Cum pot deveni student Erasmus+, mobilitate de lungă durată

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2024

 

În luna mai 2024 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ de lungă durată (minimum 2 luni) care se vor derula în cadrul proiectelor KA131 și KA171 astfel:

• Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 (doar nivel doctorat) sau semestrul 2 al anului universitar 2024-2025.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca student în vara anului 2024.

• Mobilitate de practică (SMT) derulată ca proaspăt absolvent – pot candida studenții aflați acum în an terminal la nivel licență, master sau doctorat.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

10-27 mai 2024: efectuarea testării lingvistice Erasmus+ pe platforma on-line OLS: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language

Se va susține doar de către studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea.

Se va realiza cont cu adresa de email instituțională, se efectuează testul OLS și se salvează certificatul lingvistic care va fi încărcat apoi pe portalul Erasmus+. (Scurt tutorial OLS)

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 15-27 mai 2024: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 28 mai-7 iunie 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 7 iunie 2024: transmiterea de către coordonatori la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 7 iunie 2024: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

 

Arhivă calendare

I. Eligibilitate CANDIDAT

Condiții de eligibilitate generale – pentru toate tipurile de mobilități:

1. candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat).

2. candidatul trebuie să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii.

Condiții eligibilitate – mobilitate de studiu (SMS)

1. mobilitățile de studiu din oricare ciclu de studii (licență, master, doctorat) se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studii.

2. studentul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV pe toată durata mobilității.

Condiții eligibilitate – mobilitate de practică derulată ca student (SMP)

1. studenții nivel licență și master pot beneficia de mobilitate de practică începând cu anul I;

2. studenții nivel doctorat pot beneficia de mobilitate de practică după finalizarea programului de pregătire universitară avansată (PPUA).

 

Condiții eligibilitate – mobilitate de practică derulată ca proaspăt absolvent (SMP-PA)

1. la momentul selecției, candidatul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV, în ultimul an de studii al oricărui ciclu de studii (licență, masterat, doctorat);

2. mobilitatea trebuie să se deruleze în primele 12 luni de la data absolvirii ciclului de studii în care beneficiarul a fost selectat.

3. mobilitățile de practică proaspăt absolvent nu sunt eligibile în cadrul proiectelor KA107.

II. Eligibilitate DESTINAȚII

Condiții eligibilitate generale – instituția gazdă trebuie să fie situată:

1. într-o țară diferită de România şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor;

2. proiecte KA103: într-o țară a programului Erasmus+

3. proiecte KA131: într-o țară a programului sau parteneră a programului Erasmus+

4. proiecte KA107: într-o țară parteneră la programul Erasmus+.

Condiții eligibilitate mobilitate de studiu: sunt eligibile mobilitățile derulate la instituții de învățământ superior care au încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu Universitatea Transilvania din Brașov.

Condiții eligibilitate mobilitate de practică:

În cadrul proiectelor KA107: sunt eligibile mobilitățile derulate la o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional (IIA) cu UNITBV înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

În cadrul proiectelor KA103 și KA131 organizația gazdă eligibilă poate fi:

1. o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține cartă Erasmus+ (ECHE) – proiecte KA103 și KA131;

2. o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră la program recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acord interinstituțional cu UNITBV înainte de derularea mobilității -proiecte KA131;

3. o organizație, o asociație, un ONG non-profit;

4. un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

5. orice organizație publică sau privată, care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării, cade exemplu:

• întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);

• un organism public de la nivel local, regional sau național;

• ambasadă sau birou consular al țării de trimitere participante la program;

• un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;

• un institut de cercetare;

• o fundație;

• o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți).

Nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii de practică Erasmus+ următoarele tipuri de organizații:

• instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro).

• organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

II. Eligibilitate DURATĂ MOBILITATE

1. Mobilitate fizică de lungă durată derulată la nivel licență, master sau doctorat: între 2 luni și 12 luni.

2. Mobilitate mixtă de scurtă durată derulată la nivel licență, master sau doctorat: între 5-30 zile de mobilitate fizică, combinată obligatoriu cu o componentă virtuală care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Se pot desfășura și în cadrul Programelor intensive mixte (PIM) la care pot participa grupuri de studenți în calitate de cursanți. O mobilitate de studii de scurtă durată mixtă trebuie să acorde minimum 3 credite ECTS.

