ISTORIC 

Înfiinţarea şi funcţionarea unui institut superior de învăţământ pentru educaţie fizică şi sport a constituit un vechi deziderat al braşovenilor în general şi a oamenilor de sport din acest oraş în special. Tradiţia sportivă deosebit de îndelungată a braşovenilor, poziţia geografică şi cadrul natural în care este situat oraşul ca şi activitate turistică (autohtonă, internă si internaţională) au fost tot atâtea argumente în favoarea instituţionalizării şi funcţionării unui centru de învăţământ superior de profil.

În anul 1990, din iniţiativa unui colectiv din catedra E.F.S. a Universităţii "Transilvania" Braşov, a fost înaintat un memoriu la Ministerul Invăţământului, prin care se solicita înfiinţarea unei Facultăţi, ai cărei absolvenţi să fie capabili să se implice în activitatea managerială şi instructiv-educativă din turism, sport şi educaţie fizică. Această solicitare s-a materializat prin înfiinţarea secţiei de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Stiinţe de la Universitatea "Transilvania" din Braşov.

În cadrul parteneriatului cu Institutul European de Activităţi în Aer Liber în luna decembrie 2001 Facultatea E.F.S. a Universităţii Transilvania din Braşov a organizat consfătuirea directorilor de program din Europa.

CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTIEI, MISIUNE SI OBIECTIVE

Înfiintarea si functionarea unui institut superior de învatamânt pentru educatie fizica si sport a constituit un vechi deziderat al brasovenilor în general si al oamenilor de sport din acest oras în special. Traditia sportiva deosebit de îndelungata a brasovenilor, pozitia geografica si cadrul natural în care este situat orasul ca si activitatea turistica (autohtona, interna si internationala) au fost tot atâtea argumente în favoarea institutionalizarii si functionarii unui centru de învatamânt superior de profil.

In anul 1990, din initiativa unui colectiv din catedra de educatie fizica si sport. a Universitatii “Transilvania” Brasov, a fost înaintat un memoriu la Ministerul Învatamântului, prin care se solicita înfiintarea unei facultati, ai carei absolventi sa fie capabili sa se implice în activitatea manageriala si instructiv-educativa din turism, sport si educatie fizica. Aceasta solicitare s-a materializat prin înfiintarea sectiei de Educatie Fizica si Sport în cadrul Facultatii de Stiinte de la Universitatea “Transilvania” din Brasov.

Sectia de Educatie Fizica si Sport, parte componenta a Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii “Transilvania” din Brasov a fost înfiintata în anul 1990/91 si acreditata în anul 1999 conform Monitorului Oficial Nr.324 / 7. VII.1999. Transformarea sectiei în facultate se încadreaza în prevederile Legii nr. 88 /1993, Art.5 (2) si a Legii 84 / 95, si a avut loc în anul 2002, prin Hotarârea Guvernului României nr. 410/2002 care, în conformitate cu prevederile legale privind acreditarea institutiilor de învatamânt superior si recunoasterea diplomelor, ne-a acordat acreditarea.

Facultatea de Educatie Fizica si Sport a fost reacreditata de catre CNEAA cu nr. document RC S108 / 06A, în conformitare cu prevederile Legii 88/1993 republicata si a articolului 7 din regulamentul de desfaturare a activitatii CNEAA, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 766/23.08.2005.
În cadrul facultatii, începând cu anul 1999, a fost autorizata forma de învatamânt la distanta (I.D.) iar din anul 2005, a fost aprobata forma de învatamânt cu frecventa redusa (CNEAA, nr. document RC S108 / 3517, 08A). În data de 12.09.2006, CNCSIS a acordat certificatul de acreditare a Centrului de Cercetare pentru Calitatea Vietii si Performanta Umana.

 
MISIUNEA PROPUSA DE FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT:

Misiunea Facultatii de Educatie Fizica si Sport din Brasov consta în formarea de cadre cu pregatire superioara, profesori de educatie fizica si sport, antrenori, metodisti, preparatori fizici, monitori de timp liber, instructori pentru sporturile de iarna si alte activitati montane, instructori de fitness care vor fi capabili sa satisfaca, la nivelul exigentelor europene, nevoile din sectoarele specifice de activitate.
Aceasta misiune a fost formulata în baza investigarii nevoii de specialisti pe zonele de profesionalizare ale facultatii, tinându-se cont si de compatibilizarea cu alte institutii similare din tara si strainatate, dar si de nevoia de particularizare a misiunii proprii.
 
Viziunea ce conduce activitatea colectivului nostru catre formularea si îndeplinirea misiunii prezentate este aceea potrivit careia:
Pregatirea initiala în specializarile Educatie fizica si sportiva, Sport si performanta motrica, conform structurii Bologna, trebuie sa ofere o baza generoasa pentru specializari, adecvata cerintelor de pe piata muncii. Pregatirea initiala va avea în vedere un echilibru real între achizitiile de cunostinte, formarea de capacitati intelectuale si de abilitati practice, care sa se constituie ca o fundamentare solida a competentelor profesionale si ca o deschidere reala spre perfectionarea acestora. Pregatirea se va desfasura în contextul reglementarilor sectoriale ale Uniunii Europene si a reglementarilor în vigoare ale asociatiilor profesionale de profil.

Formarea initiala, desfasurata în cadrul universitatii, trebuie continuata cu formarea continua, cu implicarea structurilor noastre în procesul de up-gradare a cunostintelor profesionale, în concordanta cu strategia dezvoltata la nivel national, în functie de dinamica societatii globale (cu realizarea tuturor finalitatilor propuse si cu minim de consum al resurselor materiale, financiare si umane implicate).
Dezvoltarea cercetarii stiintificese desfasoara în corelatie cu tendintele de dezvoltare la nivel calitativ superior a activitatii didactice din facultate si cu cerintele societatii în general si ale comunitatii locale, în special. Anual, la nivelul facultatii se organizeaza sesiuni stiintifice locale si nationale iar cadrele didactice au avut numeroase participari la conferinte si sesiuni stiintifice, publicând în ultimii doi ani un mare numar de lucrari stiintifice. De asemenea cadrele didactice ale facultatii sunt angrenate în diferite proiecte de cercetare nationale si internationale în cadrul Centrului de Cercetari pentru Calitatea Vietii si Performanta Umana.

 Obiective

Strategia si obiectivele Facultatii sunt legate de pregatirea în domeniu, în contextul integrarii României în structurile europene. Acestea pot fi formulate, sintetic, astfel:
a.      în domeniul didactic
Ø      acumularea cunoştinţelor de bază şi de specialitate în domeniul educaţiei fizice şi sportului, într-un sistem operaţional care să asigure competenţa profesională, îmbinarea caracterului informativ cu cel formativ, ce va trebui să asigure însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să permită viitorilor formatori din domeniu, autoinstruirea şi după absolvirea facultăţii.
Ø      perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor didactice în scopul alinierii învăţământului braşovean din domeniul educaţiei fizice şi sportului, la standarde naţionale şi europene.
Ø      folosirea sistemului de credite transferabile pentru a permite mobilităţi ale studenţilor noştri în alte facultăţi de profil din ţară şi străinătate.
Ø      integrarea practicii pedagogice în activităţile didactice ale facultăţii.
Ø      creşterea atractivităţii facultăţii prin dezvoltarea motivaţiei pentru profesie realizată prin:
§         realizarea unui proces de învăţământ de calitate;
§         oferirea de suporturi de curs şi de cursuri integrale la toate disciplinelede studiu;
§         abordarea unei metodologii active şi interactive în realizarea activităţilor de curs şi de seminar;
§         realizarea unor activităţi de practică în instituţii specifice domeniului, care să asigure acoperirea unei plaje cât mai largi de posibilităţi de inserţie profesională (învăţământ, cluburi sportive, unităţi turistice, instituţii sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, organizaţii pentru tineret, pentru sprijinirea educaţiei părinţilor, etc.)
Ø      formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice –în specializarea educaţie fizică şi sportivă.
b.      în domeniul ştiinţific
Ø            strategia facultăţii noastre este de a direcţiona cadrele didactice cu preocupări ştiinţifice pe domenii de cercetare interdisciplinare, în scopul castigării unui numar cât mai mare de proiecte de cercetare la nivel naţional şi european prin colaborarea cu alte instituţii universitare.
Ø            cooptarea studenţilor în activităţi de cercetare, pentru a le oferi posibilitatea de a se forma ca cercetători şi viitoare cadre didactice.
Ø   b.           în domeniul resurselor
Ø            dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a facultăţii în scopul creşterii eficienţei formativ - creative a procesului de învăţământ, deziderat care poate fi realizat cu sprijinul nemijlocit al conducerii Universităţii Transilvania.
Ø            perfecţionarea cadrelor didactice, ce se va realiza prin strategii de documentare şi schimburi de experienţă cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi străinătate, propunându-ne să dezvoltăm programe de cercetare şi cooperare cu cât mai multe instituţii de acest fel.
Ø            pregătirea postuniversitară în domeniul educaţiei fizice şi sportului a cadrelor cu pregătire superioară.
c.       în domeniul studenţesc
Ø        Realizarea unei selecţii pe criterii valorice, focalizate pe competenţele cognitive ale candidaţilor înscrişi la examenul de admitere
Ø        Pregătirea graduală a studenţilor noştri pentru a face faţă cât mai bine cerinţelor pieţei muncii, prin:
o       Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, obiectiv vizat explicit prin formulele de predare-învăţare şi prin modalităţile de evaluare;
o       Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a lucra în grup, în echipe, ca fundament al capacităţii lor de integrare eficientă în viitoarele colectivităţi de muncă;
o       Dezvoltarea capacităţilor lor de autoevaluare, prin practicarea unui sistem de evaluare riguros şi transparent;