Studii lingvistice pentru comunicare interculturala (în limba engleza)

COMUNICARE INTERCULTURALĂ (în limba engleză)

Coordonator: conf.univ.dr. Marinela Burada, e-mail: m.burada@unitbv.ro

Durata studiilor/numărul de credite: 2 ani/ 120 credite

Plan de învățământ

Competenţe dezvoltate:

  • Competenţe cognitive, care presupun:

(i) aprofundarea problemelor circumscrise fenomenului de interculturalitate – aculturaţie, interferenţă - şi abordarea sa din perspectiva relativismului cultural;
(ii) cunoaşterea avansată şi nuanţată a teoriilor lingvistice, lingvistico-filosofice şi culturale menite să-i furnizeze masterandului cadrul teoretic şi analitic pentru investigarea fenomenului cultural, în speţă a comunicării interculturale în contexte sociale şi profesionale.

  • Competenţe aplicativ-practice, şi anume:

(i) abilităţi analitice de culegere şi procesare a datelor lingvistice şi paralingvistice şi interpretarea lor din perspectivă culturală şi interculturală;
(ii) abilităţi avansate de corelare a cunoştinţelor conexe dobândite pe parcursul traseului relevant de studii;
(iii) capacitatea de a iniţia, monitoriza, coordona şi finaliza un proces de cercetare original;
(iv) capacitatea de a aplica creativ cunoştinţele şi abilităţile dobândite în timpul programelor de licenţă şi masteral în situaţii profesionale relevante; (v) capacitatea de a organiza eficient activitatea profesională.

  • Competenţe de comunicare şi relaţionale, care presupun:

(i) abilitatea de a comunica eficient în contexte interculturale, în situaţii sociale şi profesionale;
(ii) abilităţi de comunicare, flexibilitate şi adaptabilitate pentru munca în echipă.

Posibilităţi de angajare după absolvire:

Acest program masteral  îşi propune să formeze tineri cercetători şi specialişti în domeniul studiilor interculturale. Înscrierea în tendinţa europeană de a realiza o maximă flexibilitate profesională se vădeşte în gama de opţiuni profesionale de care dispun absolvenţii – opţiuni circumscrise unor domenii precum cercetare lingvistică şi sociolingvistică, consultanţă lingvistică şi sociolingvistică, relaţii publice, relaţii internaţionale, învăţământ.

Programul de studii de masterat este coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică Inovare Culturală, Comunicare şi Dezvoltare Socială, în domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste, domeniul de licenţă Limbi şi literaturi.

Comunicare interculturală (în limba engleză) este un masterat de cercetare. Misiunea sa principală o reprezintă dezvoltarea intelectuală, a competenţelor cognitive, aplicativ-practice şi de comunicare a studenţilor, în vederea dobândirii, de către aceştia, a unei optime calificări profesionale. Prin însăşi structura sa, acest program de studiu facilitează atît asimilarea de cunoştinţe, cît şi formarea de competenţe şi abilităţi necesare unei reale creşteri intelectuale de natură să le permită absolvenţilor să răspundă cerinţelor pieţei muncii, să dezvolte iniţiative proprii în domeniul cultural sau/şi educaţional, să continue studiile universitare în ciclul doctoral, să se perfecţioneze şi să studieze permanent.