Organigrama Facultăţii Minimize

  
Conducerea Facultăţii şi programul de audienţe Minimize

Conducerea la nivelul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial: 

Decan Prof.dr.ing. 
Gheorghe OANCEA

Audienţe: 
Luni
10:00-13:00
sala AII2

gh.oancea@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea Prof.dr.ing. 
Ramona CLINCIU

Audienţe: 
Marti
10:00-13:00
sala AII7
r.clinciu@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Conf.dr.ing. 
Cristian Pisarciuc
Audienţe: 
Joi
10:00-13:00
sala AII7
pisarciuc.c@unitbv.com
Prodecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi
 socio-cultural, internaționalizare
Conf.dr.ing. 
Cristin Olimpiu MORARIU
Audienţe: 
Miercuri
10:00-13:00
sala AII7
c.morariu@unitbv.ro
Secretar şef
Jr.
Luminiţa APOSTOL
Program: 
Luni-Vineri
13:00-15:00
sala AII2
apostol@unitbv.ro


  
Metodologia de înscriere în audienţă Minimize

Înscrierea în audienţă se face:

 - telefonic, la numărul de telefon +40 268 414690,

 - prin e-mail, la adresa f-itmi@unitbv.ro, sau

 - personal la Decanatul Facultăţii (Sala A II 2, Colina Universităţii).


Data şi ora audienţei va fi stabilită la un termen de maxim cinci zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

Răspunsul oficial va fi transmis într-un termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data audienţei.

  
Atribuţiile persoanelor cu funcţii de conducere Minimize

ATRIBUŢII

Atribuţiile principale ale Decanului facultăţii, numit prin Ordinul Rectorului nr. 7923 din 06.04.2016, sunt stipulate în Carta Universităţii Transilvania din Braşov şi în Legea nr.1/2011.

Atribuțiile Prodecanilor au fost stabilite, de către Decanul facultății, prin Decizia nr. 1 din 11.04.2016.

Atribuțiile conducerii sunt următoarele:

Decanul facultăţii:

           a) Prezintă raportul anual către Consiliului Facultăţii privind starea facultăţii şi stadiul îndeplinirii Planului Managerial, în conformitate cu strategia de dezvoltare a facultăţii;
           b) Aplică la timp şi urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor Rectorului, Consiliului de administraţie şi ale Senatului universitar;
           c) Răspunde de aplicarea programului de management al calităţii din cadrul facultăţii, analizând periodic modul în care se realizează indicii de performanţă ai procesului educaţional;
           d) Conduce într-un climat colegial şi obiectiv şedinţele Consiliului Facultăţii cu considerarea tuturor punctelor de vedere;
           e) Menține un contact permanent cu directorii departamentelor din facultate în vederea soluționării problemelor organizatorice, mediază problemele apărute fiind garantul unui management transparent atât la nivelul facultății, cât și la nivelul departamentelor;
           f) Colaborează cu şefii de departamente în vederea eficientizării activităților din cadrul programelor de studii;
          g) Gestionează programele de studii din cadrul facultății elaborând, împreună cu directorii de departamente, strategiile anuale legate de înființarea de noi programe de studii la nivel de licență și masterat;
          h) Întocmeşte şi analizează, împreună cu factorii de conducere din facultate, bilanţul
financiar al facultăţii;
           i) Oferă sprijin permanent directorilor centrelor de cercetare în vederea îndeplinirii programelor de cercetare, fiindu-i oferite de către aceștia, toate datele necesare;
           j) Reprezintă, alături de directorii centrelor de cercetare, facultatea în relaţiile cu partenerii din mediul economic în activităţile şi acţiunile de cercetare ale centrelor;
          k) Reprezintă facultatea și o promovează atât pe plan național cât și internațional și coordonează activităţile din programele de parteneriat ale facultăţii (pe linie formativ instructivă. științifică etc.).


Prodecanul cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea didactică, îndeplinirea standardelor de calitate şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii didactice;
(2) Răspunde împreună cu coordonatorii programelor de studiu de procesul de evaluare a programelor de studiu, de armonizare a curriculei acestora cu cea a programelor similare şi de elaborarea dosarelor de autoevaluare;
(3) Prezintă, periodic, în Consiliul Facultăţii rapoarte privind activităţile didactice;
(4) Răspunde de întocmirea orarelor şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora;
(5) Coordonează, împreună cu coordonatorii programelor de studiu activitatea de finalizare a programelor de studiu şi de elaborarea a lucrărilor de licenţă şi de diplomă;
(6) Răspunde de activităţile didactice ale programelor de studiu de licenţă şi master;
(7) Asigură cadrul şi desfăşurarea proceselor de evaluare a activităţilor didactice din facultate;
(8) Întocmeşte programul de elaborare şi multiplicare a cursurilor şi îndrumarelor de lucrări practice (laboratoare);
(9) Coordonează activitatea de protecţia muncii şi PSI;
(10) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.Prodecanul cu activitatea cercetare ştiinţifică şi informatizarea are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea de cercetare, îndeplinirea standardelor minimale din fişa FRACS şi propune Consiliului Facultăţii măsuri de remediere a deficienţelor în domeniul activităţii de cercetare ;
(2) Coordonează organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice, întocmeşte, împreună cu cadrele didactice din facultate direct implicate calendarul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
(3) Organizează, la propunerea membrilor facultăţii, întâlniri cu personalităţi ale ştiinţei / tehnicii;
(4) Organizează activitatea de promovare a rezultatelor cercetării din facultăţii prin popularizarea programelor de cercetare ştiinţifică;
(5) Coordonează organizarea şi realizarea bazei de date referitoare la evidenţa contractelor de cercetare, a articolelor, a doctoranzilor şi a postdoctoranzilor;
(6) Coordonează şi organizează activităţile IT din facultate – pagina de internet a facultăţii, sistemul de informatizare a facultăţii;
(7) Sprijină activităţile de ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor;
(8) Sprijină activitatea de evaluare ştiinţifică a Buletinului Universităţii;
(9) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de decan.Prodecanul cu activitatea cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi internaţionalizare are următoarele atribuţii:

(1) Răspunde de activităţile sociale şi educative din căminele studenţeşti;
(2) Se ocupă de repartizarea studenţilor în cămine;
(3) Răspunde de activităţile sociale şi educative întreprinse împreună cu studenţii;
(4) Răspunde de practica studenţilor;
(5) Coordonează activitatea ALUMNI la nivel de facultate;
(6) Coordonează activitatea de informare, consiliere şi orientare în carieră;
(7) Răspunde împreună cu coordonatorii de programe de studiu de practica studenţilor;
(8) Elaborează strategia de internaţionalizare a facultăţii;
(9) Coordonează şi organizează activitatea de promovare a imaginii facultăţii;
(10) Este purtătorul de cuvânt al facultăţii în relaţie cu presa;

  
Cadre didactice, cercetători și personal auxiliar Minimize
Cadre didactice:

            -departamentul Ingineria fabricației: 28

            -departamentul Inginerie economică și sisteme de producție: 15

                                    TOTAL: 43

 
Cercetători:

- deparamentul Ingineria fabricatiei: 1

- departamentul Inginerie economică si sisteme de productie: 1

                                    TOTAL: 2

Personal auxiliar:

            -decanat: 4

            -departamentul Ingineria fabricației: 4

            -departamentul Inginerie economică și sisteme de producție: 4

                                    TOTAL: 12