Programe de studii - Licență

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe economice. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor economiști specializați în administrarea afacerilor se face conform unui plan de învăţământ competitiv la nivel internațional, asigurând dezvoltarea cunoştinţelor teoretice și a competențelor profesionale și transversale necesare pe piața muncii. Practica studențească se desfășoară pe parcursul a unui număr de 84 de ore în companii multinaționale și/sau întreprinderi românești mici, mijlocii și mari. Pe parcursul anilor de studiu, studenții sunt consiliați și orientați în carieră de cadrele didactice astfel încât, după absolvire, să cunoască ocupația cea mai potrivită pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Economie și afaceri internaționale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS).

În cadrul programului studenții vor învăța să realizeze studii pentru societăți comerciale, instituții private și publice, în domeniul afacerilor internaționale, să negocieze și să derulaeze tranzacții cu produse şi/sau servicii pe piețele internaționale sau să gestioneze bazele de date în domeniul afacerilor internaționale. După finalizarea studiilor, perspectivele de angajare sunt pe posturi precum: inspector/referent/consilier/cercetător în relații economice internaționale, expert/inspector vamal, șef agenție bursieră, șef serviciu bancă/ societate leasing etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studiu Asistentă Medicală a început în anul 1999, beneficiind de experiența unui proiect TEMPUS, iar din anul 2005 îşi desfăşoara activitatea o specializare de nivel universitar, în conformitate cu normele Comunității Europene. Pregătirea viitorilor asistenți medicali se face printr-o specializare de licență, cu durata de 4 ani, având 4600 de ore de teorie si practica. Disciplinele din planul de învățământ asigură atât acumularea cunoştințelor teoretice cât şi dobândirea unei experiențe clinice şi a unei atitudini etice adecvate. Pregătirea se va desfaşura în contextul reglementărilor sectoriale ale Uniunii Europene şi a reglementarilor în vigoare ale Ordinului Asistenților Medicali

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Asistență socială. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS).

Competențele și abilitățile dobândite în cadrul acestui program de studii se referă la intervențiile specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile etc. sau consiliere şi alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial sau instituțional. După finalizarea studiilor, abslovenții pot activa ca asistenți sociali în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii: copii, familii, minorități etnice, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane dependente de droguri etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria sistemelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator, ori de proiectare, implementare și mentenanță a rețelelor de calculatoare, pentru aplicații de automatică şi informatică aplicată. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea următoarelor profesii: inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; proiectant de sisteme automate şi de sisteme informatice.

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS).

Absolvenții acestui program obțin competențe în CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice. După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare; întreținere şi reparații; consultanță; evaluare daune, asigurări; expertiza accidentelor de circulație; specialist în cadrul ISCTR/ARR/RAR/Poliție rutieră etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS). Limba de predare este exclusiv engleză.

