Ultimele noutăți

ERASMUS+

Unde pot studia - mobilități de studiu și de practică

Mobilitățile de studiu (SMS) și de practică (SMP), pentru studenții și proaspăt absolvenții Universității Transilvania din Brașov (UniTBv), în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară prin:
• proiectul instituțional KA103, în țările programului (țări UE și țări asociate);
• proiectul instituțional KA107, în țările partenere programului.

Broșura ERASMUS+ 2021:
"Cum să fii pe PLUS în studenție"
       Povești din mobilitate:
"ERASMUS+ UN PLUS PENTRU TINE"
       Mărturii ale studenților
beneficiari ai programului ERASMUS+

 

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2021

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna MAI 2021 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 10-19 mai 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 22 mai 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
Testarea lingvistică se realizeză pe platforma Elearning a universității Transilvania din Brașov https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=317
3) 27 mai 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20 mai - 4 iunie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 5-13 iunie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 14 iunie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 14 iunie 2021: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendare selecție

Contact: echipa Erasmus+

 
 

 

Mobilități de studiu

Unde pot studia - mobilități de studiu

Studiază listele de mai jos și alege-ți universitatea și țara unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

Destinații SMS țări UE și țări asociate (KA103)
(actualizat februarie 2021)
       Destinații SMS țări partenere (KA107)
(actualizat mai 2021)

Cuantumul granturilor Erasmus+ KA103       Cuantumul granturilor Erasmus+ KA107       Lista coduri domenii de studii (ISCED)

Mobilitățile de studiu (SMS) pentru studenții Universității Transilvania din Brașov (UniTBv), în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară pe baza Acordurilor inter-instituționale (IIA) agreate de univeristățile semnatare ( IIA cu țările programului sau IIA cu țările partenere) și a Contractelor de finanțare semnate între UniTBv și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru:

 • • proiecte instituționale KA103, între țările programului, adică țările UE și țări asociate;
 • • proiecte instituționale KA107, între țările programului şi țările partenere programului.

Cum pot beneficia de mobilitate de studiu

Mobilitățile de studiu (SMS) pentru studenții Universității Transilvania din Brașov (UniTBv), în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară pe baza Acordurilor inter-instituționale (IIA) agreate de univeristățile semnatare și a Contractelor de finanțare semnate între UniTBv și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru:

 • • proiecte instituționale KA103, între țările programului, adică țările UE și țări asociate;
 • • proiecte instituționale KA107, între țările programului şi țările partenere programului.

Pentru a beneficia de mobilitate de studiu Erasmus+, studentul candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

   • a) să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), atât la momentul selecției, cât și pe toată durata mobilității;
   • b) să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;
   • c) pentru mobilitățile de studiu din ciclul licență, studentul trebuie să fie cel puțin în anul II de studii la momentul efectuării mobilității;
   • d) mobilitățile de studiu din ciclul de masterat sau doctorat se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studii.

Pentru a fi eligibile, mobilitățile de studiu Erasmus+ trebuie să se deruleze:

   • • într-o țară a programului (proiecte KA103) sau o țară parteneră (proiecte KA107) la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (UniTBv) şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor;
   • • la o instituție de învățământ superior care a încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu Universitatea Transilvania din Brașov pentru (se va consulta lista universităților partenere pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html, secțiunea Mobilități de studiu/ Destinații țări).

Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni.

  • • ciclul I (nivel licență sau echivalent, EQF nivel 6);
  • • ciclul al II-lea (nivel master sau echivalent, EQF nivel 7);
  • • ciclul al III-lea (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus și/sau în calitate de bursier Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12/24 luni pentru fiecare ciclu de studii.

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie şi octombrie ale fiecărui an universitar, eventual campanii suplimentare. Selecția se va desfașura în următoarele etape:

  • • susținerea testului de limbă străină: pentru participarea la selecția Erasmus+ (format electronic și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
  • • înscrierea la concursul de selecție: prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv (https://erasmus.unitbv.ro/)
  • • procesul de selecție, finalizat prin:
   • - transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși;
   • - actualizarea pe portalul Erasmus+ UniTBv a statutului (selectat/ rezervă/ respins) al fiecărui student candidat, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI.
  • • nominalizarea la instituțiile partenere.

Candidații trebuie să se asigure că se încadrează în termele limită de nominalizare la universitățile partenere pentru care optează (că perioada de acceptare a nominalizării nu s-a încheiat înainte de finalizarea procesului de selecție din UniTBv).

Calendarul de desfășurare a fiecărei campanii de selecție va fi afișat pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html.

Înscrierea la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de studiu (SMS) în cadrul programului Erasmus+ se realizează prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv https://erasmus.unitbv.ro).

Dosarul de candidatură va cuprinde:

   • 1. Documente obligatorii:
   • • cerere de înscrierecompletată on-line pe portalul Erasmus+ care va cuprinde:
    • - datele personale și academice de identificare a studentului candidat;
    • - declarația privitoare la nivelul competențelor lingvistice pentru limbile de studiu la universitățile pentru care candidează;
    • - declarația privind încadrarea pentru grantul suplimentar de 200 euro/lună (doar KA103);
    • - declarația privitoare la numărul de luni de mobilitate Erasmus+ derulate anterior;
    • - denumirea instituțiilor gazdă pentru care candidează (3 opțiuni) și perioada estimată a mobilității.
   • • curriculum vitae (CV) – format Europass, în limba română sau în limba de studiu la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
   • • copie pașaport/ carte de identitate;
   • • documente eliberate de facultate/SDI (după caz):
    • situația şcolară – în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU;
    • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care sunt înmatriculați studenții la momentul selecției, în cazul studenților din anul I master sau doctorat care, la momentul selecției, nu au nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU;
    • adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
   • • documente doveditoare ale competențelor lingvistice (Certificat lingvistic emis de Biroul Erasmus+ sau de către un organism acreditat).
   • 2. Document suplimentar, pentru studenții care nu au cetățenie română
    • • dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (copie a permisului de ședere pe teritoriul României, viză de studiu etc.).
   • 3. Documente suplimentare solicitate de facultate/ SDI (dacă este cazul)
    • • se vor consulta criteriile suplimentare de eligibilitate/ selecție stabilite de facultatea/ SDI la care este înmatriculat studentul.
   • 4. Documente justificative pentru acordarea de fonduri suplimentare

Pentru proiectele KA103 se acordă fonduri suplimentare (200 EUR/ lună) beneficiarilor de mobilități de studiu (SMS), pe baza documentelor doveditoare, în conformitate cu condițiile de acordare a burselor prevăzute în Regulamentului de acordare de burse și alte forme de sprijin material al UniTBv, după cum urmează:

   • • studenți cu nivel de trai scăzut (ex. cazuri sociale) – dovada îndeplinirii condițiilor de trai scăzut pe durata derulării mobilității;
   • • studenți orfani – copii după certificatul de naștere al studentului și după certificatul de deces al părintelui/ părinților;
   • • studenți părinți tineri - certificatul de naștere a copilului.

Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale fonduri adiționale pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Dosarul de candidatură se depune online pe portalul Erasmus+ al UniTBv (https://erasmus.unitbv.ro/) sau la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI. Datele de contact ale coordonatorilor Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI sunt disponibile la adresa http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html

 • 1. Criterii generale de selecție

Selectația se realizează la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • studentul trebuie să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement Student Mobility for Studies); (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează).
 • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează).

Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

  • • rezultatul testării lingvistice organizate de Biroul Erasmus+ din UniTBv, finalizat cu un Certificat lingvistic eliberat de UniTBv, valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii, care să ateste nota minimă 5.
   Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener. Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener. Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.
  • • cererea on-line de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat studentul – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UniTBv și la universitatea gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);
  • • cererea on-line de înscriere care cuprinde declarația pe proprie răspundere – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus+ în limba maternă la universitatea gazdă (se va echivala cu nota 10);
  • • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:
Nivel conform test OLS A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nota echivalentă 7 8 9 10 10 10
 • • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).
Limba străină Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută
Engleză Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Franceză DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Germană Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Italiană CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Spaniolă DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Rusă Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
  • 2. Criterii suplimentare de eligibilitate și selecție

Facultățile/ SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților/ SDI și pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html.

  • 3. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/ SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

  • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
   • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
   • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
   • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
  • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
  • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Ponderea criteriilor de selecție va fi următoarea:

Fără criterii suplimentare de la facultate/ SDI Cu criterii suplimentare de la facultate/ SDI
a) 70% a) 50%
b) 30% b) 30%
c) 0% c) 20)
 • 4. Nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați

Se efectuează de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu respecatrea termenelor de nominalizare impuse de instituțiile partener.

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

  • 1. Completarea dosarului de mobilitatesub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu următoarele documente:
   • • acordul de studiu, Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea Before the Mobility (LA studies - Before mobility); se completează 1 exemplar; se transmite la Biroul Erasmus+ după semnarea acestuia de către toate părțile implicate;
   • • invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail , semnată de către instituția gazdă;
   • • calendarul academic al universității gazdă , necesar la stabilirea periodei de finanțare;
   • • fișa OLS(valabil pentru proiecte KA103);
   • • polița/polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate.
  • 2. Încheierea contractului financiar

Perioada contractată pentru mobilitatea Erasmus+ de studiu va corespunde calendarului academic al universității gazdă, în concordanță și cu perioada efectivă de ședere a studentului la instituția gazdă.

Studentul Erasmus+ poate fi finanțat inclusiv pentru săptămâna de orientare (dacă este cazul) și sesiunile de examinare obișnuite ale universității gazdă. Nu se finanțează participarea la sesiunile de restanțe.

Valoarea grantului de sprijin individual lunar se stabileşte anual, în funcție de Contractele de finanțare semnate între UniTBv și ANPCDEFP.

  • 3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice

Studenții titulari ai unei mobilități Erasmus+ vor susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

  • 4. Plata avansului grantului Erasmus+ (KA107)

Se face în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UniTBv. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul de Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.

  • 5. Emiterea dispoziției de deplasare

Biroul Erasmus+ din UniTBv va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretriatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • 2. transmiterea către Biroul Erasmus+ al UniTBv, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration_SM);
 • 3. plata avansului grantului Erasmus+ (KA103) în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UniTBv. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul de Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.
 • 4. completarea Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea During the mobility (LA studies - During mobility), în cazul în care sunt necesare modificări ale disciplinelor de studiu; semnarea de către student și ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității;
 • 5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement Student Mobility for Studies.
 • 6. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS (valabil pentru proiecte KA103).
 • 7. completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) în timpul mobilității (valabil pentru proiecte KA107).

Modificarea perioadei de mobilitate agreate prin contractul financiar Erasmus+ (diminuare sau prelungire) se va realiza printr-un act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii de modificare a perioadei adresate de student Biroului Erasmus+ al UniTBv cu minimum o lună înainte de:

  • - noua dată de final a mobilității (în cazul diminuării perioadei Erasmus+) – Cerere diminuare perioadă;
  • - data de final a mobilității prevăzută în contractul financiar Erasmus+ (în cazul prelungirii perioadei Erasmus+) – Request_for_extension_of_mobility.

Cererea va fi însoțită de o dovadă a noii date de final a mobilității: calendar academic al universității gazdă sau un alt document justificativ.

Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • noua perioadă (diminuată) a mobilității de studiu respectă durata minimă eligibilă de 3 luni (cu excepția cazurilor de forță majoră);
 • • noua perioadă (diminuată) va permite studentului să susțină la universitatea gazdă examene la disciplinele menționate în Learning Agreement.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • în urma prelungirii mobilității, durata totală a mobilităților Erasmus+ realizate de student în ciclul de studii respectiv nu va depăși durata maximă eligibilă de 12 luni/ciclu (respectiv 24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea.

În cazul prelungirii mobilității pentru semestrul II, studentul va trimite Biroului Erasmus+ copia scanată a documentului Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea During the mobility (LA studies - During mobility) completat pentru un minimum de 40 credite ECTS/ an şi semnat de toate părțile.

În cazuri excepționale, în care există o neconcordanță între perioada contractuală și cea efectivă de mobilitate, care este adusă în mod tardiv la cunoștința Biroului Erasmus+, se poate încheia cu studentul un act adițional constatator la contractul financiar Erasmus+.

1. Predarea documentelor de mobilitate

Studentul beneficiar va preda documentele în maxim două săptămâni de la finalizarea mobilității, după cum urmează:

 • • adeverința de mobilitate (original) - Confirmation of attendance_SM), semnată și ștampilată de universitatea gazdă, conținând perioada mobilității; se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament/ SDI;
 • • transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement Student Mobility for Studies) se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI (original/ copie), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor;
 • • Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea After the mobility (LA studies - After mobility pentru drd), aplicabil doar studenților doctoranzi beneficiari ai mobilităților Erasmus+;
 • • documente de transport și cazare, se depun la Biroul Erasmus+.

2. Completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) la finalul mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

3. Susținerea testării finale OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

4. Plata diferenței de grant(soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficar de mobilitate Erasmus+ sau emiterea notei de debit.

Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate. În cazul în care grantul primit de titularul de mobiliatate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Biroul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

Recunoașterea și echivalarea mobilității de studiu se realizează de către C-SER în exercițiu la acea dată, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.

Mobilități de practică pentru studenți şi proaspăt absolvenți

Unde pot studia - mobilități de practică

 

Studiază listele de mai jos și alege-ți universitatea și țara unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

Destinații SMP țări UE și țări asociate (KA103)
(actualizat februarie 2021)
       Destinații SMP țări partenere (KA107)
(actualizat mai 2021)

Cuantumul granturilor Erasmus+ KA103        Cuantumul granturilor Erasmus+ KA107       Lista coduri domenii de studii (ISCED)

Mobilitățile de practică derulate ca student (SMP) sau proaspăt absolvent (SMP-PA) din Universitatea Transilvania din Brașov (UniTBv), în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară pe baza Acordurilor inter-instituționale (IIA) agreate de instituțiile semnatare IIA cu țările programului, IIA cu țările programului - companii sau IIA cu țările partenere) și a Contractelor de finanțare semnate între UniTBv și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru:

 • • proiecte instituționale KA103, între țările programului, adică țările UE și țări asociate;
 • • proiecte instituționale KA107, între țările programului şi țările partenere programului.

Cum pot beneficia de mobilitate de practică

Mobilitățile de practică derulate ca student (SMP) sau proaspăt absolvent (SMP-PA) din Universitatea Transilvania din Brașov (UniTBv), se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ pe baza Contractelor de finanțare semnate între UniTBv și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru:

 • • proiecte instituționale KA103, între țările programului, adică țările UE și țări asociate;
 • • proiecte instituționale KA107, între țările programului şi țările partenere programului; în cadrul proiectelor KA107 mobilități SMP pentru proaspăt absolvenți nu sunt finanțate.

Pentru a beneficia de mobilitate de practică Erasmus+, studentul candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

1. Pentru mobilitățile de practică derulate ca student

 • • să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), atât la momentul selecției, cât și pe toată durata mobilității;
 • • să fie student la una din facultățile universității/ SDI, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;
 • • studenții nivel licență și master pot beneficia de mobilitate de practică începând cu anul I;
 • • studenții nivel doctorat pot beneficia de mobilitate de practică după finalizarea programului de pregătire universitară avansată (PPUA);
 • • mobilitatea trebuie să se deruleze într-o țară diferită de țara instituției de origine (UniTBv) şi de țara de reşedință, avută de student pe durata studiilor;
 • • Pentru proiectele KA107: mobilitatea trebuie să se deruleze la o instituție care a încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu Universitatea Transilvania din Brașov.
 • • Pentru proiectele KA103 - mobilitatea trebuie să se deruleze la o instituție (publică sau privată) eligibilă.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii de practică Erasmus+:

 • - instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro)
 • - organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

2. Pentru mobilitățile de practică derulate ca proaspăt absolvent

Mobilitățile Erasmus+ ca proaspăt absolvent (PA) se pot derula doar în țările programului Erasmus+ (proiect KA103), cu următoarele condiții de eligibilitate:

 • • la momentul selecției, candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în ultimul an de studii al oricărui ciclu de studii (licență, masterat, doctorat);
 • • la momentul selecției candidatul trebuie să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;
 • • mobilitatea trebuie să se deruleze în primele 12 luni de la data absolvirii ciclului de studii în care beneficiarul a fost selectat;
 • • la momentul semnării contractului financiar Erasmus+, înainte de plecarea în mobilitatea de practică, beneficiarul trebuie să fie declarat absolvent.
 • • mobilitatea trebuie să se deruleze într-o țară diferită de țara instituției de origine (UniTBv) şi de țara de reşedință, avută de student pe durata studiilor;
 • • mobilitatea trebuie să se deruleze la o instituție (publică sau privată) eligibilă.

Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii de practică Erasmus+:

 • - instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro)
 • - organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni/ ciclu de studii:

 • • ciclul I (nivel licență sau echivalent, EQF nivel 6);
 • • ciclul al II-lea (nivel master sau echivalent, EQF nivel 7);
 • • ciclul al III-lea (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus și/sau în calitate de bursier Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12/24 luni pentru fiecare ciclu de studii.

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie, mai-iunie și octombrie ale fiecărui an universitar, eventual campanii suplimentare. Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (format electronic și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează;
 • • înscrierea la concursul de selecțieprin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv: https://erasmus.unitbv.rohttps://erasmus.unitbv.ro.
 • • procesul de selecție, finalizat prin:
  • - transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși;
  • - actualizarea pe portalul Erasmus+ UniTBv a statutului (selectat/ rezervă/ respins) al fiecărui student candidat, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI.
 • • nominalizarea la instituțiile partenere

În cazul în care candidează pentru o mobilitate de practică la o universitate parteneră, studenții trebuie să se asigure că se încadrează în termele limită de nominalizare la universitățile pentru care optează (că perioada de acceptare a nominalizării nu s-a încheiat înainte de finalizarea procesului de selecție din UniTBv).

Calendarul de desfășurare a fiecărei campanii de selecție va fi afișat pe site-ulhttps://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html.

Înscrierea la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de practică (SMP) în cadrul programului Erasmus+ se realizeză prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv (https://erasmus.unitbv.ro).

Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, dosarul de candidatură va cuprinde:

1. Documente obligatorii

 • • cerere de înscriere completată on line care va cuprinde:
  • - datele personale și academice de identificare a studentului candidat;
  • - declarația privitoare la nivelul competențelor lingvistice pentru limbile de studiu la universitățile pentru care candidează;
  • - declarația privind încadrarea pentru grantul suplimentar de 200 euro/lună;
  • - declarația privitoare la numărul de luni de mobilitate Erasmus+ derulate anterior;
  • - denumirea instituțiilor gazdă pentru care candidează și perioada estimată a mobilității (opțional, dacă sunt cunoscute la momentul depunerii candidaturii).
 • • Curriculum Vitae (CV) – format Europass, în limba română sau în limba de studiu la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
 • • copie pașaport/ carte de identitate;
 • • document eliberat de facultate/ SDI (după caz):
  • - situația şcolară în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU
  • - adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care sunt înmatriculați studenții la momentul selecției – în cazul studenților din anul I master sau doctorat care, la momentul selecției, nu au nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv
  • - adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor
 • • documentele doveditoare ale competențelor lingvistice (Certificat lingvistic emis de Biroul Erasmus+ sau de către un organism acreditat).

2. Document suplimentar, pentru studenții care nu au cetățenie română

 • • dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (copie a permisului de ședere pe teritoriul României, viză de studiu etc.).

3. Documente suplimentare solicitate de facultate/ SDI (dacă este cazul)

 • • se vor consulta criteriile suplimentare de eligibilitate/ selecție stabilite de facultatea/ SDI la care este înmatriculat studentul.

4. Documente justificative pentru acordarea de fonduri suplimentare

Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Dosarul de candidatură se depune online pe portalul Erasmus+ al UniTBv (https://erasmus.unitbv.ro/) sau la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI. Datele de contact ale coordonatorilor Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI sunt disponibile la adresa https://unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html.

 • 1. Criterii generale de selecție

Studenții Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Brașov sunt selectați la nivel de facultate/ SDI în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • • studentul trebuie să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement Student Mobility for Traineeship); (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează).
 • • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează. (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează).

Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

  • • rezultatul testării lingvistice organizate de Biroul Erasmus+ din UniTBv, finalizat cu un Certificat lingvistic eliberat de UniTBv, valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii, care să ateste nota minimă 5.
   Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener. Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener. Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.
  • • cererea on-line de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat studentul – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UniTBv și la universitatea gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);
  • • cererea on-line de înscriere care cuprinde declarația pe proprie răspundere – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus+ în limba maternă la universitatea gazdă (se va echivala cu nota 10);
  • • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:
Nivel conform test OLS A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nota echivalentă 7 8 9 10 10 10
 • • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).
Limba străină Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută
Engleză Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Franceză DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Germană Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Italiană CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Spaniolă DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Rusă Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
  • 2. Criterii suplimentare de eligibilitate și selecție

Facultățile/ SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților/ SDI și pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html.

  • 3. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/ SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

  • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
   • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
   • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
   • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
  • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
  • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Ponderea criteriilor de selecție va fi următoarea:

Fără criterii suplimentare de la facultate/ SDI Cu criterii suplimentare de la facultate/ SDI
a) 70% a) 50%
b) 30% b) 30%
c) 0% c) 20)

Procesul de selecție se finalizează cu completarea Procesului verbal de selecție studenți (PV), semnat de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată și prin comunicarea rezultatelor selecției de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+.

 • 4. Nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați

Se efectuează de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu respecatrea termenelor de nominalizare impuse de instituțiile partener, valabil pentru mobilitățile derulate în universități.

