Outgoing

Modul de desfăşurare a mobilităţ

Lista universităților partenere pentru mobilitățile ERASMUS+

Student Guidebook: Studying and Training Abroad -

Modul de desfășurare a mobilităților de studiu și stagii de plasament practic pentru studenții din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului ERASMUS+


Acest document se aplică pentru mobilitățile de studiu și stagii de plasament practic, pentru studenții Universității Transilvania din Brașov (UTBv) și instituții din țări ale programului Erasmus+(KA103) și țări partenere programului (KA107).

Documentul conține următoarele capitole:

I. Condiţii de eligibilitate

II.Calendarul de desfăşurare a activităţilor de selecţie a studenților

III. Înscrierea la concursul de selecţie – întocmirea dosarului de candidatură

IV. Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+

V. Întocmirea dosarului de mobilitate

VI. Pregătirea plecării în mobilitate

VII. Derularea mobilităţii

VIII. Prelungirea perioadei de mobilitate

IX. Întoarcerea din mobilitate şi închiderea dosarului de mobilitate


Mobilitățile pot fi efectuate cu condiția să existe acorduri inter-instituționale (IIA) între organizația de origine (de trimitere, Universitatea Transilvania din Brașov) și organizația gazdă (de primire). Instituțiile de învățământ superior din țări ale programului Erasmus+, trebuie să dețină Carta universitară Erasmus (ECHE).Instituțiile de învățământ superior din țările partenere programului Erasmus+,trebuie să adere la principiile ECHE.

Este disponibilă lista universităților partenere pentru mobilitățile ERASMUS+ din anul academic 2017-2018 click aici

Model Acord Inter-Instituțional Erasmus+ UTBv între țările programului. click aici

Model Acord Inter-Instituțional între țările programului și țări partenere. click aici

Model Acord Inter-Instituțional între UTBv și firme din țările programului. click aici

Precizări suplimentare referitoare la mobilitățile de studiu și de plasament practic pentru studenții UTBv în cadrul programului ERASMUS+ click aici.

      I. Condiţii de eligibilitate         sus

Pentru a beneficia de mobilitate tip Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie înmatriculat ca student la cursurile de licența, master, sau doctorat în UTBv, indiferent de cetățenie;

b) să fie student la zi sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la orice program de studii pe toată durata mobilității;

c) la plecarea în mobilitate studentul trebuie să fie absolvent cel puțin al primului an de studii de licență (restricția nu este valabilă şi pentru mobilitățile de plasament practic);

d) să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate; Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studiu/ stagii de plasament practic din cadrul facultății poate selecta studenți promovați integraliști sau creditați, după caz;

e) să aibă rezultate foarte bune la studii, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contract;

f) să promoveze testul de limbă străină aleasă de el, în funcție de cerințele universității gazdă;

g) pentru anul universitar 2017-2018 perioadele de eligibilitate pentru stagii de plasament practic sunt următoarele:

-   lunile iulie, august și septembrie, pentru studenții de la programele de studii de licența și master;

-   pe parcursul semestrului II, anul II, pentru studenții de la programele de studii de master;

-   orice perioadă a anului universitar pentru “proaspăt absolvenți”, în primele 12 luni de la absolvire;

-   orice perioadă a anului universitar, pentru studenții doctoranzi;

-   orice perioadă de stagiu de plasament practic în afara celor de mai sus, se finanțează doar cu acordul scris al Consiliului facultății.


Mobilitățile se vor desfăşura într-o ţară participantă la programul Erasmus+, diferită de ţara instituţiei de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a ţării de reşedinţă.

II. Calendarul de desfășurare a activităților de selecţie a studenților                                        sus

  Pentru înscrierea la mobilități an universitar 2017-2018 (campania de selecție februarie – martie 2017)

01 februarie – 20 martie 2017: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament și on-line la secțiunea „Înregistrare” http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017/

19 martie - 22 martie 2017: transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament a listelor cu studenții înscriși pentru programarea la testul de limbă străină;

22 martie 2017, ora 16: PROGRAMAREA LA TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ pe facultăți susținerea testului de limbă străină (test pe calculator și test oral), conform programării (sala acces liber Biblioteca,Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7);

Atenţie!!! Studenții care nu se regăsesc pe listă se vor prezenta la sala de calculatoare, vor fi luați în evidență și vor da testul;

28 martie 2017: finalizarea rezultatelor selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, și anunțarea listei cu candidații înscriși/ selectați/ rezerve/ respinși;

30 martie – 12 aprilie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+,de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, însoțite de listele cu studenții selectați/rezerve/respinși, aprobată de Comisia de selecție a candidaților și de echivalare a studiilor (click aici);

Începând cu 30 martie 2017: trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/ organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității/ mobilităților.

 

 Pentru înscrieri suplimentare la mobilități, pentru semestrul II, an universitar 2017-2018 (campania de selecție octombrie 2017).

02 octombrie – 10 octombrie 2017înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament și on-line la secțiunea“Înregistrare” http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017/;

10 octombrie - 13 octombrie 2017transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament a listelor cu studenții înscriși pentru programarea la testul de limbă străină;

13 octombrie 2017Programarea la testul de limbă straină a studenților candidaţi. Testul pe calculator de va da in cladirea Rectorat, camera 205,in perioada 16-18octombrie 2017. Va rugam luati legatura telefonic (0268473473) pentru programare. Pentru interviul oral veti fi anuntati in momentul in care finalizati testul pe calculator.

19 octombrie 2017finalizarea rezultatelor de selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate /departament, și anunțarea listei cu candidații înscriși / selectați / rezerve / respinși;

19 octombrie – 23 octombrie 2017întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament, însoțite de listele cu studenții selectați/rezerve/respinși, aprobată de Comisia de selecție a candidaților și de echivalare a studiilor (click aici);

Începând cu 23 octombrie 2017trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/ organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității / mobilităților.