Absolvenții acestui program obțin competențe în CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice. După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare; întreținere şi reparații; consultanță; evaluare daune, asigurări; expertiza accidentelor de circulație; specialist în cadrul ISCTR/ARR/RAR/Poliție rutieră etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii pentru specializarea balneofiziokinetoterapie şi recuperare are definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătate pentru formarea profesională:
- întelegerea scopului kinetoterapiei şi balneofozioterapiei generale, a conceptelor moderne de recuperare şi a locului acestora în cadrul ştiinelor pentru sănătate, a responsabilitătilor legale şi consideratiilor etice ale practicii profesionale;
- acumularea abilităților necesare profesiei de kinetoterapeut şi balneofizioterapeut definite în cadrul competențelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de abordare a componentelor fundamentale pentru mediile software: compilatoare, asambloare, simulatoare, sisteme de operare, competențe de analiză, proiectare şi utilizarea componentelor pentru electronica programată: microprocesor, microcontroller, procesoare digitale de semnal, interfețe, memorii și competențe de analiză, proiectare şi experimentarea sistemelor digitale, a sistemelor de calculși a sistemelor pe bază de calculator (embedded systems). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă.
Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de proiectare, organizare şi conducere a proceselor de execuţie, expoatare şi întreţinere a construcţiilor de căi ferate, drumuri şi poduri. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării lucrărilor de căi ferate, drumuri şi poduri.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe diverse pentru: gospodărirea durabilă a fondului forestier, cinegetic și salmonicol, elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice specifice producției forestiere, cinegetice şi salmonicole, elaborarea, aplicarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucție ecologică a ecosistemelor, planificarea, organizarea şi coordonarea activităților specifice creşterii, protecției, siguranței sanitar-veterinare şi de ameliorare a speciilor de interes cinegetic şi salmonicol, coordonarea administrativă, financiar-contabilă şi de marketing în domeniul creşterii şi valorificării speciilor de interes cinegetic şi salmonicol, implementarea metodelor de bonitare a fondului cinegetic şi salmonicol; evaluarea speciilor de vânat şi gestionarea bazelor de date specifice.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relații publice. Programul de studii creează oportunități de dezvoltare personală şi profesională în concordanță cu necesitățile pieței muncii globale, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de Comunicare şi Relații Publice constă în adecvarea curriculei la standardele educaționale naționale şi europene, la dinamica şi exigențele pieței muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere fundamentală şi de specialitate şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiințifică.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie aerospațială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în utilizarea aplicațiilor software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei aerospațiale, proiectarea formei si evaluarea performanțelor, stabilității si manevrabilității aparatelor de zbor, proiectarea şi testarea elementelor structurii primare metalice şi compozite, proiectarea tehnologică, fabricația, planificarea și exploatarea sistemelor de fabricare, asigurarea exploatării aeroportuare în conformitate cu reglementările aeronautice internaționale și cu manualele de calitate. Obiectivul general al programului de studii: formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineriei aerospațiale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic din țara noastră sau din străinătate.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Civilă. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind proiectarea elementelor şi structurilor construcțiilor civile, industriale şi agricole, dar şi competențe privind organizarea şi conducerea procesului de execuție, exploatare şi întreținere a construcțiilor civile, industriale şi agricole; Acestea sunt recunoscute şi în UE, deoarece programul de studii este acreditat EUR-ACE®. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul Ingineriei civile.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de înregistrare a operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației, de utilizare a resurselor informatice în domeniul financiar-contabil, de prelucrare a informațiilor în vederea întocmirii rapoartelor financiar-contabile și fiscale, de determinare și interpretare a indicatorilor economico-financiari, dar și competențe legate de realizarea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul acestui program de studii este de a asigura pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul controlului și expertizei produselor alimentare. Scopul acestui program de studiu este de a forma ingineri cu pregătire generală în domeniul tehnologiilor alimentare, al microbiologiei, biochimiei, conducerii proceselor și exploatării utilajelor. Noțiunile teoretice însușite la orele de curs sunt aplicate în cadrul orelor de laborator pentru controlul fabricatiei si al calității produselor alimentare, identificării și dozării constituenților alimentelor, poluanților alimentari.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe integrate în proiectarea și promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat și ținând seama de regulile esteticii și ergonomiei, concomitent cu cunoştințe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea rațională şi economia de materii prime şi energie. Programul de studii are certificare EUR-ACE, care asigură recunoaștere europeană a diplomei de inginer.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea principalelor concept, valori, principii şi reguli din sistemul juridic românesc, precum şi explicarea relațiilor dintre diferitele domenii ale acestui sistem; înțelegerea principiilor generale de drept; cunoaşterea legislației, precum şi a cazurilor esențiale din jurisprudența românească şi europeană; formularea de argumente plauzibile pentru susținerea unei opinii sau punct de vedere în context juridic. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Administrarea afacerilor. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, în comercializarea produselor/serviciilor, în gestionarea relațiilor cu clienții si furnizorii, în gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare, în asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism şi servicii și pentru a oferi asistență în managementul resurselor umane. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul economic.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studiu Educație fizică şi sportivă (IF/IFR), cu durata studiilor de 3 ani - 180 de credite ECTS, este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Electronică, Telecomunicatii şi Tehnologii Informationale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specific programului este faptul că asigură o pregătire echilibrată în domeniul hardware şi software în vederea proiectării sistemelor înglobate (embedded) care în prezent intră în componenta majoritătii sistemelor electronice şi de calcul. Pivotul principal în pregătire este constituit din discipline legate de sisteme pe bază de calculator în jurul căruia se grupează discipline de aplicatii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiilor în domeniul IT, foarte căutate în prezent pe piata muncii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Abolvirea acestui program de studii asigură formarea deprinderilor specifice unui inginer de profil electric: aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale din electrotehnică, analizarea şi proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea şi utilizarea unor pachete de programe pentru proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor, perifericelor şi a retelelor de calculatoare, cunoaşterea şi aplicarea de tehnici de mă¬su¬rare pentru sistemele electrice, cunoaşterea şi aplicarea de metode de con¬trol şi automatizare a proceselor industriale.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Programul de studii Exploatări Forestiere (EF) asigură formarea abilităților şi creează cadrul necesar achiziției şi testării competențelor referitoare la activitatea de valorificare rațională, integrală şi complexă a resurselor pădurii în raport cu cerințele gestionării durabile a patrimoniului forestier. Pregătirea asigurată de programul de studii EF acoperă domenii de activitate diverse, cu conexiuni largi în ingineria și protecția mediului: silvicultură, exploatări forestiere, prelucrarea primară a lemnului, transporturi, construcții, valorificarea superioară a produselor pădurii ș.a.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este FINANȚE. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de administrare financiară a firmelor, de gestiune a impozitelor și taxelor, de analiză și previziune financiară a activității firmelor, de asigurări comerciale, precum și de management bancar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniile finanțelor firmei, finanțelor publice centrale și locale, instituțiilor publice, societăților de asigurări, băncilor și instituțiilor financiar-bancare.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studiu este Informatică. Durata studiilor este de 3 ani, cu 180 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe pentru utilizarea și configurarea sistemelor de calcul, a sistemelor de operare și a rețelelor de calculatoare, precum și pentru specificarea, proiectarea şi dezvoltarea produselor software moderne folosind limbaje de programare orientate pe obiecte și metodologii şi platforme actuale de dezvoltare a programelor. Linia de forță a programului de studiu Informatică este dată de pachetul celor 8 discipline opționale propuse studenților în anii al doilea și al treilea, orientate către utilizarea internet-ului prin soluții moderne precum: baze de date distribuite, cloud computing, data science, internet of things, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Studiile se desfășoară pe durata a 3 ani, 180 de credite ECTS. Studenții dobândesc cunoștințe teoretice și practice de algoritmică, programare în C, C++, Java, C#, baze de date, tehnologii web, inteligență artificială, rețele de calculatoare, calcul paralel, programarea dispozitivelor mobile etc. Specializarea este asigurată de cele 8 materii opționale din anii 2 și 3, orientate spre folosirea de tehnologii actuale și sisteme inteligente. Sunt vizate atât elemente fundamentale, cât și contactul cu tehnologiile actuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea unui spectru larg de profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informaticăӑ. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de organizarea, proiectarea, exploatarea informațiilor în orice format utilizând diverse limbaje de programare și medii de programare; analiza, proiectarea, implementarea, webdesignul softului în domeniul industriei, economiei și serviciilor; dezvoltarea abiltӑților de comunicare într-o limbă de circulație internațională (germanӑ, engleză) și de colaborare interdisciplinarӑ, specifice procesului de realizare/ utilizare a sistemelor în Internet/ Intranet.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii de licență Informatică economică se încadrează în domeniul de licență Cibernetică, Statistică și Informatică economică. Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Programul asigură studenților cunoştințe avansate în domeniul informaticii şi economiei, printr-o îmbinare optimă a disciplinelor economice generale cu cele de specialitate. Programul de studii de licență Informatică economică a fost conceput în concordanță cu standardele învățământului universitar european şi are corespondent în specializările Business Information Systems, Management Information Systems, asigurând absolvenților noştri posibilități multiple şi şanse sporite de afirmare profesională în domeniul informaticii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Știința materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru efectuarea de calcule, demonstrații şi aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei materialelor, de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator ori de proiectare, de evaluare și soluționare optimă a problemelor tehnice în legătură cu materialele procesate în domeniu, de desfășurare a activităților de management și marketing în domeniul proiectării și asimilării materialelor noi, de desfășurarea a activităților de evaluare tehnică în probleme legate de biocompatibilitate la impactul materialelor cu tesuturile vii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoștințe diversificate și abilități în designul şi dezvoltarea integrată de produse high-tech pentru dezvoltare durabilă, prin considerarea întregului ciclu de viață al unui produs, într-o abordare integrată orientată spre utilizarea energiilor curate, a produselor prietenoase cu mediul și cu grad ridicat de valorificare la sfârșitul vieții.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât in varianta cu, cât şi fără frecvență (IFR). Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn etc.), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe: Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice ştiinței alimentului şi siguranței alimentare; Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor din industria alimentară; Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare; Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte; Managementul producției, marketingul şi controlul calității produselor alimentare;

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității în industrie asigurată de programul de studii cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Prin Legea securității și sănătății în muncă (SSM), se instituie prezumția de răspundere generală a angajatorului în toate problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă din cadrul societății sale. Problemele privind identificare și evaluarea riscurilor, stabilirea celor mai adecvate măsuri, activități și posibilități de preîntâmpinare a accidentelor din societatea respectivă îi revin în totalitate angajatorului, iar pentru punerea lor în aplicare este necesară prezența unor specialiști de cea mai înaltă clasă în domeniul SSM.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industriala. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente de concepție, proiectare și dezvoltare a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile precum și de promovare și implementare a acestor sisteme în mediul construit, în mijloace de transport sau în produse de larg consum. Programul de studii asigura absolvenților și competente în domeniul antreprenoriatului și al consultanței pentru funcționarea, mentenanța și marketingul componentelor și sistemelor de conversie a energiilor regenerabile.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specializarea Ingineria Sudării este aceea de a forma specialişti cu studii superioare, prin pregătire universitara initiala si postuniversitara, in domeniul de studii universitare de licenta „Inginerie Industriala”, fiind in concordanta cu prevederile Cartei universitare ale Universitatii Transilvania din Brasov si in acord cu prevederile Strategiei Europa 2020.

