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta şi o adeverinţă de salariat. Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii care vor prezenta adeverinţa de salariat a părintelui.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului conducător de doctorat.

La colocviul de admitere fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate română şi străină, a problematicii specializării respective; nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune; capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema propusă de către acesta.
Admiterea la colocviu este condiţionată de promovarea unui examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională care se poate susţine la Centrul pentru învăţarea limbilor moderne din Universitate; sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică cetăţenii care provin dintr-o ţară în care limba oficială este una de circulaţie internaţională. Dacă un candidat a obţinut un certificat de competenţă lingvistică sau este licenţiat într-un program de studiu la o limba străină (domeniul filologie), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Certificatul de competenţă lingvistică se poate depune la dosar şi după finalizarea perioadei de înscriere, înainte de data susţinerii colocviului de admitere.
În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de aceea în care urmează să se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidaţilor justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.
Rezultatul concursului se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu dosarul de înscriere al fiecărui candidat, se depune la Departamentul Doctorat imediat după încheierea concursului.
Media de admitere se obţine ca media aritmetică a notei obţinute  la colocviul de admitere şi a notei obţinute la examenul de disertaţie (respectiv media obţinută la examenul de licenţă în cazul candidaţilor care nu au absolvit un program de master).
Criteriile de alocare a locurilor bugetate sunt următoarele:
1. Anual, după finalizarea înscrierilor, conducerea universităţii stabileşte limita minimă a mediei anilor de studii de licenţă pentru care candidaţii devin eligibili pentru un loc bugetat.
2. Toţi conducătorii de doctorat activi (nepensionari), care au candidaţi eligibili, primesc un loc bugetat.
3. Locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii:
(i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducatorii activi dacă au media anilor de studii cel putin 9.
(ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia întâi la conducătorii pensionari, dacă au media anilor de studii de cel puţin 9.
(iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii activi în ordinea mediilor anilor de studii dacă acestea sunt intre 8 si 9.
(iv) câte un loc, în ordinea descrescătoare a mediilor anilor de studii, pentru cadidaţii eligibili de pe poziţia a doua/treia la conducătorii activi.
4. Pentru toţi ceilalţi candidaţi se acordă locuri cu taxă (AT - admis cu taxă), dacă au avut această opţiune.
Validarea rezultatelor concursului de admitere se face de către conducerea Şcolii Doctorale Interdisciplinare.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face începând cu prima zi a anului universitar, prin Ordinul Rectorului.
Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat forma cu frecvenţă cu bursă, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
Contestaţiile privind admiterea la doctorat se adresează conducerii Universitaţii în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor. Aceasta rezolvă contestaţiile în termen de 15 zile. Decizia conducerii Universitaţii este definitivă. Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se face prin dispozitia Rectorului, data înmatricularii fiind 1 octombrie 2014.
Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat şi anul în care a fost susţinut.
Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii cu frecvenţă cu taxă și cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2014-2015 este următorul:

Nr. crt.

Facultatea

Valoarea
taxei [RON]

1

Inginerie Mecanica

3500

2

Design de Produs si Mediu

3500

3

Inginerie Tehnologica si Management Industrial

3500

4

Stiinta si Ingineria Materialelor

3500

5

Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

3500

6

Alimentatie si Turism

3500

7

Ingineria Lemnului

3500

8

Constructii

3500

9

Silvicultura si Exploatari Forestiere

3500

10

Matematica si Informatica

3500

11

Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

4500

12

Litere

3500

13

Medicina

5000

14

Educatie Fizica si Sporturi Montane

4500


Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Doctorat, telefon 0268-413000 int. 237, 249 sau 131.

Pentru anul universitar 2014/2015 au fostalocate 50 de locuri (granturi de studii), din care: 25 de locuri cu bursă și25 de locuri fără bursă. Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova,țări învecinate și diasporă au fost alocate 4 locuri (granturi de studii) fărăplata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.