In Universitatea “Transilvania” din Brasov admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma in care se organizeaza, se face pe baza de competitie.

Inscrierile la DOCTORAT se fac in perioada 09-20 septembrie 2013 (daca intervin modificari, vor fi comunicate in timp util), intre orele 11.00 si 15.00, la secretariatul Scolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, cladirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). Concursul de admitere la doctorat, indiferent de forma la care se organizeaza, va avea loc in perioada 21-28 septembrie 2013.

Senatul universitatii va aproba exceptiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.
Domeniile de doctorat la care se organizeaza examen de admitere la doctorat in Universitatea “Transilvania” din Brasov sunt urmatoarele:

Nr. Crt.    Domeniul de doctorat

1.        Inginerie mecanica
2.        Inginerie industriala
3.        Ingineria materialelor
4.        Inginerie electrica
5.        Inginerie electronica si telecomunicatii
6.        Ingineria sistemelor
7.        Calculatoare si tehnologia informatiei
8.        Inginerie chimica
9.        Silvicultura
10.      Informatica
11.      Matematica
12.      Marketing
13.      Inginerie forestiera
14.      Inginerie si management
15.      Filologie
16.      Medicina
17.      Stiinta sportului si educatiei fizice

Lista conducatorilor de doctorat pe facultati

Concursul de admitere contine, pe langa probele de specialitate, un examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala.

Concursul are loc sub forma de colocviu.

AU DREPTUL SA PARTICIPE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii studiilor universitare de masterat.

Absolventii invatamantului universitar, cu diplome de licenta sau echivalente, eliberate pana in anul absolvirii primei promotii de licenta, organizata in conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 (ciclul de studii Bologna) privind organizarea studiilor universitare, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fara sa fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

Pentru inscriere candidatii vor prezenta, intr-un dosar plic, urmatoarele acte:
1.    cerere/fisa de inscriere – formular tip - de la Departamentul Doctorat, la inscriere (Anexa 1-pentru doctoranzii cu frecventa cu bursa, Anexa 2-pentru doctoranzii cu frecventa cu taxa si Anexa 3-pentru toti doctoranzii);
2.    certificatul de competenta lingvistica – copie xerox (certificatul de competenta lingvistica se poate depune la dosar si dupa finalizarea perioadei de inscriere, fara a se depasi data sustinerii colocviului de admitere);
3.    buletin de identitate/carte de identitate – copie xerox;
4.    certificat de nastere - copie legalizata;
5.    certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui (daca este cazul) - copie legalizata;
6.    diploma de bacalaureat - copie legalizata;
7.    diploma de studii superioare + foaia matricola - copii legalizate;
8.    diploma de master + foaia matricola + alt act din care sa reiasa nota obtinuta la examenul de disertatie (daca este cazul) – copii legalizate;
9.    curriculum vitae - semnat de candidat;
10.  lista lucrarilor stiintifice elaborate sau publicate - semnata de candidat;
11.  chitanta de plata a taxei de concurs (taxa de concurs este de 100 lei si se plateste la Casieria Universitatii, cladirea Rectorat, et. II). Angajatii universitatii vor achita jumatate din taxa stabilita si vor prezenta si o adeverinta de salariat. Aceeasi reducere se aplica si in cazul copiilor angajatilor universitatii care vor prezenta adeverinta de salariat a parintelui.

La colocviul de admitere fiecare membru al comisiei apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidat, pe baza consultarii literaturii de specialitate romana si straina, a problematicii specializarii respective; nivelul cunoasterii de catre candidat a cercetarilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune; capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema propusa de catre acesta.

Admiterea la colocviu este conditionata de promovarea unui examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala care se poate sustine la Centrul pentru invatarea limbilor moderne din Universitate; sunt exceptati de la sustinerea examenului de competenta lingvistica cetatenii care provin dintr-o tara in care limba oficiala este una de circulatie internationala; daca un candidat a obtinut un certificat de competenta lingvistica sau este licentiat intr-un program de studiu la o limba straina (domeniul filologie), examenul de competenta lingvistica nu mai este necesar. Certificatul de competenta lingvistica se poate depune la dosar si dupa finalizarea perioadei de inscriere, inainte de data sustinerii colocviului de admitere.

In cazul candidatilor care au diploma de licenta obtinuta intr-o ramura de stiinta diferita de aceea in care urmeaza sa se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifica masura in care cunostintele de specialitate, la data sustinerii concursului, permit activitatea de pregatire prin doctorat, precum si daca preocuparile candidatilor justifica orientarea spre noua ramura de stiinta aleasa.

Admiterea la studiile universitare de doctorat din anul 2013 se organizeaza numai pentru forma de invatamant cu frecventa cu bursa si cu taxa.
Cifra de scolarizare pentru studii universitare de doctorat alocata Universitatii „Transilvania” din Brasov in anul universitar 2013/2014 este de 50 de locuri la forma de invatamant cu frecventa cu bursa. Pentru romanii de pretutindeni a fost alocat un numar de 8 locuri, din care 3 locuri la forma de invatamant cu frecventa cu bursa.

Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, indiferent de forma de invatamant, este necesar acordul semnat al viitorului conducator de doctorat.

La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere a problematicii specialitatii pe baza consultarii literaturii respective si capacitatea candidatului de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.

Rezultatul concursului se consemneaza intr-un proces verbal care, impreuna cu dosarul de inscriere al fiecarui candidat, se depune la Rectorat imediat dupa incheierea concursului.

Media de admitere se obtine ca media aritmetica a notei obtinute  la colocviul de admitere si a notei obtinute la examenul de disertatie (respectiv media obtinuta la examenul de licenta in cazul candidatilor care nu au absolvit un program de master).

Admiterea la doctorat se face in ordinea descrescatoare a mediei obtinute de catre candidati la concursul de admitere, in limita locurilor scoase la concurs, dar cu media de cel putin 8.

Validarea rezultatelor concursului de admitere se face de catre conducerea Scolii Doctorale Interdisciplinare.

Inmatricularea candidatilor admisi se face incepand cu prima zi a anului universitar, prin Ordinul Rectorului.

Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat forma cu frecventa cu bursa, au dreptul sa se inscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa.

Contestatiile privind admiterea la doctorat se adreseaza conducerii Universitatii in termen de 5 zile de la data comunicarii rezultatelor. Aceasta rezolva contestatiile in termen de 15 zile. Decizia conducerii Universitatii este definitiva. Inmatricularea candidatilor reusiti la concurs se face prin dispozitia Rectorului, data inmatricularii fiind 1 octombrie 2013.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, institutia, forma de doctorat si anul in care a fost sustinut.

Cuantumul taxelor de scolarizarepentru doctoranzii cu frecventa cu taxa, pentru anul universitar 2013-2014 sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Facultatea

Valoarea
taxei [RON]

1

Inginerie Mecanica

3500

2

Design de Produs si Mediu

3500

3

Inginerie Tehnologica si Management Industrial

3500

4

Stiinta si Ingineria Materialelor

3500

5

Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor

3500

6

Alimentatie si Turism

3500

7

Ingineria Lemnului

3500

8

Constructii

3500

9

Silvicultura si Exploatari Forestiere

3500

10

Matematica si Informatica

3500

11

Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

4500

12

Litere

3500

13

Medicina

5000

14

Educatie Fizica si Sporturi Montane

4500


Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Doctorat, telefon 0268-413000 int. 237, 249 sau 131.