 

Absolventii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piata fortei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, in diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalatii petrochimice, constructia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum etc. Multi dintre absolventii specializării Ingineria Sudarii îşi desfăşoară in prezent activitatea în străinătate: S.U.A., Canada, Franta, Germania, Belgia, Australia, Turcia, Cehia ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competentei şi a importantei muncii lor (Air liquide Ductil Buzău, Linde, ESAB, etc).

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre, instrumente muzicale, jucării, ambalaje, obiecte sportive ş.a.). Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării-restaurării mobilei. Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, elaborarea documentelor necesare și implementarea sistemului de management al calității; configurarea, realizarea, programarea, și exploatarea asistată a sistemelor de fabricație, proiectarea sistemului de management integrat, utilizarea standardelor din domeniul calitate – securitate – mediu, precum și stabilirea metodelor de evaluare, analiză și îmbunătățire a calității produselor, proceselor și sistemelor de management, precum și analiza fiabilității produselor și a capabilității proceselor în condițiile unei dezvoltări durabile.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Ingineria Mediului. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente interdisciplinare care le permit ca, la finalizarea studiilor, să activeze în proiectarea, implementarea și managementul proceselor și tehnologiilor de depoluare, precum și în dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului și în auditarea sistemelor de producție.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 4 ani și asigură formarea unor specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcție de cerințele pieței, în condiții de maximă eficiență. Continua creștere a competitivității economice, atât la nivel national dar și international, corelată cu dezvoltarea amplă a domeniilor tehnice a dezvoltat ideea realizării unei duble pregătiri în cadrul învațământului universitar care permite și creșterea flexibilității oportunităților de ocupare a unui post pe piața muncii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea şi modelarea circuitelor electrice şi electronice de putere, în exploatarea rețelelor de calculatoare, în dezvoltarea de aplicații pentru automatizări şi control industrial. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, prin imbinarea ingineriei electrice şi a ştiinței calculatoarelor.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară.

 

Click aici pentru detalii

 

Studenții dobândesc competențe de concepția, construcția și gestiunea protezelor și ortezelor; proiectarea, construcția, mentenanța și asigurarea fiabilității aparatelor și sistemelor medicale; gestionare și exploatare a sistemelor biomedicale; sisteme de asistare a persoanelor cu patologii severe, pentru monitorizarea pacienților în chirurgie și terapie intensivă sau monitorizarea persoanelor sănătoase în medii agresive asupra sănătății.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de concepere a fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare juridice şi socio-culturale în unitățile de alimentație publică şi agroturism, precum și de management al unităților de producție/prestări servicii în industria turismului şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul industriei turismului.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc atât competențe tehnice, specifice modului de organizare a fluxurilor tehnologice din hoteluri, restaurante și destinații turistice, cât și competențe economice, permițând gestionarea și planificarea în mod corespunzător a oricărui tip de afacere din domeniul industriei ospitalității, precum și a oricărei destinații turistice rurale sau urbane. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, turismului și ospitalității.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Civilă. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind proiectarea sistemelor de instalații pentru construcții (sanitare, de încălzire, de ventilare și climatizare, electrice, frigorifice, rețele de apă, rețele termice) și organizarea și conducerea procesului de execuție, exploatare și întreținere a sistemelor de instalații pentru construcții. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul instalațiilor pentru construcții.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studiieste Muzică. Durata studiiloreste de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc calitate pentru interpretarea vocală în stilul clasic, în relație cu capacitatea individuală de a comunica, exprima și interpreta; și dezvolta aptitudini psiho-fizico-emotionale necesare întelegerii artei.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studi e ste Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în ceea ce priveşte dezvoltarea calităților psiho-fizice, formarea artistică, dezvoltarea creativității interpretative, pregătirea multilateral pentru o carieră solistică, precum şi perfecționarea tehnicii instrumentale superioare şi a capacității de utilizare nuanțată a expresiei şi virtuozității instrumentale. Finalizareaa cestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul interpretării şi pedagogiei muzicale.

 

Click aici pentru detalii

 

Misiunea programului de studiu este în concordanță cu denumirea lui și vizează pregătirea specialiștilor în scopul creșterii calității vieții populației, prin profilaxie ori reabilitarea funcțiilor deteriorate ale organismului de diferiți factori de mediu. Pe durata celor trei ani de studii și în cele 2268 de ore (180 ECTS) studenții acumulează capacități şi competențe pe direcția ameliorării somato-funcționale şi motrice a organismului uman, prin intermediul unor intervenții specifice, de natură kinetoterapeutică.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii Laborator clinic își deschide în anul 2013 pentru prima dată porțile răspunzând unei nevoi acute pe piața muncii și în condițiile funcționării unui număr foarte redus de unități de învățământ cu acest profil la nivel național.

 

Această nouă specializare medicală le oferă celor interesați șansa unei pregătiri la standarde înalte, cu cadre didactice cu experiență și în spații cu dotări moderne pentru activități didactice cât și pentru practica clinică precum și a calificării într-o profesie de interes în contextul medicinei moderne.

 

Specializarea ca asistent de laborator clinic le oferă absolvenților multiple oportunități de angajare atât în țară cât și în străinătate, în sectorul public sau privat, în domeniul clinic sau de cercetare științifică

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Limbă și literatură. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS) în forma de învățământ cu frecvență. Programul realizează dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competențelor practice de comunicare eficientă în limbile chineză și română/ engleză/ franceză/ germane. Studenții ajung la cunoașterea principalelor curente și teorii literare, a operelor semnificative din literatura chineză și a interferențelor acestora cu alte spații culturale, cât și a principalelor modele și concepte ale lingvisticii teoretice; pot analiza și interpreta operele literare la nivel formal, la nivelul conținutului și prin raportare la contextul cultural.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii Limba și literatura engleză și Limba și literatura franceză/germană/ română se încadrează în domeniul de licență Limbă și Literatură, iar durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Activitățile de curs și seminar specifice acestui program de studiu se axează pe înțelegerea și explicarea sistemului gramatical al limbilor engleză și franceză/ germană/ română din perspectivă tradițională și generativ-transformațională; analiza critică a teoriilor și curentelor literare (renaștere, clasicism, romantism); utilizarea lexicului de bază al limbilor engleză, franceză, germană, română în limbajul scris și oral, într-o varietate de situații; analiza structurilor lingvistice și literare; documentarea și utilizarea surselor de informație.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program de licență este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, de nevoile actuale specifice pentru angajarea pe piața muncii, valorificând experiența, personalitatea didactică și culturală a profesorilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs şi de seminar nu se focalizează doar pe transmiterea de informație, ci mai cu seamă pe dobândirea unor abilități de gândire critică, de prelucrare și gestionare creativă a informației ştiințifice de către student. Activitățile de seminar şi cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de studiu și de cercetare pentru ca absolvenții să poată face față situațiilor de integrare și angajare în diferite medii profesionale.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză/ franceză în forma învățământ la distanță este adresat tuturor absolvenților de liceu care doresc să-și dezvolte competențe identice acelora oferite de programul de studii de licență în forma cu frecvență, dar care le oferă posibilitatea să exercite concomitent o profesie datorită sistemului specific ID (materiale didactice în tehnologie ID, sistem tutorial față în față și/sau pe platforma eLearning). Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori, dar și pentru alte profesii, prin discipline fundamentale și de specialitate. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât în cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale.

 

Click aici pentru detalii

 

Planul de pregătire al programului de licență Limbi moderne aplicate limba franceză/ germană - limba engleză a fost conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România, obiectivele și profilul de competențe fiind dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii. Programul de studii Limbi moderne aplicate are o durată a studiilor de 3 ani (180 de credite ECTS) și este structurat pe trei direcții fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria și practica traducerii, civilizație franceză/ germană/ engleză, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondență comercială), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană și instituții comunitare). Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de traducere și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Click aici pentru detalii

 

Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind: elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației; identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT; aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Disciplinele din planul de învățământ asigură formarea specialiştilor în domeniul marketingului, capabili să-şi asume un rol activ în viața organizațiilor, prin rezolvarea unor probleme specifice ale acestora în relația cu piața. Absolvenții vor dobândi competențe profesionale privind aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de marketing într-o varietate de contexte şi situații specifice, în scopul dezvoltării activităților din cadrul organizațiilor, precum și competențe transversale de comunicare și dezvoltare personal.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licențăîn care se încadreazăacest program de studii este Matematică. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc calități necesare practicării activității de predare a matematicii si informaticii în învățământul preuniversitar.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie geodezică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a aparaturii topografice, geodezice și fotogrammetrice, de aplicare a metodelor specifice măsurătorilor terestre și cadastrului, de întocmire a documentațiilor topografice și cadastrale. La finalul celor patru ani de studii absolvenții pot alege diferite profesii pe care le conferă domeniul ingineriei geodezice.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și Robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Misiunea programului de studii Mecatronică (MECAnică + elecTRONică + informatICĂ) o reprezintă pregătirea interdisciplinară a viitorilor ingineri, în ceea ce privește principiile și modalitățile concrete de integrare a ingineriei mecanice, electronicii și software-ului. Absolvenții trebuie să fie capabili să conceapă, să proiecteze, să realizeze, să exploateze, să întrețină și să depaneze produse și sisteme mecatronice.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Acest nou program va urmări dezvoltarea competențelor şi aptitudinilor necesare gestiunii proceselor de comunicare ale organizațiilor şi a persoanelor și obținerii de performanță în poziții și cariere în domeniile web și grafic design, ilustrare grafică, producție audio-video, post-procesare în domeniul filmelor și a televiziunii, efecte vizuale, jurnalism online, comunicare corporativă, dezvoltarea de jocuri video și animație, creare de conținut pentru rețelele de socializare, analiză a datelor disponibile online, antreprenoriat în domeniul comunicării digitale.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Sănătate. Durata studiilor este de 6 ani (360 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor medici se face printr-o specializare de licență cu 5.500 de ore de teorie şi practică. Programul de studii are în vedere acumularea cunoştințelor de bază şi de specialitate în domeniul medical menite să asigure dezvoltarea motivației pentru profesia de medic prin realizarea unui proces de învățământ de calitate, integrarea activității teoretice cu practica medicală pentru dobândirea competențelor şi abilităților necesare exercitării profesiei de medic generalist, cooptarea studenților în activități de cercetare pentru a le stimula opțiunea de a deveni cercetători în domeniul medical.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii face parte din domeniul fundamental ARTE și domeniul de licență MUZICĂ.
Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de operare cu limbajul muzical prin înțelegerea, analizarea și interpretarea morfologică și sintactică a diferitelor lucrări muzicale sub aspectul formei și a tehnicilor de scriitură specifice unor genuri, compozitori și epoci stilistice; precum și de interpretare expresivă, cu valențe estetice, a unui repertoriu vocal și instrumental, variat stilistic.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe inginerești aplicate. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și procedurilor optometrice de evaluare, analiză și prescripție sisteme de corecție vizuală, de antrenament vizual, de mentenanță și ergonomie a aparatelor medicale, de proiectare asistată pe calculator a diferitelor sisteme optice de corecție și ajutor vizual pentru persoanele cu vedere scăzută, de realizare tehnologică a elementelor optice din aparatura specifică.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale educației. Durata studiilor, la formele de învățământ cu frecvență (IF) și la distanță (ID), este de 3 ani (180 de credite ECTS). Disciplinele din planul de învățământ asigură formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru domeniul educației, la nivelul ciclului primar și preșcolar. Programul de studii pregătește profesori pentru învățământul preșcolar și primar și specialiști/experți în educația preșcolarilor și a școlarilor mici.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează programul de studii este Psihologie. Programul funcționează în două forme, învățământ de zi și la distanță. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de operare cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei, de proiectare și realizare a unui demers de cercetare în domeniu, de evaluare a situațiilor critice și a celor problematice, de evaluare psihologică a persoanelor și a grupului, de proiectare și realizare a intervențiilor psihologice. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul psihologiei.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează programul de studii este Științe ale Educației. Durata studiilor este de 3 ani (180 ECTS). Prin diversitatea disciplinelor puse la dispoziția studentului, programul vizează formarea și dezvoltarea competențelor de bază ale specialistului în Psihopedagogie specială în acord cu expectanțele societății contemporane. Absolventul va avea competențe: de evaluare complexă și intervenție psihopedagogică specifică pentru copiii, tinerii și adulții cu cerințe educative speciale; proiectarea de programe educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă;

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii Resurse Umane este inclus în domeniul Sociologie. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Programul formează competențele necesare înțelegerii proceselor organizațiilor și a comportamentului organizațional, în vederea abordării cu succes a job-urilor și carierelor dedicate dezvoltării capitalurilor social-umane și managementului resursei umane. Studenții dobândesc competențe privind planificarea resursei umane, analiza posturilor, recrutarea, selecția, integrarea personalului, evaluarea performanțelor în muncă, managementul recompenselor, motivarea resursei umane, dezvoltarea angajaților, administrarea personalului.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe diverse pentru: Gospodărirea durabilă a fondului forestier, cinegetic și salmonicol, Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice specifice producției forestiere, cinegetice şi salmonicole, Elaborarea, aplicarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucție ecologică a ecosistemelor, Aplicarea măsurilor de protecție, ameliorare şi creştere a productivității pădurilor, Cunoaşterea şi controlul aplicării cadrului legal, administrativ, financiar-contabil şi de piață specific silviculturii, Administrarea sistemului informațional al silviculturii.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – sociologie, durata studiilor – 3 ani (180 de credite ECTS). Licența în sociologie constituie o profesie de excepție:
- misiunea sociologiei este de a scoate oamenii din indiferență și cunoaștere inertă și de a-i pune în acțiune; cu licența în sociologie ai competența de a-ți ajuta semenii să iasă de pe traseele de victime ale împrejurărilor pentru a deveni autorii propriei istorii. Normal, asta e valabil începînd cu tine.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de studii Sport şi performanță motrică, are durata de 3 ani, cu un numar de 180 de credite ECTS, fiind un program de licență desfășurat în cadrul domeniului Știința sportului și educație fizică. Obiectivele generale ale programului sunt formarea specialistului cu studii de licență în domeniul educației fizice şi sportului, dobândirea competențelor în direcția proiectării, programării, planificării şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Studii culturale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program, predat în llimba engleză, urmărește formarea profesională și științifică, dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică și creativă, de comunicare și de interacțiune socială a absolvenților.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cercetare și proiectare a proceselor de sinteză și integrare de noi materiale (metalice, ceramice, compozite) în dispozitive de înaltă tehnologie în condiții de eficiență economică și protecție a mediului, de analiză a caracteristicilor materialelor și proiectare de tehnologii pentru obținerea de noi produse aplicând tehnici avansate.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul acestui program de studiu este formarea specialistului cu studii de licență în domeniul ingineriei industriale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic, având competențele necesare proiectării constructive și tehnologice, utilizării tehnicilor și metodelor specifice ingineriei industriale.

