STUDII INTERCULTURALE DE LIMBA ŞI LITERATURA GERMANǍ

Coordonator: conf.univ.dr. Carmen E. Puchianu, e-mail: c.e.puchianu@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani/ 120 credite

Plan de învățământ

Competenţe dezvoltate:

  • competenţe cognitive: aprofundarea competenţelor cognitive dobândite în ciclul de licenţă, adică analiza, interpretarea şi redactare de text în limba germană în domeniul lingvisticii, ştiinţei literaturii, traductologiei şi tehnicilor / strategiilor de comunicare să cunoască în profunzime istoria literaturii germane, precum şi cele mai noi teorii şi curente literare; cunoaşterea celor mai importante modele de descriere sincronică şi diacronică a limbii şi literaturii germane, cunoaşterea tipologiei limbii din perspectiva interferenţelor lingvistice şi culturale, înţelegerea evoluţiei sistemului lingvistic şi literar din punct de vedere al interrelaţiilor culturale; dezvoltarea capacităţii de identificare şi  înţelegere a  fenomenului de interculturalitate ca premisă istorică şi a integrării europene
  • competenţe aplicativ-practice (instrumental-operaţionale): dezvoltarea capacităţii de a analiza pertinent structuri lingvistice şi literare, de a se exprima eficient în scris şi oral, de a corela cunoştinţe similare dobândite pe parcursul traseului de studii, de a identifica şi de a utiliza noi surse de informaţie necesare pentru rezolvarea unor probleme noi şi capacitatea de a aplica creativ, în situaţii profesionale diverse, cunoştinţele dobândite; formarea unor deprinderi de cercetare ştiinţifică în domeniul limbii şi literaturii, aplicând cele mai adecvate metode şi metodologii;
  • competenţe de comunicare şi relaţionale: dezvoltarea competenţei de a comunica eficient în limba germană, de a utiliza moduri şi stiluri de comunicare variate, adecvate situaţiilor specifice, de a se adapta la condiţiile muncii în echipă; formarea unor competenţe profesionale compatibile cu noile tendinţe din domeniul studiilor lingvistice, literare şi culturale în vederea unei integrări rapide în comunitatea profesională naţională şi internaţională; dezvoltarea competenţelor de comunicare interculturală, astfel încât viitorii absolvenţi să devină competitivi pe piaţa muncii în instituţii şi organizaţii culturale, educaţionale şi economice mixte (româno-germane).

    Posibilităţi de angajare după absolvire:
  • jurnalism cultural
  • management cultural
  • management de proiecte culturale şi / sau didactice
  • învăţământ liceal (lb. Si literatura germană)
  • traducere literară şi de specialitate

           
Domeniul fundamental de la baza căruia porneşte programul masteral Studii interculturale de limba şi literatura germană este cel al ştiinţelor umaniste iar domeniul de licenţă este domeniul Limbi şi Literaturi.
Scopul principal al programului este dezvoltarea intelectuală, a competenţelor cognitive, practice şi afective ca şi a deprinderilor necesare obţinerii optimei calificări profesionale în urma promovării examenului de disertaţie. Programul este orientat spre formarea unor competenţe profesionale / vocaţionale în domeniul învăţământului liceal (limba germană ca limbă străină şi/sau maternă) dar şi în alte domenii, cum ar fi jurnalism cultural, management cultural, management de proiecte.

În cadrul programului de masterat, activitatea didactică vizează abordarea unei varietăţi de acţiuni metodice şi pedagogice centrate pe student, predarea-învăţarea având un caracter interactiv. Activităţile de curs nu se focalizează pe transmiterea de informaţie, ci pe selecţie şi consultanţă în vederea gestionării eficiente a informaţiei ştiinţifice de către student. Activităţile de seminar şi cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competenţelor de cercetare şi de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenţii se vor confrunta la locul de muncă.

Programul conţine discipline fundamentale (Interculturalitate şi literatură, Interferenţe lingvistice în spaţiul sud-est european, Interferenţe culturale şi literare în spaţiul sud-est european, Fenomenologia interculturalităţii în literatura onirică, Fenomenologia interculturalităţii în motive literare, Comunicare interculturala si traducere), de specialitate (Comunicare interculturală şi limbajul mass-mediilor (print-media), Interculturalitate în literatura contemporană austriacă şi germană – literatura migranţilor, Modele de analiza textului, Comunicare interculturală şi limbajul publicitar) şi complementare (Modele de învăţare interculturală, Paradigme ale interculturalităţii, Iniţiere în cercetare: Proiecte şi schimburi interculturale – premise ale unei integrări eficiente în UE), urmărindu-se două trasee principale: unul în domeniul lingvisticii germane şi unul în domeniul ştiinţei literaturii şi culturii. Traseele vor urmări cele mai importante tendinţe şi conexiuni interculturale în literatura de expresie germană din România cu literatura română pe de o parte, şi cea germană respectiv austriacă pe de altă parte, aspecte ale jurnalismului contemporan, al limbajului publicitar şi a celui de specialitate (lingvistică şi traducere).