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

  • 1. Completarea dosarului de mobilitate
   Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:
   • • acordul de practică (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – secțiunea Before the Mobility (LA traineeships - Before mobility); se completează 1 exemplar; se transmite la Biroul Erasmus+, după semnarea acestuia de către toate părțile implicate.
   • • invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail din care să reiasă perioada de mobilitate, semnată de către instituția gazdă;
   • • fișa OLS (valabil pentru proiecte KA103);
   • • polița/polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate.
   • • document justificativ – adeverința emisă de secretariatul facultății, care atestă calitatea de absolvent (SMP derulate ca proaspăt absolvent).
  • 2. Încheierea contractului financiar

Mobilitatea Erasmus+ se poate realiza doar în perioada eligibilă a Contractului de finanțare instituțional Erasmus+ din care se acordă grantul pentru respectiva mobilitate.

Valoarea grantului de sprijin individual lunar se stabileşte anual, în funcție de Contractele de finanțare semnate între UniTBv și ANPCDEFP. Cuantumurile fiecărui tip de proiect (KA103/ KA107) vor fi afișate pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html

  • 3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice (doar pentru KA103).

Studenții titulari ai unei mobilități Erasmus+ vor susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

  • 4. Plata avansului grantului Erasmus+ (proiecte KA107).

Se face în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UniTBv. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul de Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.

  • 5. Emiterea dispoziției de deplasare

Biroul Erasmus+ din UniTBv va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretriatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul/ școlii doctorale interdisciplinare.

Pentru mobilitățile derulate ca proaspăt absolvent nu se emit dipoziții de deplasare.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • 2. transmiterea către Biroul Erasmus+ al UniTBv, de către beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration_SM);
 • 3. plata avansului grantului Erasmus+ (proiecte KA103) în favoarea titularului de mobilitate, în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între acesta și UniTBv. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul de Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.
 • 4. completarea Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – secțiunea During the mobility (LA traineeships - During mobility) , în cazul în care sunt necesare modificări la programul de practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității;
 • 5. participarea studentului beneficiar la activitățile de practică stabilite prin Learning Agreement Student Mobility for Traineeships.
 • 6. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS (valabil pentru proiecte KA103).
 • 7. completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) în timpul mobilității (valabil pentru proiecte KA107).

Data limită de întoarcere din mobilitate de practică derulaă ca student este 30 septembrie al anului curent.

Modificarea perioadei de mobilitate agreate prin contractul financiar Erasmus+ (diminuare sau prelungire) se va realiza printr-un act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii scrise adresate de student Biroului Erasmus+ al UniTBv cu minimum o lună înainte de:

 • • noua dată de final a mobilității (în cazul diminuării perioadei Erasmus+) – Cerere diminuare perioadă
 • • data de final a mobilității prevăzută în contractul financiar Erasmus+ (în cazul prelungirii perioadei Erasmus+)- Request_for_extension_of_mobility.

Cererea va fi însoțită de o document justificativ a noii date de final a mobilității.

Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • noua perioadă (diminuată) a mobilității de studiu respectă durata minimă eligibilă de 2 luni (cu excepția cazurilor de forță majoră)
 • • noua perioadă (diminuată) va permite studentului să realizeze activitățile asumate prin Learning Agreement.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • în urma prelungirii mobilității, durata totală a mobilităților Erasmus+ realizate de student în ciclul de studii respectiv nu va depăși durata maximă eligibilă de 12 luni/ciclu (respectiv 24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea.

În cazuri excepționale, în care există o neconcordanță între perioada contractuală și cea efectivă de mobilitate, care este adusă în mod tardiv la cunoștința Biroului Erasmus+, se poate încheia cu studentul un act adițional constatator la contractul financiar Erasmus+.

1. Predarea documentelor de mobilitate

Studentul beneficiar va preda documentele în maxim două săptămâni de la finalizarea mobilității, după cum urmează:

 • adeverința de mobilitate (original) - Confirmation of attendance_SM, semnată și ștampilată de la universitatea gazdă, conținând perioada mobilității; se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament/ SDI;
 • atestat de practică (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – secțiunea After the mobility (LA traineeships - After mobility) semnat și ștampilat de la instituția parteneră, conținând detalierea activităților practice efectuate și perioada mobilității; se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament SDI;
 • documente de transport și cazare se depun la Biroul Erasmus+;

2. Completarea raportul individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primeste de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) la finalul mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității (valabil pentru proiecte KA103).

4. Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ sau emiterea notei de debit.

Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate. În cazul în care grantul primit de titularul de mobiliatate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Biroul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

Recunoașterea și echivalarea mobilității de practică se realizează de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.