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de analiză, dezvoltare şi conducere a activităților din domeniul telecomunicațiilor, prin utilizarea de medii software specifice, monitoare şi emulatoare de protocol pentru comunicațiile digitale fixe şi mobile, comunicațiile industrial şi telematică, precum și abilitatea de a configura, testa, exploata şi administra sisteme de comunicații, de a elabora arhitecturi şi planuri de rețele integrate de comunicații şi de calculatoare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii îndomeniul tehnologiilor informatice și de comunicații.

 

Click aici pentru detalii

 

Programe de studii - Masterat

Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Administrarea Afacerilor. Durata studiilor este 2 ani (120 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a lua decizii în condiții de risc şi incertitudine specifice administrării afacerilor în turism, de a interpreta dinamica mediului de afaceri în turism şi de a valorifica rezultatele, aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluții pentru situații specifice din turism, de a utiliza tehnologia informațională şi conştientizarea posibilităților acesteia de rezolvare a unor probleme specifice domeniului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul turismului.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Informaticăӑ. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoştinte teoretice, aplicative şi practice în informatică aplicată bazate pe tehnologiile noi; cunoştinte teoretice şi abilităti avansate pentru dezvoltarea de aplicatii moderne utilizând tehnologii Internet; cunoştinte teoretice, aplicative şi practice privind specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor software, operarea, administrarea şi securizarea sistemelor de calcul, a retelelor de comunicatie, a sistemelor de gestiune a bazelor de date distribuite, a clusterelor în special pentru telefonul mobil în e-business; dezvoltarea abilitătilor de comunicare într-un limbaj de mare circulatie (germană şi engleză) şi de colaborare interdisciplinară, specifice procesului de realizare/utilizare a sistemelor software in Internet/Intranet şi în special pentru telefonul mobil. Programul de studii de master MITB oferă diplomă dublă absolvenţilor care vor studia 2 semestre la Universitatea TU Ilmenau în Germania şi 2 semestre la Universitatea Transilvania din Braşov. Studentul o să benefcieze de diplomă de master de la universitatea în care îşi va termina studiile de masterat. Deplasarea la universitatea parteneră se va face prin programul DAAD şi/sau programul EU Erasmus+.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – asistență socială, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS). Acest program de studii are ca obiectiv perfecționarea unui sistem de compentențe privind cercetarea în domeniul asistenței sociale și a dezvoltării comunitare. Absolvenții acestui program de master își vor dezvolta capacitatea de aplicare a teoriilor și metodologiei specifice domeniului de cercetare în dezvoltarea comunitară precum diagnoze ale sistemului de servicii și programe sociale, întocmirea profilelor comunitare, elaborarea unui plan de intervenție la nivelul unei comunități sau grup, implementarea și monitorizarea planurilor de intervenție la nivel comunitar, elaborarea unui model de gestionare și promovare eficienta a serviciilor comunitare. De asemenea, se vor dezvolta și abilități practice de lucru cu grupurile marginale și diferitele categorii de populații asistate.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a oferi absolvenților cunoştințele, deprinderile şi competențele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi a structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului oferă trasee de specializare în domeniile echipamentelor de propulsie pentru autovehicule și a celorlate categorii de sisteme ale autovehiculelor (inclusiv al celor cu destinație specială). Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor: conceperea și realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele și echipamentele autovehiculelor, încercarea sistemelor și componentelor destinate autovehiculelor viitorului; conceperea unor sisteme integrate de analiză a ciclului de viață a sistemelor autovehiculelor, a impactului acestora asupra mediului în condițiile dezvoltării durabile etc.

 

Click aici pentru detalii

Programul de masterat se încadrează la domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ramura de știință Inginerie electrică, electronică și telecomunicații. Limba de predare este limba engleză.

 

Programul se adresează în principal studenților absolvenți ai unui ciclu de licență din domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, Automatică și informatică aplicată, Inginerie electrică și calculatoare și Informatică dar poate fi urmat și de absolvenți ai unor programe cu profil apropiat.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii de masterat Cultură și discurs în spațiul anglo-american în forma IFR este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de masterat Filologie, și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată (120 ECTS) pentru viitorii profesori de limba și literatura engleză. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industriala iar durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul este coordonat de Centrul de Cercetare Științifică: Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare. Programul de studii este structurat pe trei filiere care au un set de cursuri comune în anul I Sem. I (Proiectare avansata în inginerie, Eco-design, etc.); începând cu Sem. II cele trei filiere au, cu precădere, cursuri specifice.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Știința Sportului şi Educației Fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe teoretico-aplicative din sfera psihomotricității în vederea îmbunătățirii calității vieții şi a eficientizării activităților profesionale, își perfecționează capacitățile de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării cercetării pe componenta de psihomotricitate. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul fundamental al Științei Sportului și Educației Fizice.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobandesc competențe în proiectarea și dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru procesarea și controlul produselor agricole și alimentare, în evaluarea impactului bioproceselor asupra mediului înconjurător, în aplicarea reglementărilor și politicilor în domeniul agricol și alimentar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară și identificarea programelor și a entităților naționale și internaționale implicate în finanțarea măsurilor agricole și de dezvoltare rurală.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural (din lemn), eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier /produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Sociologia. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul masterului este să ofere o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în formarea unor competențe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserției pe piața muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităților de cercetare ştiințifică în domeniul științelor sociale și ale comunicării. Programul de master Gestiunea campaniilor de imagine va dezvolta competențele absolvenților în gestionarea relațiilor interpersonale atunci când lucrează într-o echipă capabilă să realizeze proiecte în domeniul comunicării persoanelor publice, organizațiilor și a mărcilor de produse sau servicii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul științelor sociale și ale comunicării.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – sociologie, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS).
Masteratul de GDRU formează competențele de expert senior în managamentul resursei umane.
El se adresează unui conveer foarte divers de domenii de licență. Experiența promoțiilor de pînă acum arată că s-au înscris și au absolvit cu succes, alături de licențiați în managementul resursei umane și sociologie, licențiați în psihologie, științe economice, litere, drept, științele educației, studii europene, inginerie, matematică-informatică, științe militare.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor actuale în ingineria fabricației, pentru implementarea conceptelor CAD/CAPP/CAM, inginerie simultană, industria 4.0, precum și competențe de cercetare știintifică.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în dezvoltarea de produse şi tehnologii noi, proiectarea proceselor tehnologice de fabricație a produselor din materiale metalice şi plastice, utilizarea tehnicilor de proiectare şi implementare a managementului întreprinderii, managementului calității şi a managementului proiectelor industriale. Programul de masterat este unul de tip profesional și este susținut de 11 companii industriale de top, din zona Brașovului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer procese de fabricație, dar și a altor profesii din domeniul Ingineriei industriale, în companiile care susțin programul de masterat sau în alte companii din țară sau străinătate.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității și sănătății în muncă asigurată de programul de studii de master cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Legislația existentă a UE privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă a fost elaborată cu scopul de a acoperi maximum de riscuri cu minimum de norme legislative. Directiva-cadru 89/391/CE (transpusă în România prin Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă) stabilește principalele principii de prevenire a riscurilor ocupaționale. Prin intermediul acțiunii UE în acest domeniu trebuie să se instaureze condiții de lucru mai bune pe teritoriul UE: siguranța la locul de muncă să fie mai mare, riscurile profesionale să fie evaluate şi să existe măsuri de protecție în acest sens. Se are în vedere bunăstarea generală la locul de muncă, luând în calcul atât riscurile fizice, cât şi pe cele psiho-sociale. În plus, angajatorii trebuie să identifice cum să reducă riscurile la locul de muncă, iar specialiștii pregătiți în acest domeniu le pot identifica şi preveni mai ușor. Angajatorii, prin specialiștii care vor fi pregătiți pentru identificarea și prevenirea riscurile de la locul de muncă, vor fi capabili să ofere siguranță și un nivel de satisfacție ridicat pentru angajații lor, precum și evitarea unor eventuale amenzi pentru nerespectarea, poate de multe ori din necunoaștere, a reglementărilor din acest domeniu. Acțiunea de la nivelul european atrage după sine același grad de protecție şi respectarea condițiilor minime privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă, indiferent de statul membru.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor.
Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).

Studenții masteranzi dobândesc competențe cum ar fi:
- utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne din domeniul materialelor avansate-metalice, ceramice si compozite.
- aplicarea tehnicilor analitice modern adaptate domeniului materialelor avansate şi a domeniilor conexe.
- utilizarea conceptelor de bază din domeniul managementului de cercetare în ingineria materialelor.
- aplicarea principiilor cercetării ştiințifice specific domeniului şi realizarea unei comunicări orale/în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obținute într-un mod clar şi convingător.
- managementul materialelor avansate şi corelarea obținerii acestora cu resursele alternative disponibile în contextual dezvoltării durabile.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).Scopul masterului este de a asigura deprinderi şi competenţe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineriei Sudării Materialelor Avansate. Programul de studii Ingineria Sudării Materialelor Novative are corespondență cu alte programe de masterat de la nivel internațional astfel: Universitade del Vigo (Spania), Radboud University Nijmegenn (Olanda), Cranfield University (Anglia), Ohio State University (Statele Unite ale Americii), University of Wollongong (Statele Unite ale Americii), Montana Tech Of The University Of Montana (Statele Unite ale Americii) , PSG College of Technology, Coimbatore (India) - Welding Engineering.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul Inovare culturală este orientat atât către cercetarea umanistă cât şi către aria creativității literare şi culturale. El se bazează pe specificul literelor braşovene la care activează profesori care sunt atât scriitori cât şi manageri culturali. Aceste competențe complementare ale cadrelor didactice cu experiență fac ca atât latura științifică cât şi cea care ține de creativitatea literară şi culturală, în sens larg, să fie foarte bine puse în evidență.
Programul are o latură practică foarte solidă pentru că el mizează pe dobândirea de competențe „în acțiune”. Masteranzii sunt învățați nu numai cum se scrie un proiect cultural, cum se creează sau traduce un text (în diferite genuri), dar şi cum se realizează până la capăt un produs, cu toate elementele care îl compun.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială, cooperarea judiciară internațională în materie penală, actul legislativ în dreptul Uniunii Europene; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

Programul de masterat cu frecvență redusă Limba și literatura română – identitate în multiculturalism este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul Filologie și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba și literatura română. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Finanțe. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de utilizare a modelelor, tehnicilor și analizelor din sfera financiar-bancară pentru analiza performanțelor financiare și bursiere ale companiilor, precum și a modului de funcționare a companiilor bancare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul finanțe-bănci.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a analiza sistemic problemele aferente industriei ospitalității și turismului, de a identifica și aplica metodele de cercetare din domeniul managementului, tehnologiilor și echipamentelor specifice, de a proiecta și promova produse și servicii turistice, de a realiza strategii în domeniul ospitalității și turismului. Programul de studii cuprinde două trasee opționale de specializare: “Dezvoltarea afacerilor în industria ospitalității” și “Dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice”. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ştiinţe inginereşti. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilităţi şi competențe avansate relaţionate cu managementul şi cercetarea specifice analizei, proiectării şi dezvoltării de sisteme tehnice sustenabile, aplicabile şi/sau implementabile în activitatea de gestionare şi valorificare a resurselor, produselor şi serviciilor ecosistemelor forestiere. Programul de studii Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere pune un accent important pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare construirii unei cariere în cercetare sau în managementul forestier la nivel înalt. Majoritatea lucrărilor de disertaţie sunt elaborate pe probleme de cercetare fundamentală şi aplicată precum şi pe probleme de dezvoltare tehnologică. Iniţierea în activităţi specifice cercetării are loc în cadrul fiecărei discipline predate.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii de masterat se încadrează în domeniul Management, având durata studiilor de 2 ani (120 credite ECTS). Programul de masterat pregăteşte absolvenți capabili să conducă organizații publice sau private, care să ia decizii vizând realizarea unor proiecte complexe într-un mediu economic dinamic, în care sunt tot mai pozitiv valorizate inițiativa antreprenorială şi capacitatea de a face față riscurilor, dezvoltării durabile, schimbărilor rapide şi unei competiții tot mai acerbe.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studiu este dimensionat pe exigențe europene și își propune să asigure aprofundarea cunoștințelor și o pregătire de nivel înalt absolvenților de studii universitare de licență, interesați de concepte, practici și soluții de actualitate concomitent cu dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, care pot continua cu studii doctorale. Programul de studii este structurat pe următoarele trasee opționale: Managementul afacerilor industriale și Antreprenoriat.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în implementarea şi auditul sistemului de management al calității din ingineria industrială, în elaborarea şi implementarea sistemului integrat calitate-mediu / calitate-mediu- sănătate şi securitate ocupațională, în analiza aprofundată a fiabilității şi securității sistemelor utilizate în ingineria industrială, elaborarea metodelor, procedeelor şi sistemelor adecvate de mentenanță, în utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor, algoritmilor, softurilor etc. destinate proiectării şi cercetării științifice în ingineria industrială.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Științe Inginerești. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în management și antreprenoriat în silvicultură, protecția pădurilor, GIS, evaluarea și conservarea faunei sălbatice, conservarea și utilizarea resurselor genetice forestiere etc. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților aplicarea metodelor avansate de management silvic și cinegetic.

 

Click aici pentru detalii

Masterul Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative apare ca o necesitate a dezvoltării serviciilor de asistență medicală în concordanță cu nevoile unei populații a cărei speranța de viața este în creştere şi care prezintă odată cu avansareaîin vârstă o patologie dominată de boli cronice maligne sau non-maligne care afectează dramatic calitatea vietii. Creşterea incidenței cancerului şi menținerea unui indice crescut al mortalității este un argument în plus pentru dezvoltarea acestui sector medical. Asistăm în ultimii ani la ajustări ale cadrului legislativ ce au inclus îngrijirile paliative în unități cu paturi şi din 2010 ingrijirile paliative la domiciliu şi în ambulatoriu - Legea drepturilor pacientului şi Contractul cadru din 2007.

