Outgoing

Modul de desfăşurare a mobilităţ NEW!

Sesiunea  a doua test limbă străină

          Joi 6 aprilie începând cu ora 14

          sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv.

Se organizează o nouă sesiune pentru testarea cunoștințelor de limbă străină, pentru studenții care nu au putut fi prezenți la sesiunea anterioară, dar și pentru studenții care doresc să se inscrie în mobilități Erasmus+. Vă rugăm să luați legatura cu coordonatorul Erasmus al facultății de care aparțineți (click aici). 

Pentru testul de limba străină, studenții vor fi prezenți, joi 6 aprilie 2017 ora 14 sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv. 


Lista universităţilor partenere pentru mobilităţile Erasmus+  (click aici). -

Student Guidebook: Studying and Training Abroad

Modul de desfășurarea mobilităţilor de studiu şi plasament practic pentru studenţii Universităţii Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+


Acest document se aplică pentru mobilităţile de studiu şi stagii de plasament practic, pentru studenţii Universităţii Transilvania din Braşov (UTBv) şi instituții din țări ale programului Erasmus+ (KA103) și țări partenere programului (KA107).

Documentul conţine următoarele capitole:

I. Condiţii de eligibilitate

II.Calendarul de desfăşurare a activităţilor de selecţie

III. Înscrierea la concursul de selecţie – întocmirea dosarului de candidatură

IV. Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+

V. Întocmirea dosarului de mobilitate

VI. Pregătirea plecării în mobilitate

VII. Derularea mobilităţii

VIII. Prelungirea perioadei de mobilitate

IX. Întoarcerea din mobilitate şi închiderea dosarului de mobilitate

Mobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). Instituţiile de învăţământ superior din țări ale programului Erasmus+, trebuie să deţină Carta universitară Erasmus (ECHE). Instituţiile de învăţământ superior din țările partenere programului Erasmus+, trebuie să adere la principiile ECHE.

Model Acord Inter-Instituțional Erasmus+ UTBv între țările programului. 

Model Acord Inter-Instituțional între țările programului și țări partenere

Model Acord Inter-Instituțional între UTBv și firme din țările programului.

Precizări suplimentare referitoare la mobilităţile de studiu şi de plasament practic pentru studenţii UTBv în cadrul programului Erasmus+.

Informații pe portalul Erasmus+ (pentru studenții UTBv) 

      I. Condiţii de eligibilitate         sus

Pentru a beneficia de mobilitate tip Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie înmatriculat ca student la cursurile de licenţă, master, sau doctorat în UTBv, indiferent de cetăţenie;

b) să fie student la zi sau la altă formă de învăţământ, la una din facultăţile universităţii, la orice program de studii pe toată durata mobilităţii;

c) la plecarea în mobilitate studentul trebuie să fie absolvent cel puţin al primului an de studii (restricţia nu este valabilă şi pentru mobilităţile de plasament practic);

d) să fie declarat cel puţin promovat la momentul plecării în mobilitate; Consiliile facultăţilor pot decide dacă impun studentului Erasmus+ să fie declarat promovat sau integralist;

e) să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate; în situații speciale, Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studiu/ plasament practic din cadrul facultății poate selecta studenţi promovați sau creditați;

f) să aibă rezultate foarte bune la studii, astfel încât să poată face faţă solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contract;

g) să promoveze testul de limbă străină aleasă de el, în funcţie de cerințele universității gazdă.

II. Calendarul de desfășurare a activităților de selecţie                                           sus

   Pentru înscrierea în mobilităţi  an universitar 2017-2018 

01 februarie – 20 martie 2017: înscrierea la concursul de selecţie prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament și on-line la secţiunea Înregistrare http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017/

19 martie - 22 martie 2017: transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament a listelor cu studenţii înscrişi pentru programarea la testul de limbă străină;

22 martie 2017, ora 16: PROGRAMAREA LA TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ pe facultăți (sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7 );

23,24 martie 2017, ora 16: susţinerea testului de limbă străină (test pe calculator şi test oral), conform programării (sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7);