3. Mobilitatea fizică de scurtă durată a doctoranzilor: între 5 și 30 de zile. Se încurajează adăugarea unei componente virtuale la mobilitatea fizică, dar nu este obligatorie.

Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni. În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus și/sau în calitate de bursier Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12/24 luni pentru fiecare ciclu de studii.

A. Pentru mobilități Erasmus+ de lungă durată, selecția studenților are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie, mai-iunie și octombrie ale fiecărui an universitar, precum și campaniii suplimentare, dacă este cazul.
Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (test grilă și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • • înscrierea la concursul de selecție prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UNITBV (https://erasmus.unitbv.ro/).
 • • procesul de selecție realizat la nivelul facultății și finalizat prin transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși.
 • • nominalizarea la instituțiile partenere de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI. Candidații trebuie să se asigure că se încadrează în termenele limită de nominalizare la universitățile partenere pentru care optează (că perioada de acceptare a nominalizării nu s-a încheiat înainte de finalizarea procesului de selecție din UNITBV).

B. Pentru mobilitățile Erasmus+ de scurtă durată, selecția studenților are loc pe tot parcursul anului universitar, în funcție de calendarul universităților gazdă organizatoare a mobilităților.
Un student trebuie să fie selectat cu cel puțin o lună înainte de data de început a mobilității sale.
Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • susținerea testului de limbă străină pentru participarea la selecția Erasmus+ (test grilă și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la Oficiul Erasmus+ UNITBV (fizic sau prin e-mail la adresa outgoing@unitbv.ro)
 • procesul de selecție realizat la nivelul facultății și finalizat prin transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși.

A. Pentru mobilități de lungă durată: înscrierea se face prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UNITBV (https://erasmus.unitbv.ro/). Dosarul de candidatură va cuprinde:

1. Documente obligatorii:

  • • cerere de înscriere completată on-line care va conține:
   • - datele personale și academice de identificare a studentului candidat;
   • - declarația privitoare la nivelul competențelor lingvistice pentru limbile de studiu/ lucru la instituțiile pentru care candidează;
   • - declarația privind îndeplinirea criteriilor de acordare a grantului suplimentar pentru studenți cu oportunități reduse
   • - declarația privitoare la numărul de luni de mobilitate Erasmus+ derulate anterior;
   • - denumirea instituțiilor gazdă pentru care candidează (3 opțiuni) și perioada estimată a mobilității.
  • • curriculum vitae (CV) – format Europass, în limba română, limba engleză sau în limba de studiu la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
  • • carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română)/ copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități);
  • documente eliberate de facultate/ SDI (după caz):
   • situația şcolară – în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU
   • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care sunt înmatriculați studenții la momentul selecției, în cazul studenților care la momentul selecției nu au nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
   • adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
  • documente doveditoare ale competențelor lingvistice.
  • 2. Documente suplimentare solicitate de facultate/ SDI (dacă este cazul) - se vor consulta criteriile suplimentare de eligibilitate/ selecție stabilite de facultatea/ SDI la care este înmatriculat studentul.
  • 3. Documente justificative pentru îndeplinirea criteriilor de încadrare la categoria studenților cu oportunități reduse.

B. Pentru mobilități de scurtă durată: înscrierea se face prin depunerea dosarului de candidatură la Oficiul Erasmus+ (fizic sau prin e-mail la adresa outgoing@unitbv.ro)

Dosarul de candidatură va conține aceleași documente ca și dosarul de candidatură pentru mobilitatea de lungă durată, cu următoarele completări:

  • cererea de înscriere va fi completată electronic și semnată olograf de către student
  • scrisoare de accept din partea universității organizatoare
  • programul detaliat al mobilității, din care să reiasă componenta virtuală - pentru mobilitățile derulate la nivel licență și master.
 • 1. Criterii generale de selecție

Studenții Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Brașov sunt selectați la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • • studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement); (nota minimă 5, sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5, sau minimul impus prin regulile suplimentare de eligibilitate și selecție de la facultate).
 • • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).

