Erasmus pentru studenți

erasmus studenti

Studiază listele de aici și alege-ți țara și Universitatea unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

Cum pot deveni student Erasmus+

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ OCTOMBRIE 2021

 

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna OCTOMBRIE 2021 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (doar proiect KA103) sau ca student în anul universitar 2021-2022.

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 4-20 octombrie 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 23 octombrie 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 27 octombrie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 11-31 octombrie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-7 noiembrie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament..
3) Începând cu 7 noiembrie 2021: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 7 noiembrie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

 

Arhivă calendare

Mobilitățile Erasmus+ pentru studenții Universității Transilvania din Brașov (UNITBV) se desfășoară pe contractele de finanțare semnate între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru:

• proiecte instituționale între țările programului (KA103): țările UE+Turcia și SEE

• proiecte instituționale cu țările partenere programului (KA107): țări non-UE.

 

Eligibilitate CANDIDAT mobilitate de STUDIU (SMS):

a) să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), atât la momentul selecției, cât și pe toată durata mobilității;

b) să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;

c) pentru mobilitățile de studiu din ciclul licență, studentul trebuie să fie cel puțin în anul II de studii la momentul efectuării mobilității; 

d) mobilitățile de studiu din ciclul de masterat sau doctorat se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studii.

 

Eligibilitate DESTINAȚII mobilități de STUDIU: 

• mobilitatea are loc într-o țară diferită de țara instituției de origine (UNITBV) şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor;

• mobilitatea are loc la o instituție de învățământ superior care a încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu Universitatea Transilvania din Brașov.

 

Eligibilitate PERIOADĂ mobilități de STUDIU: 

- va corespunde calendarului academic al universității gazdă, pus în concordanță cu perioada efectivă de ședere a studentului la instituția gazdă, dar nu mai puțin de 3 luni;

- va include și săptămâna de orientare (dacă este cazul) și sesiunile de examinare obișnuite ale universității gazdă. NU se finanțează participarea la sesiunile de restanțe.

 

Eligibilitate CANDIDAT mobilitate de PRACTICĂ derulată ca STUDENT (SMP):

• candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV), indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), atât la momentul selecției, cât și pe toată durata mobilității;

• candidatul trebuie să fie student la una din facultățile universității/ SDI, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;

• studenții nivel licență și master pot beneficia de mobilitate de practică începând cu anul I;

• studenții nivel doctorat pot beneficia de mobilitate de practică după finalizarea programului de pregătire universitară avansată (PPUA);

• mobilitatea trebuie să se deruleze într-o țară diferită de țara instituției de origine (UNITBV) şi de țara de reşedință, avută de student pe durata studiilor;

Eligibilitate CANDIDAT mobilitate de PRACTICĂ derulată derulată ca PROASPĂT ABSOLVENT (SMP_PA):

Mobilitățile Erasmus+ ca proaspăt absolvent (PA) se pot derula DOAR în țările EU+Turcia și SEE.

• la momentul selecției, candidatul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV, indiferent de cetățenie, în ultimul an de studii al oricărui ciclu de studii (licență, masterat, doctorat);

• la momentul selecției candidatul trebuie să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii;

• mobilitatea trebuie să se deruleze în primele 12 luni de la data absolvirii ciclului de studii în care beneficiarul a fost selectat;

• la momentul semnării contractului financiar Erasmus+, înainte de plecarea în mobilitatea de practică, beneficiarul trebuie să fie declarat absolvent.

• mobilitatea trebuie să se deruleze într-o țară diferită de țara instituției de origine (UNITBV) şi de țara de reşedință, avută de student pe durata studiilor;

• mobilitatea trebuie să se deruleze la o instituție (publică sau privată) eligibilă. 

 

Eligibilitate DESTINAȚII mobilități de PRACTICĂ:

• Pentru mobilități în țări UE+Turcia și SEE: mobilitatea trebuie să se deruleze la o instituție (publică sau privată) eligibilă. NU este obligatoriu să existe un acord inter-instituțional semnat între instituția gazdă și UNITBV.

Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii de practică Erasmus+: 

- instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro).

- organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă). 

• Pentru mobilități în țări din afara UE: mobilitatea trebuie să se deruleze la o universitate care a încheiat acord inter-instituțional Erasmus+ (IIA) cu UNITBV.

 

Eligibilitate PERIOADĂ mobilități de PRACTICĂ: minimum 2 luni.

Durata mobilității Erasmus+ se calculează conform regulilor stabilite de Comisia Europeană care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni.

În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus și/sau în calitate de bursier Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12/24 luni pentru fiecare ciclu de studii.

