Formare - cadre didactice si nedidactice

New Page 3


Lista instituţiilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS + (click aici).

Modul de desfăşurare a mobilităţilor de formare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov (UTBv)) în cadrul programul ERASMUS +

REZULTATELE SELECŢIEI PENTRU MOBILITĂŢI DE FORMARE A CADRELOR UNIVERSITARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) (actualizat la data de 16 decembrie 2016)

Acest document se aplică pentru mobilităţile de formare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov în cadrul programul ERASMUS+ în instituţii din ţările programului (KA103) şi din ţările partenere (KA107), şi conţine următoarele capitole:

I. Înscrierea la concursul de selecţie

II. Selecția candidaţilor

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

IV. Derularea mobilității

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate

Mobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). În cazul instituţiilor de învăţământ superior, ambele instituţii trebuie să deţină Carta universitară ERASMUS+ (ECHE).

Informații pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din universitate)I. Înscrierea la concursul de selecţie                                                                  sus

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de formare a cadrelor didactice și nedidactice (STT) în cadrul programului ERASMUS + este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

formular de candidatură (click aici);

• invitaţie din partea instituţiei partenere la care urmează să se desfăşoare mobilitatea;

• curriculum vitae  – în limba română (click aici) şi în limba străină (click aici), în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității, în format Europass, maxim 2 pagini;

• scrisoare de intenţie – în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;

• program de lucru – workplan (click aici) – aprobat de către Coordonatorul instituțional ERASMUS+ din Universitatea Transilvania din Brașov și de către reprezentantul instituției partenere;

• referat de deplasare (click aici), situatie recuperare ore (daca este cazul) (click aici).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205.


II. Selecţia candidaţilor                                                           

Selecţia canditaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I:

01 iunie 2016 – 30 iunie2016: exprimarea intenţiei de participare la concursul de selecţie și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

05 septembrie – 09 septembrie 2016: parcurgerea etapei 1 de selecție și transmiterea, la Biroul ERASMUS, a formularului cu rezultatele, din care să rezulte ordinea priorităților de selecție;

12 septembrie – 20 septembrie 2016: parcurgerea etapei 2 de selecție și comunicarea rezultatelor candidaților și șefilor structurilor în cauză;
Începând cu 20 septembrie 2016: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III

Pentru mobilitățidesfășurate în semestrul II: 

03 octombrie - 09 decembrie 2016: exprimarea intenţiei de participare la concursul de selecţie și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;
Începând cu 09 decembrie 2016: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

12 decembrie – 16 decembrie 2016: organizarea și susţinerea testului de limbă străină (test pe calculator şi test oral);
09 ianuarie – 31 ianuarie 2017: parcurgerea etapei 1 de selecție și transmiterea, la Biroul ERASMUS, a formularului cu rezultatele, din care să rezulte ordinea priorităților de selecție;
01 februarie – 17 februarie 2017: parcurgerea etapei 2 de selecție și comunicarea rezultatelor candidaților și șefilor structurilor în cauză;
Începând cu 17 februarie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

II.1. Criteriile de selecție

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:
• evaluării programului de lucru (workplan) depus de candidat, prin:
- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale Universității Transilvania din Brașov, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
- analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Transilvania din Brașov;
• contribuţii anterioare în dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul de formare solicitat (rezultă din scrisoarea de intenţie/ cererea tip);
• rezultatul obţinut la testul de limbă străină – ca şi limbă de comunicare în instituţia gazdă;
• rezultatul evaluării din partea şefului structurii (departament/ serviciu/ structură suport) din care candidatul face parte cu privire la oportunitatea realizării stagiului de formare în raport cu poziţia deţinută în cadrul structurii;
• se va respecta principiul diversităţii domeniilor de formare.

II.2. Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidaților se realizează în două etape, după cum urmează:

1. Etapa 1, la nivelul structurii din care candidatul face parte, de către şeful structurii, şi constă în:
• analiza dosarului de candidatură şi avizarea programului de lucru;
• analiza rezultatelor obţinute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilităţii);
• interviu (la latitudinea şefului structurii).

Şeful structurii va completa formularul cu rezultatele selecției din etapa 1 (click aici), din care să rezulte ordinea priorităților de selecție, și îl va trimite la Biroul Erasmus+, în vederea parcurgerii procesului de selecție în etapa 2. Totodata, rezultatele selecției vor fi comunicate candidaților.

2. Etapa 2, la nivelul universității, de către Comisia de selecție a candidaților (formată din Rector/ persoană delegată de Rector, coordonator instituțional Erasmus+, 2 coordonatori instituționali ERASMUS, membru), și constă în:
• analiza dosarelor de candidatură;
• analiza rezultatelor obţinute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilităţii);
• interviu.

În această etapă se vor lua în considerare doar aplicațiile candidaților selectați pe primul loc, din etapa 1.

Procesul de selecție la nivelul universității va ține cont de principiul diversității domeniilor de formare. Comisia de selecție a candidațilorva completa formularul cu rezultatele selecției din etapa 2 (click aici) și va comunica rezultatele selecției candidaților și șefilor structurilor în cauză.

Se va tine cont de ordinea inscrerii candidatilor, astfel incat in momentul completarii numarului de locuri alocat conform granturilor obtinute pe anul universitar, ceilalti candidati vor ramane  pe lista de rezerve.

În cazul mobilităţilor de formare efectuate de către cadrele didactice, se va ține cont de restricția ca numărul de mobilități angajate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic să fie de maxim două (cumulat STA şi STT). Mobilitatea STT se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STT, prin contractul financiar al anului în curs.III. Întocmirea dosarului de mobilitate
   
                   

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură, cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:
• copie după paşaport / carte de identitate;
• declaraţie de cofinanţare referitoare la suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri proprii (click aici);
• dispoziţia de deplasare;
• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Braşov şi beneficiarul mobilităţii.


IV. Derularea mobilității                                     

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
• eliberarea avansului de deplasare, contravaloarea estimată pentru cazare și diurnă (cheltuielile de transport se plătesc din fondurile ERASMUS + / STT, pe baza facturii);
• participarea beneficiarului la activitățile stabilite prin programul de lucru, la instituția parteneră.


V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate                    

La întoarcerea din mobilitate, vor fi parcurse etapele:
 • • Predarea documentelor de mobilitate de către beneficiar, la Biroul ERASMUS+, în maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:
 • • atestat de la instituția parteneră – document care include perioada de desfășurare a mobilității;
 • • documente de transport:
  • - pentru transportul cu avionul – biletul de avion şi taloanele de îmbarcare;
  • - pentru transportul cu automobilul – se va da o declarație în acest sens și se vor adăuga bonurile de benzină;
 • • documente de cazare (factură, etc.);
 • • raport individual de activitate;
 • • finalizarea decontului;
 • • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfasurată, și descrierea semnificatiei lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro).