Predare cadre - didactice


Lista universităţilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS + (click aici)

Modul de desfăşurare a mobilităţilor de predare pentru personalul din Universitatea Transilvania din Braşov  (UTBv) în cadrul programului ERASMUS+ 

LISTA CADRELOR DIDACTICE BENEFICIARE A MOBILITĂŢILOR DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) ( actualizat la data de 24 iulie 2017)

Acest document se aplică pentru mobilităţile de predare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov în cadrul programul ERASMUS+ în universităţi din ţările programului (KA103) şi din ţările partenere (KA107), şi conţine următoarele capitole:

I. Înscrierea la concursul de selecţie

II. Selecția candidaţilor

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

IV. Derularea mobilității

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitateMobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). În cazul instituţiilor de învăţământ superior, ambele instituţii trebuie să deţină Carta universitară ERASMUS (ECHE).


Informații pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din Universitate)

I. Înscrierea la concursul de selecţie                                                                      sus

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de predare (STA) în cadrul programului ERASMUS este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

formular de aplicaţie (click aici); 

invitaţie din partea universităţii partenere la care urmează să se desfăşoare mobilitatea;

curriculum vitae  – în limba română (click aici) şi în limba străină (click aici) în care se va desfăşura activitatea în cadrul mobilităţii (în format Europass, maxim 2 pagini);
plan de activitate (teaching program) ERASMUS + (click aici);
referat de deplasare (click aici), situaţie recuperare ore (click aici).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul ERASMUS, clădirea Rectorat, cam. 205.

II. Selecţia candidaţilor                                                            sus


II.1 Criteriile de selecție

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

• asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în vederea formării și perfecționării cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv);

• dezvoltării de noi programe de studii;

• îmbunătățirii conținuturilor programelor de studii existente;

• dezvoltării de cursuri/ module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente;

• dezvoltării de noi metode de predare – învățare;

• inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat;

• promovării imaginii Universității Transilvania din Brașov.

II.2 Procesul de selecție

Selecția canditaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I: 

08 iunie 2017 – 21 iulie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;
Începând cu 24 iulie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II:
01 octombrie - 15 decembrie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;
Începând cu 15 decembrie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Procesul de selecție constă în:

• depunerea dosarului de candidatură la Biroul ERASMUS;

• derularea procesului de selecție;

• întocmirea dosarelor de mobilitate.

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de management Erasmus al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților, astfel încât în momentul completării numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar, ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. De asemenea se aplica restricția ca numărul de mobilități angajate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic să fie de maxim două. Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STA, prin contractul financiar al anului în curs.


III. Întocmirea dosarului de mobilitate                        sus

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:

• copie după pașaport / carte de identitate;

• declarație de cofinanțare referitoare la suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri proprii (click aici);

• dispoziția de deplasare;

• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și beneficiarul mobilității.


IV. Derularea mobilității     
                                 sus

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

• întocmirea documentelor;

• eliberarea avansului de deplasare;

• participarea beneficiarului la activităţile stabilite prin planul de activitate, la universitatea parteneră.


V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate     
                sus

La întoarcerea din mobilitate, vor fi parcurse etapele:

• Predarea documentelor de mobilitate de către beneficiar, la Biroul ERASMUS, în maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:


• atestat de la universitatea parteneră – document care include perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore didactice efectuate – minim 8 ore/ săptămână chiar daca mobilitatea a fost mai putin de o saptamana;

• documente de transport:

- pentru transportul cu avionul – biletul de avion şi taloanele de îmbarcare;
- pentru transportul cu automobilul – se va da o declarație în acest sens și se vor adăuga bonurile de benzină;

• documente de cazare (factură, etc.);

• raport individual de activitate;

• finalizarea decontului;

• două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfasurată, și descrierea semnificatiei lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro);