STUDII DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Coordonator: Prof.univ.dr. Mihaela Gheorghe, e-mail: m.gheorghe@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani/ 120 de credite

Plan de învățământ

Competenţe dezvoltate:

  • de analiză, reflecţie şi interpretare asupra sistemului conceptual şi al modelelor teoretice ale domeniului filologiei;
  • de concepere a demersului pedagogic în domeniul limbii şi literaturii române la ciclul liceal;
  • de a elabora materiale didactice auxiliare (manuale, ghiduri practice, fişe de lucru) în domeniul limbii şi literaturii române;
  • de cercetare în domeniul ştiinţelor limbii şi literaturii;
  • de relaţionare cu partenerii (colegi, elevi, părinţi, parteneri din mediul socio-cultural şi economic al comunităţii).

Posibilităţi de angajare după absolvire:

  • profesor de limba şi literatura română în ciclul liceal;
  • redactor de carte;
  • asistent de cercetare în institute de cercetări lingvistice sau de teorie şi istorie literară;
  • redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală;
  • realizator de emisiuni culturale (radio, TV).

Programul Studii de limba şi literatura română  este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul Limbi şi literaturi. El se adresează mai ales absolvenţilor programelor de licenţă din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba şi literatura română. Programul le oferă acestora posibilitatea dobândirii de competenţe superioare în domeniul literaturii şi al lingvisticii, dar dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenţilor inserţia pe piaţa muncii şi în alte domenii decât cel didactic.

În acelaşi timp, programul de pregătire a fost conceput în aşa fel încât poate fi urmat de absolvenţi ai oricărui program de licenţă, cu condiţia ca aceştia, prin promovarea examenului de admitere, să probeze dobândirea de competenţe generale şi specifice din domeniul limbi şi literaturi.
 
Planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ţinând seama de orientarea generală a învăţământului nostru superior şi valorificând expertiza specialiştilor din Facultatea de Litere. Activităţile de curs şi de seminar nu se focalizează pe transmiterea de informaţie, ci pe selecţie şi consultanţă în vederea gestionării eficiente a informaţiei ştiinţifice de către student. Activităţile de seminar şi cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competenţelor de cercetare şi de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenţii se vor confrunta la locul de muncă.

Trunchiul comun – reprezentat de disciplinele din primul an de studii – asigură aprofundarea cunoştinţelor de domeniu prin discipline precum: Teorii ale modernismului românesc în dinamica fenomenelor europene, Literatură şi societate, Publicistică literară, Curente actuale în lingvistică, Modele de descriere în lingvistică, Dinamică şi normă lingvistică şi Metode de cercetare în ştiinţele umaniste şi Managementul proiectelor de cercetare.

În semestrul al III-lea, se face orientarea studenţilor înspre două filiere de aprofundare: direcţia Studii literare şi direcţia Lingvistică teoretică şi aplicată, prin două pachete de cursuri opţionale care conţin discipline precum: Studii culturale, Antropologie culturală, Hermeneutică literară, Vocabularul analizei literare, Feminismul în literatură, respectiv: Sociolingvistică, Pragmatică, Limbajul profesional în româna actuală, Limbajul publicităţii, Limbajul presei etc. Ultimul semestru este dedicat activităţilor de cercetare în cadrul proiectelor aflate în derulare în departamentele Facultăţii de Litere şi elaborării lucrării de disertaţie.