Departajarea studenților candidați pentru aceeași instituție gazdă se realizează prin ierarhizarea acestora în funcție de media generală de selecție, acordându-se prioritate studenților cu mediile cele mai mari.

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

 • • certificat lingvistic eliberat de UNITBV pe baza rezultatului testării lingvistice organizate de Oficiul Erasmus+, certificat valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii și care atestă nota minimă 5.

  Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener.
  Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener.
  Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.

 • • cererea on-line de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UNITBV și la instituția gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);
 • • cererea on-line de înscriere care cuprinde declarație pe proprie răspundere – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus în limba maternă la instituția gazdă (se va echivala cu nota 10);
 • • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:
Nivel conform test OLS A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nota echivalentă 7 8 9 10 10 10
 • • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).
Limba străină Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută (exemple)
Engleză Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Franceză DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Germană Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Italiană CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Spaniolă DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Rusă Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.

 • 2. Criterii suplimentare de selecție

Facultățile/ SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților/ SDI și pe site-ul UNITBV.

 • 3. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/ SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

    • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
     • • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
     • • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
     • • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor;
    • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
    • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Ponderea criteriilor de selecție va fi următoarea:

Fără criterii suplimentare de la facultate/ SDI Cu criterii suplimentare de la facultate/ SDI
a) 70% a) 50%
b) 30% b) 30%
c) 0% c) 20)

Procesul de selecție se finalizează cu completarea Procesului verbal de selecție studenți (PV), semnat de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată și prin comunicarea rezultatelor selecției de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, atât candidaților înscriși, cât și Oficiului Erasmus+. Pentru candidaturile depuse pe Portalul Erasmus+ coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI va actualiza pe portalul Erasmus+ UNITBV statutul fiecărui student candidat.

  • 4. Nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați
   Se efectuează de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu respectarea termenelor de nominalizare impuse de instituțiile partenere.
 • 1. Completarea dosarului de mobilitate

Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • • Learning Agreement– secțiunea Before the Mobility.
  Formatul Pdf. al documentului semnat de către toate părțile se transmite prin e-mail Oficiului Erasmus
 • • invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail
 • • calendarul academic al universității gazdă – pentru mobilități de studiu
 • • extras de cont în Euro pe numele titularului de mobilitate
 • • fișa OLS (valabil pentru proiecte KA103, KA131);
 • • polița/ polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate, inclusiv datele călătorilor de dus și întors.
 • • document justificativ – adeverința emisă de secretariatul facultății, care atestă calitatea de absolvent (SMP derulate ca proaspăt absolvent).
 • • documente justificative pentru statutul de student cu oportunități reduse.
 • 2. Încheierea contractului financiar

Studentul va încheia un contract financiar cu Universitatea Transilvania din Brașov înainte de începerea mobilității. Mobilitatea Erasmus+ se poate realiza doar în perioada eligibilă a contractului de finanțare instituțional Erasmus+ din care se acordă grantul pentru respectiva mobilitate.
Perioada maximă finanțată unui student pentru o mobilitate se stabilește în funcție de valoarea grantului instituțional Erasmus+ și numărul de mobilități contractate între UNITBV și ANPCDEFP.

 • 3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice

Studenții titulari ai unei mobilități Erasmus+ vor susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității (valabil pentru proiecte KA103 și KA131).

 • 4. Plata avansului grantului Erasmus+

Se face în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UNITBV. Ca regulă generală, plata grantului Erasmus+ se va realiza prin transfer bancar către contul în Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. Excepțiile de la această regulă generală vor fi tratate individual.

 • 5. Emiterea dispoziției de deplasare

Oficiul Erasmus+ din UNITBV va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretariatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul/ școlii doctorale interdisciplinare.
Pentru mobilitățile derulate ca proaspăt absolvent nu se emit dipoziții de deplasare.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția gazdă.
 • 2. transmiterea către Oficiul Erasmus+ al UNITBV, de către student, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration SM) - pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 3. completarea Learning Agreement– secțiunea During the mobility în cazul în care sunt necesare modificări la programul de studiu/ practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității - pentru mobilitatea de lungă durată;
 • 4. participarea studentului beneficiar la activitățile - stabilite prin Learning Agreement;
 • 5. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS (proiecte KA103 și KA131);
 • 6. completarea raportului individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primește de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) în timpul mobilității (valabil pentru proiecte KA107).

Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza cu respectarea duratei minime și maxime eligibile pentru tipul respectiv de mobilitate (cu excepția cazurilor de forță majoră).

Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba dacă noua perioadă (diminuată) va permite studentului realizarea obiectivelor academice agreate în Learning Agreement. Grantul total Erasmus+ se va recalcula în concordanță cu noua durată a mobilității.

Prelungirea perioadei de mobilitate Erasmus+ de studiu se poate realiza doar pentru perioade cuprinse în cadrul aceluiași an universitar.

Finanțarea perioadei de prelungire este posibilă doar în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea. Modificarea duratei contractuale (prelungire sau diminuare) se va realiza prin încheierea unui act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii adresate în scris de către student Oficiului Erasmus+ al UNITBV (Request for extension of mobility/ Cerere diminuare perioadă).
În cazul prelungirii mobilității de studiu pentru semestrul II, studentul va trimite Oficiului Erasmus+ și copia scanată a documentului Learning Agreement Student Mobility for Studies – secțiunea During the mobility completat pentru un minimum de 40 credite ECTS/ an şi semnat de toate părțile.

Pentru mobilitatea de lungă durată, modificarea perioadei Erasmus+ (diminuare sau prelungire) se va realiza în urma aprobării cererii de modificare a perioadei, adresate în scris de către student Oficiului Erasmus+ al UNITBV cu minimum o lună înainte de:

 • • noua dată de final a mobilității (în cazul diminuării perioadei Erasmus+);
 • • data de final a mobilității prevăzută în contractul financiar Erasmus+ (în cazul prelungirii perioadei Erasmus+).

Cererea va fi însoțită de o dovadă a noii date de final a mobilității: calendar academic al universității gazdă sau un alt document justificativ. Pentru mobilitatea de scurtă durată, modificarea duratei studiilor trebuie făcută în timpul mobilității inițial contractate.

În cazuri excepționale, în care există o neconcordanță între perioada contractuală și cea efectivă de mobilitate, care este adusă în mod tardiv la cunoștința Oficiului Erasmus+, se poate încheia cu studentul un act adițional constatator la contractul financiar Erasmus+.

1. Predarea documentelor de mobilitate

Studentul beneficiar va preda documentele în maximum 30 zile de la finalizarea mobilității, după cum urmează:

 • •adeverința de mobilitate (original), semnată și ștampilată de la universitatea gazdă, conținând perioada mobilității; se depune în original la Oficiul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament/ SDI (Confirmation of attendance);

  transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement Student Mobility for Studies) se depune atât la Oficiul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI (original/ copie), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor – pentru mobilități de studiu de lungă durată;

  atestat de practică (Learning Agreement – secțiunea After the mobilitysemnat și ștampilat de la instituția parteneră, conținând detalierea activităților practice efectuate și perioada mobilității; se depune în original la Oficiul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/ departament SDI – pentru mobilități de practică și mobilități de studiu de lungă durată doctoranzi;

  documente de transport și cazare, se depun la Oficiul Erasmus+;

2. Completarea raportul individual de activitate (EU Survey), format electronic, pe care studentul îl primeste de pe platforma Agenției Europene Erasmus+ (Mobility Tool) la finalul mobilității (valabil pentru proiecte KA103, KA131).

3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității (valabil pentru proiecte KA103, KA131).

4. Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ (stat de plată) sau emiterea notei de debit.

Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate. În cazul în care grantul primit de titularul de mobilitate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Oficiul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

5. Recunoașterea și echivalarea mobilității se realizează de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.