Formare - cadre didactice si nedidactice


Lista instituţiilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS + (click aici)

Modul de desfăşurare a mobilităţilor de formare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov (UTBv)) în cadrul programul ERASMUS +

REZULTATELE SELECŢIEI PENTRU MOBILITĂŢI DE FORMARE A CADRELOR UNIVERSITARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) (actualizat la data de 24 iulie 2017)

Acest document se aplică pentru mobilităţile de formare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov în cadrul programul ERASMUS+ în instituţii din ţările programului (KA103) şi din ţările partenere (KA107), şi conţine următoarele capitole:

I. Înscrierea la concursul de selecţie

II. Selecția candidaţilor

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

IV. Derularea mobilității

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate

Mobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). În cazul instituţiilor de învăţământ superior, ambele instituţii trebuie să deţină Carta universitară ERASMUS+ (ECHE).

Informații pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din universitate)I. Înscrierea la concursul de selecţie                                                                  sus

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de formare a cadrelor didactice și nedidactice (STT) în cadrul programului ERASMUS + este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

formular de candidatură (click aici);

• invitaţie din partea instituţiei partenere la care urmează să se desfăşoare mobilitatea;

• curriculum vitae  – în limba română (click aici) şi în limba străină (click aici), în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității, în format Europass, maxim 2 pagini;

• program de lucru – workplan (click aici) – aprobat de către Coordonatorul instituțional ERASMUS+ din Universitatea Transilvania din Brașov și de către reprezentantul instituției partenere;

• referat de deplasare (click aici), situatie recuperare ore (daca este cazul) (click aici).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205.


II. Selecţia candidaţilor                                                           

Selecţia canditaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I:

08 iunie 2017 – 21 iulie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 24 iulie 2017:întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II: 

01 octombrie - 15 decembrie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;
Începând cu 15 decembrie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.


II.1. Criteriile de selecție

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:
• evaluării programului de lucru (workplan) depus de candidat, prin:
- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale Universității Transilvania din Brașov, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
- analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Transilvania din Brașov;
• contribuții anterioare în dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul de formare solicitat;
• rezultatul evaluării din partea șefului structurii (departament/ serviciu/ structură suport) din care candidatul faceparte cu privire la oportunitatea realizării stagiului de formare în raport cupoziţia deţinută în cadrul structurii (în cazul mai multor solicitări din cadrul aceluiași serviciu);
• se va respecta principiul diversității domeniilor de formare.

II.2. Procesul de selecție

Procesul de selecție constă în:

• depunerea dosarului de candidatură la Biroul ERASMUS;
• derularea procesului de selecție;
• întocmirea dosarelor de mobilitate.

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de management Erasmus al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților, astfel încât în momentul completării de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar, ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STT, prin contractul financiar al anului în curs.

În cazul mobilităților de formare efectuate de către cadrele didactice, se va ține cont de restricția ca numărul de mobilități angajate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic să fie de maxim două (cumulat STA și STT).

III. Întocmirea dosarului de mobilitate                       

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură, cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:
• copie după paşaport / carte de identitate;
• declaraţie de cofinanţare referitoare la suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri proprii (click aici);
• dispoziţia de deplasare;
• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Braşov şi beneficiarul mobilităţii.


IV. Derularea mobilității                                     

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
• eliberarea avansului de deplasare;
• participarea beneficiarului la activitățile stabilite prin programul de lucru, la instituția parteneră.


V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate                    

La întoarcerea din mobilitate, vor fi parcurse etapele:
 • • Predarea documentelor de mobilitate de către beneficiar, la Biroul ERASMUS+, în maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:
 • • atestat de la instituția parteneră – document care include perioada de desfășurare a mobilității;
 • • documente de transport:
  • - pentru transportul cu avionul – biletul de avion şi taloanele de îmbarcare;
  • - pentru transportul cu automobilul – se va da o declarație în acest sens și se vor adăuga bonurile de benzină;
 • • documente de cazare (factură, etc.);
 • • raport individual de activitate;
 • • finalizarea decontului;
 • • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfasurată, și descrierea semnificatiei lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro).