Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE
Domeniul de licenţă: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
Coordonator program zi: Prof. univ. dr. Rodica Ilie, rodicailie@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite

Plan de învățământ RE

Plan de învățământ RF

Plan de învățământ RG

La programul Română - Germană se acceptă înscrierea candidaţilor ale căror cunoştinţe de limbă germană sunt la nivelul de începător.

Competenţe dezvoltate:
•    dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competenţelor practice de comunicare eficientă în limba română şi în limba străină; 
•    cunoaşterea principalelor curente şi teorii literare, a operelor semnificative din literatura română şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale,
•    dezvoltarea capacităţii de adecvare la situaţii specifice de comunicare, la moduri şi stiluri de comunicare variate.

Scurtă descriere a programului de studii:
În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale (precum teoria literaturii, literatura comparata, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica generala), discipline de specialitate şi complementare (limba română contemporană, istoria literaturii române, folclor şi antropologie culturală, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu). 
Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate, absolvenţii noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în domeniile culturii: presa scrisă, televiziune, management cultural.

Perspective după finalizarea studiilor:
Oportunităţi de afirmare şi performanţe ale studenţilor / absolvenţilor programului Facultăţii de Litere: carieră didactică, jurnalistică, o bună inserţie în mediul cultural. Urmărind creşterea eficienţei şi a competitivităţii procesului didactic, precum şi o permanentă adaptare a ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţii culturale şi a muncii am încheiat o serie de acorduri şi parteneriate cu diferite medii profesionale: muzee, biblioteci, edituri, societăţi de producţie media, ONG-uri şi fundaţii culturale.

Prezentare generală

Programul de licenţă Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană) are misiunea de a conduce la dezvoltarea intelectuală şi a competenţelor practice de comunicare în vederea obţinerii optimei calificări profesionale în urma promovării examenului de licenţă, dar şi aprofundarea şi diversificarea competenţelor cognitive, aptitudinale prin oferta de studii masterale a facultăţii. Elementul vocaţional nu lipseşte din componenta didactică a programului nostru de studii. De aceea, programul de studii se concretizează printr-o ofertă generoasă de cursuri obligatorii şi opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu. 
Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate. Datorită conţinuturilor proiectate prin programele analitice ale disciplinelor prevăzute de planurile de învăţământ, absolvenţii noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în domeniile culturii: presa scrisă, televiziune, management cultural

Elemente de specificitate ale Programului de licenţă Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană)

Nucleul corpului profesoral implicat în derularea procesului didactic şi de cercetare al programului de licenţă este de înaltă ţinută academică: prof.univ.dr. Ovidiu Moceanu, prof.univ.dr. Virgil Podoabă, prof.univ.dr. Mihaela Gheorghe, prof.univ.dr. Rodica Ilie, conf.univ.dr. Ruxandra Ivăncescu, conf.univ.dr. Adrian Lăcătuş, conf.univ.dr. Ana Ene, lector dr. Alina Felea, conf.univ.dr. Mihai Ignat, lector dr. Stanca Măda, lect. univ.dr. Romulus Bucur, lect. univ.dr. Georgeta Moarcăs.

Aceste nume se legitimează de la sine în cadrul învăţământului naţional, fie ca poeţi, prozatori, dramaturgi recunoscuti, fie ca autori de studii de specialitate (teorie şi critică literară, ştiinţe ale limbii, studii de literatură română). 
Activităţile programului de licenţă Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană) beneficiază de posibilitatea desfăşurării procesului didactic în laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laborator multimedia), de continuarea aprofundării studiului la o bibliotecă universitară ale cărei dotări au crescut substanţial prin achiziţii de carte de specialitate.

Oportunităţi de afirmare şi performanţe ale studenţilor / absolvenţilor

Oportunităţile de afirmare a absolvenţilor Facultăţii de Litere: carieră didactică, carieră jurnalistică, o bună inserţie în mediul cultural, aproape toate domeniile culturii pot fi vizate (producţie culturală: de la poezie, proză, dramaturgie, eseistică, la scenaristică, publicitate, management cultural, elaborare de proiecte culturale).

Urmărind creşterea eficienţei şi a competitivităţii procesului didactic, precum şi o permanenta adaptare a ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţei culturale şi a muncii am încheiat o serie de acorduri şi parteneriate cu medii profesionale diverse, (muzee, biblioteci, societăţi de producţie media, OGN-uri şi fundaţii culturale).

De asemenea, în vederea stimulării cercetării ştiinţifice studenţeşti în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european, susţinem schimburile culturale şi academice între facultăţi şi universităţi de prestigiu din ţară şi din Europa (participarea la  / organizarea de conferinţe şi colocvii naţionale şi internaţionale, Maratonul de poezie, Maratonul de proza, invitaţii periodice ale unor personalităţi ale culturii, scriitori, critici literari).

O preocupare constantă o reprezintă asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor (prin organizarea de activităţi extraşcolare, Cenaclu studenţilor, susţinerea proiectelor Asociaţiei studenţilor - Exprim, a revistei studenţilor - ZumZet, precum şi a proiectelor culturale iniţiate de aceştia, coordonator - prof. univ. dr. Rodica Ilie).

Studenţii noştri s-au afirmat de fiecare dată la concursurile naţionale (Colocviul naţional M. Eminescu, Iaşi; Colocviul Lucian Blaga, Sibiu), obţinând importante premii, astfel integrarea lor pe piaţa competiţională a masteratelor naţionale şi a burselor internaţionale fiind facilitată de recunoaşterea valorică a şcolii Literelor braşovene.