Condiții de admitere

În Universitatea Transilvania din Brașov, admiterea candidaților la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate / pașaportului și a documentelor prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată notarial. Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 3-19 septembrie 2019, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare - SDI (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29).

Concursul de admitere la doctorat va avea loc în perioada 23-26 septembrie 2019. Rezultatele preliminare ale concursului (listele provizorii) vor fi publicate / afișate în data de 28 septembrie 2019 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 29 septembrie 2019 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 30 septembrie 2019. Rezultatele finale (liste definitive după soluționare contestații) se afișează în data de 30 septembrie 2019. Înmatricularea candidaților admiși (începând cu data de 1 octombrie 2019) se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 29-30 septembrie 2019.


Candidați eligibili

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:

 • absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Durata totală cumulată a ciclului de licență și master (pentru studii pe sistem Bologna) trebuie să asigure cumulat cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

În Universitatea Transilvania din Brașov, se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut media anilor de licență de minimum 7 (șapte) și media studiilor de masterat de minimum 7 (șapte).

Sunt eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).

În cazul neocupării tuturor locurilor finanțate de la bugetul de stat, CSUD poate aproba, la propunerea SDI, derogări de la cerința de mai sus, respectiv (re)distribuirea locurilor libere candidaților care optează pe locuri finanțate de la buget - fără bursă (CFFB, FRB) și au media ciclului de licență de minimum 8,00.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa și:

 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort (https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare), înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Procedura poate fi inițiată prin UTBv sau personal, de candidat. Candidații vor lua în considerare durata de soluționare de circa 30 zile.
 • cetățeni ai statelor terțe UE, pe locuri cu taxă (CPV) conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor elaborate de SDI (https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies/non-eu-citizens-admission.html).

 

Români de pretutindeni


Documente necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidații vor accesa platforma de admitere on-line pentru preînregistrare (https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php) și vor prezenta ulterior, la secretariatul SDI, următoarele acte:

 • 1. cererea de înscriere și fișa de înscriere (formulare tip) disponibile la secretariatul SDI sau pe website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2);
 • 2. certificatul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională – fotocopie
  La Universitatea Transilvania din Brașov, acest certificat se poate obține printr-un examen de competență lingvistică susținut la Centrul pentru învățarea limbilor moderne http://cilm.ro/. Sunt exceptați de la susținerea examenului de competență lingvistică candidații cetățeni ai unei țări în care limba oficială este una de circulație internațională și candidații care au absolvit un program de studii de licență sau de masterat într-o limbă de circulație, inclusiv absolvenții programelor de studii de licență din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate.
 • 3. cartea de identitate – fotocopie;
 • 4. certificatul de naștere – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 5. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 6. diploma de bacalaureat – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • 7. diploma de licență sau echivalentă și foaia matricolă* – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul;
 • 8. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul;
  *,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență (programe de studii integrate) sau disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018-2019, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite. Aceste documente trebuie să includă media anilor de studii de licență / master și media la examenul de licență/disertație.
 • 9. curriculum vitae – asumat prin semnarea de către candidat;
 • 10. lista lucrărilor științifice elaborate/publicate (dacă există) – asumată prin semnarea de către candidat;
 • 11. chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul aprobat de Senatul universitar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se plătește la Casieria universității (clădirea Rectorat, et. II), în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 și 13-14. Alternativ, taxa de înscrire se poate plăti prin transfer bancar, inclusiv prin facilitățile de plată on-line, cu condiția de a prezenta la înscriere un document doveditor. Detaliile de plată prin transfer bancar sunt accesibile la adresa:
Modalități de plată
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pe baza unor documente doveditoare. Angajații universității vor achita jumătate din taxa stabilită și vor prezenta o adeverință de salariat. Aceeași reducere se aplică și în cazul copiilor angajaților universității (alții decât personalului didactic și didactic auxiliar), care vor prezenta adeverința de salariat a părintelui.


Locuri în concurs

Admiterea la doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov se face pe locuri finanțate de la bugetul de stat (fără plata taxelor de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxelor de școlarizare), pentru următoarele forme de învățământ:

 • cu frecvență cu bursă (buget) - CFB;
 • cu frecvență fără bursă (buget) – CFFB;
 • cu frecvență redusă fără bursă (buget) – FRB;
 • cu frecvență cu taxă – (CFT);
 • cu frecvență redusă cu taxă – (FRT);

 

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat (granturi de studii) și numărul de (conform adresei MEN 8869/15.05.2019)

TOTAL locuri finanțate de la buget: 60 (dintre care 5 locuri pentru programe ce susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României*, definite prin Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020), repartizate pe categorii după cum urmează

  • locuri cu frecvență cu bursă (CFB): 30
  • locuri cu frecvență fără bursă (CFFB) + locuri cu frecvență redusă fără bursă (FRB): 30

*Domeniile prioritare de dezvoltare ale României, definite prin Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020: Bioeconomie; Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; Sănătate

Numărul de locuri cu taxă (cu frecvență sau cu frecvență redusă), conform hotărârii Senatului (HS 32/17.04.2019) universitar: 60