      

         III. Înscrierea la concursul de selecţie – întocmirea dosarului de candidatură       sus 

Pentru înscrierea la concursul de selecție și obținerea unei mobilități de studio (SMS) sau de stagiu de plasament practice (SMP) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conțină următoarele documente:

cerere tipse completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;

Atenţie!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui, după ce s-a înregistrat, să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;

curriculum vitae  click aici – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea din cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);

situaţia şcolară   (Transcript of Records) click aici – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament.


Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament. Datele de contact sunt disponibile la adresa: click aici.

Atenţie!!! Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studenții din categoria “proaspăt absolvent” trebuie să fie selectați în perioada în care mai sunt studenți.


         IV. Selecția studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+                                         sus

Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină și emite listele cu rezultatele obținute de către studenții candidați, la testele de limbă străină.

Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către Comisia de selecție a candidaților și de echivalare și recunoașterea perioadei de studii /stagii de plasament practic (C-SER), și constă în:

• analiza dosarului de candidatură;

• analiza rezultatelor obținute la testul delimbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);

• interviu (la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declaraţie conflict de interese click aici, la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă click aici), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.


        V. Întocmirea dosarului de mobilitate                                       sus

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

formularul de aplicație (Application Form) click aici – pentru mobilitate de studiu în programul Erasmus+; se completează 2 exemplare în original;
acordul de studiu (Learning Agreement for studies) click aici – pentru mobilitățile de studiu în programul Erasmus+; se completează 2 exemplare în original;
• acordul de practică (Learning Agreement for traineeships) click aici – pentru mobilitățile de stagii de plasament practic în programul Erasmus+; se completează 2 exemplare în original;

Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / department.


Atenţie!!! Fiecare dosar depus va fi însoțit de un CD cu fișierele (formularele) scanate în format pdf.


         VI. Pregătirea plecării în mobilitate                                              sus

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Application Form, Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships și a Invitației/Scrisorii de acceptare semnate de către instituția parteneră;

copie pașaport/ carte de identitate;

declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de mobilitate de studiu (formular tip, click aici) sau de maxim 12 luni de plasament practic Erasmus+, per ciclu de studii (formular tip, click aici)

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității;

3. Emiterea dispoziției de deplasare a studentului beneficiar al mobilității.

Atenție!!! studenții beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.


          VII. Derularea mobilității                                            sus

Derularea mobilităţii constă în următoarele etape:

1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;

2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare click aici (pentru mobilitățile de studiu), respectiv a confirmării de înregistrare click aici (pentru mobilitățile de plasament practic) la instituția parteneră;

3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar, 80% din valoarea grantului / semestru;

4. completarea secțiunii during mobility din Learning Agreement în cazul în care sunt necesare modificări la disciplinele de studiu (click aici) sau la programul de practica (click aici); semnarea de către ambele instituţii şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea semestrului;

5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement for studies, respectiv la activitățile de plasament practic stabilite prin Learning Agreement for traineeships.

Atenţie!!! Studenții care au contractul încheiat pentru două semestre nu vor primi a doua tranșă de bani, corespunzătoare semestrului II, pană când coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament nu primește foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obținut minim 20 de credite pe semestrul I.


          VIII. Prelungirea perioadei de mobilitate 
                                                    sus

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:
• se poate acorda o singură prelungire per ciclu de studii;
• întreaga perioadă de mobilitate să nu depășească 12 luni per ciclu de studii;
• finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+;
• data de întoarcere din mobilitate este după cum urmează:
           - pentru mobilități de studiu: 31.07.2018;
           - excepție fac mobilitățile studenților din anii terminali, la care data de întoarcere este 31.05.2018;
           - pentru mobilități de stagii de plasament practic: 30.09.2018.

Informațiile referitoare la durata, respectiv, la perioada de desfășurare a mobilităților trebuie comunicate coordonatorului Erasmus+ de la facultate / departament, care va confirma la universitatea parteneră lista studenților selectați.

Pentru obținerea prelungirii, trebuie să trimiteți la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 foaie matricola (Transcript of records) din care să rezulte că studentul a obținut la universitatea parteneră minim 20 de credite în semestrul I;
• invitația/ scrisoarea de acceptare de la universitatea parteneră, pentru semestrul al II-lea;
Learning Agreement for studies pentru semestrul II, semnat de ambele universități partenere (completat cu un total de 60 credite/an).
cerere aprobată de Decanul facultății din UTBv pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității.

         IX. Întoarcerea din mobilitate şi închiderea dosarului de mobilitate                        sus

Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

A. Pentru mobilitățile de studiu

adeverința de mobilitate, obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+;

• transcript of records (click aici), obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement for studies) se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, în vederea recunoașterii și echivalării studiilor;

documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;

completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

B. Pentru mobilitățile de stagiu de plasament practic


 atestat de practică
 (document care include și perioada de desfășurare a mobilității), obținut de la instituția parteneră; se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate /departament,în vederea recunoașterii și echivalării perioadei de plasament practic;

 documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;

 completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

Recunoașterea și echivalarea studiilor (Recognition outcomes by sending intituition(click aici formular tip)  sau certificarea perioadei de practică (traineeship certificate(click aici formular tip) se realizează de către Comisia de selecție a candidaților și de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii /stagii de plasament practic, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus prin programul Erasmus+ (click aici). 

 Transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar (restul de 20% din valoarea grantului) este condiționat de îndeplinirea, de către studentul beneficiar, a tuturor obligațiilor contractual, de închiderea dosarului de mobilitate.

Prezentul document a fost discutat și aprobat în Biroul Comitetului de Management al Programului Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Brașov.

Brașov, iunie 2017