Despre Facultate


Istoric Maximize
  
Mesajul Decanului Minimize

Dragi candidați,

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial se regăsește, prin intermediul a două programe de studii, în structura Facultății de Mecanică încă de la înființarea acesteia, în 1949. In 1964 se desprinde ca facultate independentă sub numele Tehnologia Construcțiilor de Mașini, în 1994 își schimbă numele în Inginerie Tehnologică, iar din 2010 poartă actualul nume, Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

În cei peste 50 de ani de existență ai facultății ca și structură academică au fost pregătite generații și generații de ingineri care și-au adus o contribuție esențială în dezvoltarea mediului industrial din Brașov și din țară, atât în domeniul tehnologic, cât și managerial. Datorită unei bune pregătiri profesionale dobândite în timpul studiilor, în fiecare an absolvenții sunt ușor integrați în companii industriale naționale și multinaționale.

Beneficiind de o baza materială excelentă, de un corp profesoral foarte bine pregătit și de colaborarea deosebită cu companiile  industriale, în prezent, în facultate se instruiesc cu bune rezultate profesionale, aproximativ 1400 de studenți în cadrul unor programe de studii de licență, masterat, doctorat și formare continuă.

Îmbinând tradiția cu modernitatea, în cadrul facultății există programe de studii de licență care se derulează încă din anul 1949, Tehnologia construcțiilor de mașini (sub acest nume din 1953) și Mașini unelte și sisteme de producție. După 1990, în concordanță cu schimbările din societate și evoluția științei și tehnicii, oferta educațională s-a îmbogățit cu noi programe de studii: Construcții aerospațiale, Inginerie economică industrială, Ingineria și managementul calității și Ingineria și managementul afacerilor. La nivel de masterat studenții își pot continua pregătirea universitară în cadrul următoarelor programe de studii: Ingineria fabricației inovative, Managementul calității, Ingineria și managementul afacerilor și Ingineria proceselor de fabricație avansate. Sub îndrumarea unor cadre didactice cu recunoaștere națională și internațională, studiile universitare pot fi completate prin studii doctorale în domeniile: Inginerie industrială și Inginerie și management.

În fiecare an sunt admiși la cele șase programe de studii de licență, aproximativ 300 de absolvenți de liceu, iar la cele patru programe de masterat peste 150 de absolvenţi de studii de licenţă.

Va așteptăm să deveniți studenți la una dintre facultățile tehnice de mare tradiție din Romania, Facultatea de Inginerie Tehnologica și Management Industrial!

Cu aleasă considerație,

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA, 
Decan
  
Programele de studii Minimize
Prezentarea programelor de studii de licenţă
Domeniul  Programul de studiu   Forma de învățământ  Prezentare
 Inginerie aerospațială  CTAS  - Construcţii aerospaţiale
 învățământ cu frecvență  prezentare video
 Inginerie industrială  TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 IMAC  - Ingineria şi managementul calităţii
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 Inginerie și management  IEIN     - Inginerie economică industrială
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 IEID     - Inginerie economică industrială
 învățământ la distanță  prezentare video
 IMAF   - Ingineria şi managementul afacerilor
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
  
Decani ITMI Maximize
  
Parteneri Universitari ITMI Minimize
  
Conducerea Facultăţii şi programul de audienţe Minimize

Conducerea la nivelul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial: 

Decan Prof.dr.ing. 
Gheorghe OANCEA

Audienţe: 
Luni
10:00-13:00
sala AII2

gh.oancea@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea Prof.dr.ing. 
Ramona CLINCIU
Audienţe: 
Marti
10:00-13:00
sala AII7
r.clinciu@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Conf.dr.ing. 
Cristian Pisarciuc
Audienţe: 
Joi
10:00-13:00
sala AII7
pisarciuc.c@unitbv.com
Prodecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi
 socio-cultural, internaționalizare
Conf.dr.ing. 
Cristin Olimpiu MORARIU
Audienţe: 
Miercuri
10:00-13:00
sala AII7
c.morariu@unitbv.ro
Secretar şef
Jr.
Luminiţa APOSTOL
Program: 
Luni-Vineri
13:00-15:00
sala AII2
apostol@unitbv.ro


  
Metodologia de înscriere în audienţă Minimize

Înscrierea în audienţă se face:

 - telefonic, la numărul de telefon +40 268 414690,

 - prin e-mail, la adresa f-itmi@unitbv.ro, sau

 - personal la Decanatul Facultăţii (Sala A II 2, Colina Universităţii).


Data şi ora audienţei va fi stabilită la un termen de maxim cinci zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

Răspunsul oficial va fi transmis într-un termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data audienţei.

  
Atribuţiile persoanelor cu funcţii de conducere Minimize

ATRIBUŢII

Atribuţiile principale ale Decanului facultăţii, numit prin Ordinul Rectorului nr. 7923 din 06.04.2016, sunt stipulate în Carta Universităţii Transilvania din Braşov şi în Legea nr.1/2011.

Atribuțiile Prodecanilor au fost stabilite, de către Decanul facultății, prin Decizia nr. 1 din 11.04.2016.

Atribuțiile conducerii sunt următoarele:

Decanul facultăţii:

           a) Prezintă raportul anual către Consiliului Facultăţii privind starea facultăţii şi stadiul îndeplinirii Planului Managerial, în conformitate cu strategia de dezvoltare a facultăţii;
           b) Aplică la timp şi urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor Rectorului, Consiliului de administraţie şi ale Senatului universitar;
           c) Răspunde de aplicarea programului de management al calităţii din cadrul facultăţii, analizând periodic modul în care se realizează indicii de performanţă ai procesului educaţional;
           d) Conduce într-un climat colegial şi obiectiv şedinţele Consiliului Facultăţii cu considerarea tuturor punctelor de vedere;
           e) Menține un contact permanent cu directorii departamentelor din facultate în vederea soluționării problemelor organizatorice, mediază problemele apărute fiind garantul unui management transparent atât la nivelul facultății, cât și la nivelul departamentelor;
           f) Colaborează cu şefii de departamente în vederea eficientizării activităților din cadrul programelor de studii;
          g) Gestionează programele de studii din cadrul facultății elaborând, împreună cu directorii de departamente, strategiile anuale legate de înființarea de noi programe de studii la nivel de licență și masterat;
          h) Întocmeşte şi analizează, împreună cu factorii de conducere din facultate, bilanţul
financiar al facultăţii;
           i) Oferă sprijin permanent directorilor centrelor de cercetare în vederea îndeplinirii programelor de cercetare, fiindu-i oferite de către aceștia, toate datele necesare;
           j) Reprezintă, alături de directorii centrelor de cercetare, facultatea în relaţiile cu partenerii din mediul economic în activităţile şi acţiunile de cercetare ale centrelor;
          k) Reprezintă facultatea și o promovează atât pe plan național cât și internațional și coordonează activităţile din programele de parteneriat ale facultăţii (pe linie formativ instructivă. științifică etc.).


Prodecanul cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea didactică, îndeplinirea standardelor de calitate şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii didactice;
(2) Răspunde împreună cu coordonatorii programelor de studiu de procesul de evaluare a programelor de studiu, de armonizare a curriculei acestora cu cea a programelor similare şi de elaborarea dosarelor de autoevaluare;
(3) Prezintă, periodic, în Consiliul Facultăţii rapoarte privind activităţile didactice;
(4) Răspunde de întocmirea orarelor şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora;
(5) Coordonează, împreună cu coordonatorii programelor de studiu activitatea de finalizare a programelor de studiu şi de elaborarea a lucrărilor de licenţă şi de diplomă;
(6) Răspunde de activităţile didactice ale programelor de studiu de licenţă şi master;
(7) Asigură cadrul şi desfăşurarea proceselor de evaluare a activităţilor didactice din facultate;
(8) Întocmeşte programul de elaborare şi multiplicare a cursurilor şi îndrumarelor de lucrări practice (laboratoare);
(9) Coordonează activitatea de protecţia muncii şi PSI;
(10) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.Prodecanul cu activitatea cercetare ştiinţifică şi informatizarea are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea de cercetare, îndeplinirea standardelor minimale din fişa FRACS şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii de cercetare ;
(2) Coordonează organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice, întocmeşte, împreună cu cadrele didactice din facultate direct implicate calendarul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
(3) Organizează, la propunerea membrilor facultăţii, întâlniri cu personalităţi ale ştiinţei / tehnicii;
(4) Organizează activitatea de promovare a rezultatelor cercetării din facultăţii prin popularizarea programelor de cercetare ştiinţifică;
(5) Coordonează organizarea şi realizarea bazei de date referitoare la evidenţa contractelor de cercetare, a articolelor, a doctoranzilor şi a postdoctoranzilor;
(6) Coordonează şi organizează activităţile IT din facultate – pagina de internet a facultăţii, sistemul de informatizare a facultăţii;
(7) Sprijină activităţile de ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor;
(8) Sprijină activitatea de evaluare ştiinţifică a Buletinului Universităţii;
(9) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.Prodecanul cu activitatea cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi internaţionalizare are următoarele atribuţii:

(1) Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele studenţeşti;
(2) Se ocupă de repartizarea studenţilor în cămine;
(3) Răspunde de activităţile sociale şi educative întreprinse împreună cu studenţii;
(4) Răspunde de practica studenţilor;
(5) Coordonează activitatea ALUMNI la nivel de facultate;
(6) Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în carieră;
(7) Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica studenţilor;
(8) Elaborează strategia de internaţionalizare a facultăţii;
(9) Coordonează şi organizează activitatea de promovare a imaginii facultăţii;
(10) Este purtătorul de cuvânt al facultăţii în relaţie cu presa;

  
Consiliul Facultăţii Minimize
Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA
Prof.dr.ing. Gavrilă  CALEFARIU
Prof.dr.ing. Mircea Viorel DRĂGOI
Conf.dr.ing. Adela Eliza DUMITRAȘCU
Conf.dr.ing. Alexandru Cătălin FILIP
Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu MORARIU
Conf.dr.ing. Cristian PISARCIUC
Conf.dr.ing. Aurelian Flavius SÂRBU
Student Ovidiu Traian BARBONI  
Student Melania LEPĂDATU

Student Robert CERNEA

  
Comisia de analiză disciplinară Minimize

Prof.dr.ing. Andrea Cătălina Deaconescu - Președinte;

Conf.dr.ing. Ion Neagoe - Membru;

Conf. dr. ing. Adela Dumitrașcu - reprezentant organizație sindicală - Membru.

  
Responsabili Erasmus Minimize
Responsabil Erasmus:

Conf. dr. ing. Luminiţa PÂRV

        Șef lucrări dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP

  
Responsabili site facultate Minimize

Responsabil site facultate:

Şef lucrări dr. ing. Cătălin CHIVU

  
Responsabili IT facultate Minimize

Responsabil IT facultate:
Conf.dr.ing.Cristian PISARCIUC

  
Comisia pentru activități didactice Minimize
Prof.dr.ing. Gheorghe Oancea
Conf.dr.ing. Cristian Pisarciuc
Student Barboni Ovidiu Traian
  
Comisia pentru cercetare științifică și informatizare Minimize
Prof.dr.ing. Ramona Clinciu
Prof.dr.ing. Mircea Viorel Drăgoi
Conf.dr.ing. Flavius Aurelian Sârbu
  
Comisia pentru relații cu mediul extern social și economic Minimize
Prof.dr.ing. Gavrilă Calefariu
Conf.dr.ing. Adela Eliza Dumitraşcu
Student Melania Lepădatu
  
Comisia pentru activități sociale și studențești Minimize
Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu Morariu
Ş.l.dr.ing. Alexandru Cătălin Filip

Student Robert Cernea

  
Cadre didactice, cercetători și personal auxiliar Minimize
Cadre didactice:

            -departamentul Ingineria fabricației: 28

            -departamentul Inginerie economică și sisteme de producție: 15

                                    TOTAL: 43

 
Cercetători:

- deparamentul Ingineria fabricatiei: 1

- departamentul Inginerie economică si sisteme de productie: 1

                                    TOTAL: 2

Personal auxiliar:

            -decanat: 4

            -departamentul Ingineria fabricației: 4

            -departamentul Inginerie economică și sisteme de producție: 4

                                    TOTAL: 12

  
Planuri Strategice Maximize
  
Planuri Operaţionale Maximize
  
Organigrama Facultăţii Maximize
  
Rapoarte anuale ITMI Maximize