 

Click aici pentru detalii

Programul de master în MSPPS promovează ideea achiziției, pe tot parcursul vietii, de competențe complementare formării ințiale. Obiectivul specific al masterului în MSPPS constă în formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităților manageriale, complementare pregătirii medicale inițiale a cursanților, în vederea imbunătățirii raportului cost-beneficiu şi eficientizării serviciilor sanitare, în condiții de calitate ridicată a actului medical. Principala misiune este să completeze cunosțintele din domeniul managementului şi politicilor sanitare şi să contribuie la dezvoltarea de abilități necesare specialiştilor din domeniul medical, într-o paletă suficient de largă pentru ca pregătirea lor să aibă o cât mai extinsă utilitate socială şi la un nivel adecvat de calitate.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Muzica. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și metodelor privind:
- viziuni proprii asupra psihicului uman;
- analiza metodelor și tehnicilor terapeutice, utilizate în meloterapia individuală și de grup;
- decodificarea corectă a datelor filosofice, psihologice, sociologice și medicale ale folosirii muzicii ca terapie;
- interpretarea unor selecții reprezentative ale metodelor, tehnicilor, materialelor și echipamentelor meloterapeutice;
- adaptarea materialelor muzicale în planul de tratament al clienților;
- definirea abilităților psiho-pedagogice, de interrelaționare cu clienții, necesare în procesul meloterapeutic etc.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de masterat este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalatii in Constructii" si "Modernizarea și Reabilitarea Constructiilor Ingineresti", precum și un traseu de cercerare știintifică: "Clădiri cu performantă energetică ridicată". Studenții dobandesc competențe în proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor și modernizarea energetică a structurilor din mediul construit.. Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate privind calculul termic, higrotermic și acustic al clădirilor.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii de master este încadrat în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Silvicultură. Este primul program de studii de masterat din România din domeniul Silviculturii organizat în limba engleză, oferind cursanților posibilitatea de a interacționa și a învăța de la personalități de renume național și internațional în domeniu. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în domeniul cercetării și managementului resurselor şi sistemelor specifice activității forestiere. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii pe plan național și internațional în domeniul învățământului, cercetării și managementului forestier.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). În cadrul programului există două trasee de specializare: traseul 1 – Politici contabile; traseul 2 – Contabilitate, audit şi control de gestiune. Cei care aleg traseul 2 pot beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu conform protocolului încheiat cu CECCAR. Disciplinele din planul de învățământ asigură acumularea cunoștințelor teoretice, cât și dobândirea unei experiențe și a unei atitudini etice adecvate pentru o carieră profesională în domeniul contabilității, auditului și controlului de gestiune.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de dezvoltarea, evaluarea şi implementarea marketingului în medii de afaceri complexe; analiza în profunzime a unei varietăți de concepte, teorii, studii de caz, intrumente, tehnici, tactici și modele de comerț şi marketing; cunoştințe despre structura şi funcțiile marketingului în general şi de politicile şi strategiile de marketing în special; capacitatea de a organiza eficient activitatea profesională.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică find desfășurat în limba engleză.. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studii de master este unul interdisciplinar și inter-domenii inginerești cu accent pe ingineria mecanică. Principalele competențe sunt legate de: însușirea de către studenți, în mod aprofundat, a metodelor, tehnicilor și tehnologiilor actuale și de viitor legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie, a motoarelor cu ardere internă în particular și de familiarizare a studenților cu tendințele, actuale și de viitor, legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie; însușirea și cunoașterea noțiunilor și terminologiei aprofundate din domeniul ingineriei mecanice, cu precădere, precum și al unor domenii inginrești conexe; dezvoltarea abilităților necesare pentru ca absolventul acestui program de studii de master să abordeze problematica proiectării și a dezvoltării unui produs prin utilizarea unor metode, metodologii și tehnologii avansate etc.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți programelor de licență: Psihopedagogie specială, Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul oferă fundamentele înțelegerii manifestărilor comportamentale normale şi patologice, a situației de viață şi a dificultăților cu care se confruntă clientul, stăpânirea instrumentelor de evaluare psihologică şi a tehnicilor şi metodelor specifice consilierii psihologice şi psihoterapiei, precum şi formarea capacității de decizie pentru alegerea strategiei de intervenție psihologică personalizată, adecvată fiecărui caz.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii se încadrează în domeniul de licență Psihologie. Programul de master pregăteşte specialişti în psihologie în concordanță cu profilul de competențe al psihologului, aşa cum este el definit în documente de referință europene şi naționale ale profesiei. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți ai programelor de licență : Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul dezvoltă competențe de intervenție în organizații, de la nivelul aplicării soluțiilor algoritmice (licență), la nivelul intervenției autonome, în situații noi, complexe sau deteriorate. Sunt formate, de asemenea competențe de consultanță şi consiliere în domeniul organizațional, pentru gestiunea resurselor umane, optimizarea adaptării profesionale şi promovarea stării de bine la locul de muncă.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite). Studenții îşi formează competențe în analiza situațiilor critice din domeniul educațional, evaluarea psihologică, consilierea elevilor din toate ciclurile şi a familiei, furnizarea de consultanță pentru profesori, manageri şcolari, comunitate.Sunt admişi absolvenți cu diplomă de licență în Psihologie, Psihopedagogie specială, Asistență Socială, Sociologie şi în orice alt domeniu.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Stiințe ale Educației. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Absolvenții au competențele necesare pentru a proiecta și realiza intervenții în domeniul educației timpurii și a școlarității mici, a consilia și a asista grupuri educaționale, a proiecta, a derula și a valorifica cercetari în domeniu.

 

