Condiții de admitere

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituția, forma de doctorat şi anul în care a fost susținut.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:

  • absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 (sistem Bologna), cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Durata totală cumulată a ciclului de licență și master (pentru studii pe sistem Bologna) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

La Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minimum 7 (șapte) și media studiilor de masterat de minimum 7 (șapte).

Sunt eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).

În cazul neocupării tuturor locurilor finanțate de la bugetul de stat, CSUD poate aproba, la propunerea SDI, derogări de la cerința de mai sus, respectiv (re)distribuirea locurilor libere candidaților care optează pe locuri finanțate de la buget - fără bursă (CFFB, FRB) și au media ciclului de licență de minimum 8,00.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa:

  • cetățeni români
  • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort (https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare), înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Procedura poate fi inițiată prin UNITBV sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de circa 30 zile.
  • cetățeni ai statelor terțe UE, în baza metodologiilor special elaborate de către ministerul de resort, respectiv instrucțiunilor elaborate în concordanță cu acestea de către SDI (https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/non-eu-citizens-admission.html).
  • români de pretutindeni