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ are loc anual, prin campanii organizate în lunile februarie-martie şi octombrie ale fiecărui an universitar, eventual campanii suplimentare. Selecția se va desfașura în următoarele etape:

 • • susținerea testului de limbă străină: pentru participarea la selecția Erasmus+ (format electronic și interviu) – doar pentru studenții care nu pot face altfel dovada competențelor lingvistice necesare derulării mobilității la instituțiile pentru care candidează.
 • • înscrierea la concursul de selecție: prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv (https://erasmus.unitbv.ro/)
 • • procesul de selecție, finalizat prin:
  • - transmiterea de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție semnate de membrii C-SER, conținând listele cu candidații declarați selectați/ rezerve/ respinși;
  • - actualizarea pe portalul Erasmus+ UniTBv a statutului (selectat/ rezervă/ respins) al fiecărui student candidat, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI.
 • • nominalizarea la instituțiile partenere de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI
  În cazul în care candidează pentru o mobilitate de studiu sau practică la o universitate parteneră, studenții trebuie să se asigure că se încadrează în termenele limită de nominalizare la universitățile pentru care optează (că perioada de acceptare a nominalizării nu s-a încheiat înainte de finalizarea procesului de selecție din UNITBV).

Înscrierea la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de studiu sau practică în cadrul programului Erasmus+ se realizează prin depunerea on-line a dosarului de candidatură pe portalul Erasmus+ UniTBv https://erasmus.unitbv.ro).

Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, dosarul de candidatură va cuprinde: 

 • 1. Documente obligatorii:
 • • cerere de înscriere completată on-line pe portalul Erasmus+ care va cuprinde:
   • datele personale și academice de identificare a studentului candidat;
   • declarația privitoare la nivelul competențelor lingvistice pentru limbile de studiu/practică la instituțiile pentru care candidează;
   • declarația privind încadrarea pentru grantul suplimentar de 200 euro/lună (doar pentru mobilități de studiu);
   • declarația privitoare la numărul de luni de mobilitate Erasmus+ derulate anterior;
   • denumirea instituțiilor gazdă pentru care candidează (3 opțiuni) și perioada estimată a mobilității.
 • • curriculum vitae (CV) – format Europass, în limba română sau în limba de studiu/practică la universitatea gazdă, maximum 2 pagini;
 • • copie pașaport/ carte de identitate;
 • • documente doveditoare ale competențelor lingvistice;

 • • documente eliberate de facultate/SDI (după caz):

  • situația şcolară – în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU;
  • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care sunt înmatriculați studenții la momentul selecției, în cazul studenților din anul I master sau doctorat care, la momentul selecției, nu au nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU;
  • adeverință de la SDI pentru mobilități ale doctoranzilor, cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
 • • documente doveditoare ale competențelor lingvistice (Certificat lingvistic emis de Biroul Erasmus+ sau de către un organism acreditat).
 • 2. Document suplimentar, pentru studenții care nu au cetățenie română: dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (copie a permisului de ședere pe teritoriul României, viză de studiu etc.).
 • 3. Documente suplimentare solicitate de facultate/ SDI (dacă este cazul)
  • • se vor consulta criteriile suplimentare de eligibilitate/ selecție stabilite de facultatea/ SDI la care este înmatriculat studentul.
 • 4. Documente justificative pentru acordarea de fonduri suplimentare

Doar pentru mobilități de STUDIU derulae în țările EU+ Turcia și SEE  se acordă fonduri suplimentare (200 EUR/ lună) pe baza documentelor doveditoare, în conformitate cu condițiile de acordare a burselor prevăzute în Regulamentului de acordare de burse și alte forme de sprijin material al UNITBV, după cum urmează:

   • • studenți cu nivel de trai scăzut (ex. cazuri sociale) – dovada îndeplinirii condițiilor de trai scăzut pe durata derulării mobilității (
    (ex. adeverință de îndeplinirea condițiilor de caz social, emisă de secretariatul facultății/ SDI);
   • • studenți orfani – copii după certificatul de naștere al studentului și după certificatul de deces al părintelui/ părinților;
   • • studenți părinți tineri - certificatul de naștere al copilului.

Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale fonduri adiționale pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

 • 1. Criterii generale de selecție

Selecția se realizează la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • studentul trebuie să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement Student Mobility for Studies); (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).
 • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

  • • rezultatul testării lingvistice organizate de Biroul Erasmus+ din UNITBV, finalizat cu un Certificat lingvistic eliberat de UNITBV, valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii, care să ateste nota minimă 5.

   Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener. 

   Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener. 

   Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.

   • cererea on-line de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat studentul – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UNITBV și la universitatea gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);

   • cererea on-line de înscriere care cuprinde declarația pe proprie răspundere – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus+ în limba maternă la universitatea gazdă (se va echivala cu nota 10);

   • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:

Nivel conform test OLS A1 A2 B1 B2 C1 C2
Nota echivalentă 7 8 9 10 10 10
 • • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).
Limba străină Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută (exemple)
Engleză Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Franceză DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Germană Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Italiană CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Spaniolă DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
Rusă Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)
  • Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.
  • 2. Criterii suplimentare de eligibilitate și selecție

Facultățile/SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe site-urile facultăților/SDI și pe site-ul https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html.