Desfășurare concurs

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (una sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). Tematica și, după caz, temele propuse pentru concursul de admitere și bibliografia pentru examen sunt stabilite și comunicate de către conducătorii de doctorat.
Informatia va fi postată pe website-ul SDI și afișată în format tipărit la avizierele departamentelor în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

Examenul de specialitate se organizează pentru fiecare temă de doctorat (indicată de candidat în cererea și fișa de înscriere) și se susține în fața unei comisii de admitere. Comisia de admitere este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și alți 3 membri, conducători de doctorat sau specialiști în domeniu cu titlul științific de doctor. Comisiile se alcătuiesc pentru fiecare temă de doctorat în parte, prin completarea unei fișe de către conducătorii de doctorat. Fișele cu propunerile de comisii se centralizează la departamentele didactice în care activează conducătorii, se vizează de către directorul de departament și se înaintează la SDI pentru avizare, conform calendarului admiterii.

La examenul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidat (pe baza consultării literaturii de specialitate) a problematicii specializării respective, nivelul cunoașterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat și respectiv capacitatea candidatului de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice pe tema propusă. Modalitatea de evaluare, prin una sau mai multe probe a cunoștințelor de specialitate, precum și specificul acestora funcție de domeniul de doctorat, vor fi publicate pe site-ul SDI și al facultăților.

În cazul candidaților care au diplomă de licență obținută într-o ramură de știință diferită de cea în care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de admitere verifică măsura în care cunoștințele de specialitate permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum și dacă preocupările candidatului justifică orientarea spre noua ramură de știință aleasă.

Candidații care provin din alte țări pot susține examenul de specialitate în sistem video-conferință, cu acordul comisiei de admitere.

Candidații care obțin la examenul de specialitate o medie mai mică de 8 (opt) sunt declarați respinși.

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • a) media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • b) media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • c) media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (finanțate de la buget și cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.


Alocare locuri & burse doctorale

I. Alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat

Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri finanțate de la bugetul de stat (bugetate), care au obținut la examenul de specialitate minim media 8 (opt), se efectuează pe conducători de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licență.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate:

Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat, care au candidați eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc bugetat, cu condiția îndeplinirii standardelor minimale de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate, în vigoare la momentul începerii sesiunii de admitere la doctorat 2019. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat eligibili, cu candidați eligibili, conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din IOSUD-UTBv (pentru domeniile în care există conducători de doctorat eligibili și candidați eligibili), alocând un (1) loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu.

Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:

 • (i) câte un loc pentru candidații eligibili de pe prima poziție la conducătorii care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;
 • (ii) câte un loc pentru candidații eligibili de pe poziția a doua la conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1;
 • (iii) câte un loc pentru candidații eligibili de pe poziția a doua la conducătorii care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare;

În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-iii aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate: locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3; dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

 

II. Alocarea burselor de studii doctorale

Clasamentele candidaților admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate conform criteriilor I). Candidații cu medie de admitere egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licență, iar în cazul în care și această medie este egală se va lua în considerare media de la examenul de specialitate.

Criteriile de atribuire a burselor:

Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursă de la bugetul de stat. La medie de admitere egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care și această medie este egală departajarea candidaților se face în funcție de media de la examenul de specialitate.

Criteriul II.2. Bursele nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate, dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1, în funcție de clasamentul candidaților de pe poziția a doua din cadrul fiecărui domeniu la care există candidați eligibili. Dacă numărul burselor ce trebuie alocate este mai mic decât numărul domeniilor de doctorat, alocarea se va realiza funcție de media de admitere a candidaților. Dacă rămân burse nealocate și după a doua distribuire, se efectuează clasamentul pentru candidații de pe poziția a treia de la toate domeniile de doctorat la care există candidați eligibili ș.a.m.d. La medie egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care și această medie este egală departajarea candidaților se face în funcție de media de la examenul de specialitate.

Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea burselor.

În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.

 

III. Alocarea locurilor cu taxă

Pentru distribuirea locurilor în regim cu taxă, în situația în care numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor disponibile stabilite de Senatul universitar, clasamentele candidaților ce au optat (și) pentru locuri cu taxă se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licență.

Criteriul III.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește locul cu taxă. La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul III.2. Locurile nealocate se distribuie candidaților rămași în concurs după aplicarea criteriului III.1. Distribuirea locurilor cu taxă disponibile se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Taxe

Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere și a taxelor de școlarizare pentru doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2019-2020 (conform HS 30/2019/ Anexa 13):

Facultatea de Inginerie mecanică

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Design de produs şi mediu

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie tehnologică şi management Industrial

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ştiinţa şi ingineria materialelor

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Alimentaţie şi turism

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ingineria lemnului

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Construcţii

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Matematică şi informatică

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Ştiinţe economice şi administrarea facerilor

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 4500 lei/an

Facultatea de Litere

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 3500 lei/an

Facultatea de Medicină

Taxă înscriere concurs 250 lei

Taxă școlarizare doctorat 6000 lei/an

Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 4500 lei/an

Facultatea de Muzică

Taxă înscriere concurs 200 lei

Taxă școlarizare doctorat 6000 lei/an