Atenţie!!! Studenţii care nu se regăsesc pe listă se vor prezenta la sala de calculatoare, vor fi luaţi în evidenţă şi vor da testul;

26 martie 2017: comunicarea rezultatelor obţinute de studenți la testul de limbă străină coordonatorilor Erasmus+ la nivel de facultate / departament;

28 martie 2017: finalizarea rezultatelor selecţie, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate /departament, şi anunţarea listei cu candidaţii înscrişi / selectaţi / rezerve / respinşi;

30 martie – 12 aprilie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament, însoţite de listele cu studenţii selectaţi / rezerve / respinşi, aprobată de Comisia de selecţie a candidaţilor şi de echivalare a studiilor (click aici);

Începând cu 30 martie 2017: trimiterea dosarelor de mobilitate către universităţile / organizațiile / companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității / mobilităților.

      

         III. Înscrierea la concursul de selecţie – întocmirea dosarului de candidatură       sus 

Pentru înscrierea la concursul de selecţie şi obţinerea unei mobilităţi de studiu (SMS) sau de plasament practic (SMP) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conţină următoarele documente:

cerere tipse completează on-line la secţiunea Înregistrare, pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017 după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleaşi date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din cadrul mobilităţii Erasmus+;

Atenţie!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui, dupa ce s-a înregistrat, să acceseze căsuţa Edit date (personale şi adiţionale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line şi coordonatorului ERASMUS+ al facultăţii la care este înmatriculat studentul;

curriculum vitae  – se completează în limba română (click aici) şi în limba engleză sau in limba de studiu (click aici) (în format Europass, maxim 2 pagini);

situaţia şcolară (Transcript of Records UTBv) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament.


Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://www.unitbv.ro/ori/Programe/ERASMUS/Coordonatori.aspx  (click aici).


         IV. Selecția studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+                                         sus

Pentru selecţia studenţilor, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi afișează listele cu rezultatele obţinute la testele de limbă străină de către studenţii candidaţi.

Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către Comisia de selecţie, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii / stagii de plasament practic (C-SER) și constă în:

• analiza dosarului de candidatură;

• analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);

• interviu (la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declaraţie conflict de interese (click aici), la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model lista), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, atât candidaților înscriși, cât şi Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.


        V. Întocmirea dosarului de mobilitate                                       sus

Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate / departament, studenţii selectaţi vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:

formularul de aplicaţie (Application Form) click aici –  pentru mobilitate de studiu sau pentru mobilitate de plasament practic în programul Erasmus+  se completează 2 exemplare în original;
acordul iniţial de studiu (Learning Agreement for studies) (click aici) 
– pentru mobilitățile de studiu în programul Erasmus+ se completează 2 exemplare în originalinstructiuni de completare click aici

• acordul iniţial de practică valabil pentru anul universitar 2015-2016 (Learning Agreement for traineeships) -click aici – pentru mobilitățile de plasament practic în programul Erasmus+ se completează 2 exemplare în originalinstructiuni de completare click aici

• acordul iniţial de practică valabil pentru anul universitar 2016-2017 (Learning Agreement for traineeships) -click aici – pentru mobilitățile de plasament practic în programul Erasmus+ se completează 2 exemplare în originalinstructiuni de completare click aici

Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament.


Atenţie!!! Fiecare dosar depus va fi însoţit de un CD cu fişierele (formularele) scanate în format pdf.


         VI. Pregătirea plecării în mobilitate                                              sus

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Application Form, Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships și a Invitației/ Scrisorii de acceptare semnate de către instituţia parteneră;

copie pașaport/ carte de identitate;

declarație pe propria răspundere privind participarea în mobilităţi Erasmus+ (click aici) 

Pot fi finanţate maxim 12 luni de mobilitate de studiu / plasament practic per ciclu de studii, sau cumulate cele două tipuri de mobilităţi să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu;

2. Încheierea contractului financiar pentru mobilități de studiu și a contractului financiar pentru stagiu de plasament practic  între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității;

3. Emiterea dispoziției de deplasare (click model) a studentului beneficiar al mobilității.

Atentie!!! studenţii beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, accident, răspundere civilă, ca urmare, studentul trebuie să se intereseze din timp, ce tip de asigurare este valabilă în ţara în care va avea loc mobilitatea.


          VII. Derularea mobilității      
                                      sus

Derularea mobilităţii constă în următoarele etape:

1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate şi sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;

2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare (click  aici - pentru mobilitățile de studiu), respectiv a confirmării de înregistrare (click aici - pentru mobilitățile de plasament practic) la instituția parteneră; transmiterea acestei confirmări condiţionează transferul primei tranşe de bani;

3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar, 80% din valoarea grantului / semestru;

4. completarea secţiunii during mobility din Learning Agreement în cazul în care sunt necesare modificări la disciplinele de studiu (click aici) sau la programul de practica (click aici); semnarea de către ambele instituţii şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea semestrului;

5. participarea studentului beneficiar la activităţile de studiu stabilite prin Learning Agreement for studies, respectiv la activităţile de plasament practic stabilite prin Learning Agreement for traineeships.

Atenţie!!! Studentii care au contractul încheiat pentru două semestre nu vor primi a doua tranşă de bani, corespunzatoare semestrului II, pană când coordonatorul ERASMUS+ la nivel de facultate / departament nu primeşte foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obţinut minim 20 de credite pe semestrul I.


          VIII. Prelungirea perioadei de mobilitate 
                                                    sus

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiţii:
• întreaga perioadă de mobilitate să nu depăşească 12 luni per ciclu de studii;
• finanţarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili prin Programul Erasmus+;
• data de întoarcere din mobilitate este după cum urmează:
           - pentru mobilităţi de studiu ale studenţilor din anii terminali, 31.05.2016;
           - pentru mobilităţi de practică, 30.09.2016.

Informaţiile referitoare la durata, respectiv, la perioada de desfăşurare a mobilităţilor trebuie comunicate coordonatorului Erasmus+ de la facultate / departament, care va confirma la universitatea parteneră lista studenţilor selectaţi.

Pentru obţinerea prelungirii, trebuie să trimiteţi la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

• foaie matricola (Transcript of records din care să rezulte că studentul a obţinut la universitatea parteneră minim 20 de credite în semestrul I;
invitaţia/ scrisoarea de acceptare de la universitatea parteneră, pentru semestrul al II-lea;
Learning Agreement for studies pentru semestrul II (click aici), semnat de ambele universităţi partenere (cu un total de 60 credite / an).
cerere aprobată de Decanul facultăţii din UTBv pentru obţinerea acordului de prelungire a mobilităţii.

         IX. Întoarcerea din mobilitate şi închiderea dosarului de mobilitate                        sus

Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maxim 30 de zile,
 de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

A. Pentru mobilităţile de studiu

adeverința de mobilitate, obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+;

documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;

completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenţiei Europene Erasmus+

• transcript of records (click aici), obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement for studies) se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, în vederea recunoașterii și echivalării studiilor.

B. Pentru mobilităţile de plasament practic


 adeverința de mobilitate,
obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+;

 documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;

 completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenţiei Europene Erasmus+

 atestat de practică (click aici) (sau document similar care poate include și perioada de desfășurare a mobilității), obținut de la instituția parteneră; se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, în vederea recunoașterii și echivalării perioadei de plasament practic.

Recunoaşterea şi echivalarea studiilor (Recognition outcomes by sending intituition(click aici formular tip)  sau certificarea perioadei de practică (traineeship certificate) (click aici formular tip) se realizează de către C-SER, conform Metodologiei de recunoaştere a perioadei de studii / stagiu plasament practic efectuate în străinătate prin programul Erasmus+ (click aici). 

Transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar (restul de 20% din valoarea grantului) este condiționat de îndeplinirea, de către studentul beneficiar, a tuturor obligațiilor contractuale.


Prezentul document a fost discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului de Managemental Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Braşov, din data de 02.11.2015 şi poate suferi actualizarea calendarului de selecţie pentru fiecare an universitar şi, respectiv, pentru fiecare campanie de selecţie (primăvară sau toamnă).