  • 3. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

  • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
   • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
   • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
   • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor.
  • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
  • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Ponderea criteriilor de selecție va fi următoarea:

Fără criterii suplimentare de la facultate/ SDI Cu criterii suplimentare de la facultate/ SDI
a) 70% a) 50%
b) 30% b) 30%
c) 0% c) 20)
 • 4. Nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați se efectuează de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu respecatrea termenelor de nominalizare impuse de instituțiile partener.

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

 • 1. Completarea dosarului de mobilitate sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, cu următoarele documente:
 • • Learning Agreement Student Mobility for Studies/Traineeships – secțiunea Before the Mobility; se completează 1 exemplar; se transmite la Biroul Erasmus+ după semnarea acestuia de către toate părțile implicate;
 • • invitație/scrisoare de acceptare/e-mail , semnată de către instituția gazdă;
 • • calendarul academic al universității gazdă (pentru mobilitățile de studiu), necesar la stabilirea perioadei de finanțare;
 • • fișa OLS (valabil pentru mobilitățile derulate în țări UE+Turcia și SEE);
 • • polița/polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate.
 • 2. Încheierea contractului financiar între UNITBV și studentul beneficiar al mobilității
 • 3. Susținerea testării inițial On-line Linguistic Suport (OLS) – doar pentru mobilități derulate în țările UE+Turcia și SEE.
 • 4. Emiterea dispoziției de deplasare

Biroul Erasmus+ din UniTBv va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretriatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • 2. transmiterea către Biroul Erasmus+ al UniTBv, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare la instituția parteneră ( Confirmation of Registration_SM);
 • 3. plata avansului grantului Erasmus+ se face în acord cu prevederile contractului financiar încheiat între student și UNITBV, prin transfer bancar către contul de Euro deschis pe numele titularului de mobilitate. 
 • 4. completarea și semnarea Learning Agreement– secțiunea During the mobility(dacă este cazul).  În maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității se transmite semnat de toate părțile către Biroul Erasmus+ UNITBV ;
 • 5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement Student Mobility for Studies/Traineeships.
 • 6. urmarea cursului lingvistic OLS – în cazul studenților care au primit o licență de curs OLS.

Modificarea perioadei de mobilitate agreate prin contractul financiar Erasmus+ (diminuare sau prelungire) se va realiza printr-un act adițional la contractul financiar, în urma aprobării cererii de modificare a perioadei adresate de student Biroului Erasmus+ al UniTBv cu minimum o lună înainte de:

 • - noua dată de final a mobilității (în cazul diminuării perioadei Erasmus+);
 • - data de final a mobilității prevăzută în contractul financiar Erasmus+ (în cazul prelungirii perioadei Erasmus+).

Cererea va fi însoțită de o dovadă a noii date de final a mobilității: calendar academic al universității gazdă sau un alt document justificativ.

Diminuarea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • noua perioadă (diminuată) a mobilității de studiu respectă durata minimă eligibilă: 3 luni pentru mobilități de studiu, respectiv 2 luni pentru mobilități de practică;
 • • noua perioadă (diminuată) va permite studentului să susțină la instituția gazdă activitățile academice menționate în Learning Agreement.

 

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • • în urma prelungirii mobilității, durata totală a mobilităților Erasmus+ realizate de student în ciclul de studii respectiv nu va depăși durata maximă eligibilă de 12 luni/ciclu (respectiv 24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita fondurilor disponibile în proiectul Erasmus+ în cadrul căruia se derulează mobilitatea.

În cazul prelungirii mobilității de studiu pentru semestrul II, studentul va trimite Biroului Erasmus+ copia scanată a documentului Learning Agreement– secțiunea During the mobility completat pentru un minimum de 40 credite ECTS/ an şi semnat de toate părțile.

1. Predarea documentelor de mobilitate

Studentul beneficiar va preda documentele în maxim două săptămâni de la finalizarea mobilității, după cum urmează:

 • Confimation of Attendance (original), semnată și ștampilată de instituția gazdă, conținând perioada mobilității. Se depune în original la Biroul Erasmus+ și în copie la coordonatorul Erasmus+ pe facultate/departament/SDI.

  • Transcript of records (pentru mobilitate de studiu) obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement Student Mobility for Studies) se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament/SDI (original/ copie), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor; 

  • Learning Agreement secțiunea After the mobility  (pentru mobilitate de practică sau mobilitate de studiu doctorand)

  • documente de transport dus-întors (boarding pass/ bilet tren/ bilet autocar/ bonuri combustibil+ taxe autostradă+vignete)

  • documente de cazare (contract de cazare + dovada plății chiriei pentru toate lunile de mobilitate).

2. Completarea on-line a EU Survey (raport individual de activitate)pe care studentul îl primește pe email de pe platforma Comisei Europene.

3. Susținerea testării finale OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității (valabil pentru mobilități în țările UE+Turcia și SEE).

4. Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficar de mobilitate Erasmus+ sau emiterea notei de debit.

Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.

 În cazul în care grantul primit de titularul de mobilitate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Biroul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

Recunoașterea și echivalarea mobilității Erasmus+ se realizează de către Comisia de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER) pe facultate/SDI în exercițiu la acea dată. Echivalarea se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.