Click aici pentru detalii

Programul se adresează celor care intenționează să aprofundeze cunoştintele de relații economice internaționale, a celor care îşi doresc o carieră de succes în domeniu şi care vor să se familiarizeze tot mai mult cu multitudinea deciziilor strategice implicate de operarea în mediul de afaceri internațional și intetionează să-și dezvolte abilităti în utilizarea unui întreg instrumentar analitic cu scopul de a lua astfel de decizii în conditiile economiei de piată. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Stiințe ale Educației. Programul asigură 120 de credite ECTS(doi ani de studiu) . Studenții dobândesc competențe specifice formării de profesioniști eficienți în domeniul managementului școlar și al formării adulților(două trasee asigurate prin planul de învățământ) Diploma comună este însoțită de suplimentul de diplomă care diferențiază traseele.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Transporturilor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport; modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport; asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere; analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere; conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor; proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere; proiectarea de sisteme de protecţie a mediului etc.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie sistemelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Produselor Alimentare. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii şi echipamente pentru procesarea şi controlul produselor alimentare; studenții dobândesc competențe în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor; competențe în proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calității şi siguranței alimentare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, siguranței alimentare.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studiile se desfășoară în limba engleză.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională /de cercetare în interacțiunea ramurilor de știință și tehnologie de electronică, comunicații digitale și ingineria calculatoarelor. Totodată, se urmărește formarea de capabilități de a administra și a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerințe noi, neprevizibile, care solicită abordări strategice noi în situația dinamică a tehnologiei în electronica programată, cu extensii și către comunicațiile digitale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Cibernetică, statistică și informatică economică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe legate de analiza, proiectarea, implementarea de sistemelor informatice integrate, previzionarea și simularea proceselor și fenomenelor economice și utilizarea produselor informatice de asistare a deciziei, proiectarea și execuția unui demers de audit și consultanță în domeniul sistemelor ERP, elaborarea și utilizarea de strategii antreprenoriale moderne în domeniul afacerilor din tehnologia informației. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și robotică. Durata studiilor este de 2 ani, respective 4 semestre (120 de credite ECTS). Prevăzut ca o esențială continuare a studiilor de licență, programul de master vizează dezvoltarea unor programe formative și de cercetare pentru obținerea de cunoștințe aprofundate în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecatronice în acord cu tendințele moderne ale tehnicii și asigurând o combinație sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă și control și informatică, ce servește proiectării, realizării, punerii în funcțiune și exploatării de sisteme automate de înaltă performanță. Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor propuse, programul de master este structurat pe două trasee didactice: Sisteme mecatronice avansate şi Sisteme mecatronice în medicină şi optometrie.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: tratat, diplomație, diferend internațional, act legislativ în dreptul Uniunii Europene, negocierea internațională, contencios european al drepturilor omului; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: pluralitate de infracțiuni, individualizarea sancțiunilor, proces penal, justiția negociată, cooperarea judiciară internațională, contencios european al drepturilor omului, criminalitate informatică; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

Programul de Masterat tip Bologna, Stil şi performanță în interpretare instrumentală şi vocală, cu limbă de predare română, organizat în cadrul Facultății de Muzică, specializarea Interpretare muzicală – Instrumente şi Canto, domeniul Muzică se desfășoară pe parcursul a 2 ani, patru semestre (120 ECTS), forma de învățămînt, cu frecvență, zi. Studenții acumulează pe parcursul perioadei de studii un ansamblu de cunoştințe și competențe profesionale formatoare și dezvoltatoare în domeniul muzicii instrumentale şi vocale ce vor conduce după finalizarea studiilor la elaborarea și implementarea unor proiecte artistice conforme cu nivelul actual de dezvoltare a societății muzicale actuale.

 

Click aici pentru detalii

Acest program se studii se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere şi se derulează pe o perioadă de 2 ani, totalizând 120 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe legate de tehnologii noi, inovative de prelucrare a lemnului, structuri avansate, modelarea asistată de calculator, metodologia cercetării științifice în domeniul ingineriei lemnului, lansarea şi coordonarea proiectelor de cercetare.

 

Click aici pentru detalii

Programul de studii de master se se încadrează în domeniul Matematică, dar este deschis şi absolvențilorprogramelor de studii informatice, tehnice sau economice care doresc să se specializeze în domeniul matematicii. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Este un master de cercetare care are ca scop obținerea unor cunoştiințe avansate de matematică necesare în activitatea de învățământ, activitate economică sau cercetare. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților inserție profesionalăîn diferite domenii care necesită o pregătire matematică superioră.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează programul Studii de limba și literatura română este Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), iar planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România și pe baza valorificării expertizei specialiștilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs și de seminar nu se focalizează pe transmiterea de informație, ci pe selecție și consultanță în vederea gestionării eficiente a informației științifice de către student. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).
Planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, și valorifică expertiza specialiștilor de la Facultatea de Litere și pune în valoare specificul cultural, literar și lingvistic al spațiului transilvan. Activitățile de curs și de seminar au caracter interactiv, focalizând pe formarea unor competențe interculturale în concordanță cu cerințele lumii globalizate, pe stimularea capacității de cercetare și lucru în echipă, de stimularea originalității și creativității individuale. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare din perspectivă interculturală și interdisciplinară.

 

Click aici pentru detalii

Subsumat domeniului Filologie, Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) este un program masteral de cercetare derulat exclusiv în limba engleză pe parcursul a doi ani (4 semestre, 120 ECTS). Disciplinele din alcătuirea planului de învățământ sunt orientate înspre studierea, din perspectivă macrolingvistică, a unui complex de fenomene asociate comunicării în și dintre comunități etnice și profesionale diferite. Care sunt variabilele situațiilor de comunicare interculturală? Cum pot fi ele investigate sistematic? Ce forme îmbracă transferul sensurilor și mesajelor de la o comunitate lingvistică la alta? Acestea sunt câteva dintre aspectele problematizate în cadrul acestui program. Predarea și învățarea se bazează pe metode euristice care presupun implicarea studentului în activități și proiecte individuale și în echipă, rezolvarea de probleme concrete de comunicare, precum și pe crearea de oportunități pentru punerea în practică a informațiilor descoperite. Este vizată cu prioritate pregătirea de specialiști capabili să identifice în timp real variațiile culturale și să le interpreteze în spiritul relativismului cultural și lingvistic, pentru a interacționa cu succes în contexte culturale și în situații de comunicare diferite.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes a situațiilor de muncă sau de învățare specifice domeniului Muzică, precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență;de recunoaştere, intonare şi codificare grafică a unor structuri specifice creației muzicale a secolului XX; de descrierea unor tehnici complexe de scriitură si identificarea unor modalităi de exprimare grafică a imaginii auditive în muzica modernă/contemporană; de descriere din punct de vedere istoric şi retoric a fenomenului muzical - compoziție, interpretare şi receptare muzicală. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor ocupații afiliate domeniului Muzică.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Durata studiilor este de 4 semestre (2 ani). Studenții aprofundeaza competențele de dezvoltare a aplicatiilor web, atat pe partea de programare (software), cat si pe cea de infrastructura (hardware si comunicatie in Internet). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT, ce au la baza comunicarea prin Internet.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de studii universitare de tip masterat în care se încadrează acest program de studii este: Informatică. Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).
Absolvenții programului dobândesc competențe precum: specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor soft folosind: limbaje procedurale, limbaje orientate peobiecte, limbaje declarative, baze de date, metodologii şi platforme de dezvoltare; operarea, utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, a rețelelor de calculatoare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează programul Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) este Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), iar planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România și de necesitatea de a asigura studenților cunoscători ai limbii franceze posibilitatea de a aprofunda studiile de licență. Activitățile de curs și de seminar se concentrează pe consolidarea cunoștințelor de limbă franceză și pe dobândirea de competențele necesare în activitatea de traducător. Fiind un master profesional, activitățile de curs și de seminar au un caracter practic, aplicativ, vizând formarea studenților pentru meseriile specifice traducerii.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria autovehiculelor find desfășurat în limba engleză. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masterul Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) are în anul II două trasee opţionale Virtual Engineering in Automotve Mechanical Design şi respectiv Virtual Engineering in Electrical and Hibrid Automotive Design. Ultimul traseu este dedicat formării de competențe și abilități cu precădere pentru cercetarea de excelență. Masterul oferă instruire teoretică, aplicativă şi practică în domeniul ingineriei proiectării autovehiculelor bazat pe tehnologiile realităţii virtuale prin dezvoltarea de aplicaţii privind identificarea, structura, concepţia, proiectarea, realizarea şi experimentarea de problematici de concepție, funcţionare, construcţie şi tehnologie.

 

Click aici pentru detalii