Susținere teză

 

I. Dispoziții generale

1. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.

2. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.

3. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de doctorat de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

II. Etape și termene legale în vederea susținerii publice a tezei de doctorat

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat trebuie parcurse următoarele etape:

A. Etape premergătoare demarării oficiale a procedurii de finalizare / depunerii tezei la SDI

1.Pentru ca tezele de doctorat să poată intra în procedura de susținere publică, definită conform prevederilor legale în vigoare, este necesară analiza (prezentarea) preliminară a acestora în cadrul unui colectiv format din conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare și alți specialiști în domeniu din facultate/departament/centru de cercetare.
Observațiile și propunerile asupra structurii - conținutului lucrării vor fi menționate într-un raport de analiză preliminară, arhivat de conducătorul de doctorat în dosarul doctorandului, iar modificările/completările necesare se vor insera în teza de doctorat anterior demarării procedurilor de analiză a similitudinilor, respectiv evaluării tezei de către comisia de îndrumare.

2. Realizarea analizei de similitudini (pentru teza ce include modificările/completările impuse în urma analizei preliminare) de către studentul-doctorand, utilizând softul Turnitin, disponibil prin platforma e-learning a UTBv (https://elearning.unitbv.ro).

În urma acestei analize, se vor descărca și salva următoarele documente generate de sistemul Turnitin:
 - dovada de încărcare/verificare a tezei de doctorat (Receipt_ Nume doctorant, în format pdf);
 - raportul complet (Raport complet Turnitin_Nume doctorand, în format pdf - se descarcă din modul current view - feed-back studio, cu următoarele setări: excludere bibliografie, excludere citări, excludere fragmente similare sub 6 cuvinte);
 - raport sumar similitudine (Raport sumar Turnitin_Nume doctorand, în format pdf - se generează din raportul complet, din care se rețin primele 2 pagini, pentru identificarea documentului, și ultimele pagini, începând cu rezultatele în feed-back studio privind indicii de similitudine în procente - valori globale și repartizare pe categorii de surse, precum și lista surselor identificate cu procente individuale).

3. Analiza raportului de similitudine de către conducătorul de doctorat, care va întocmi o rezoluție (Anexa 1a) privind originalitatea lucrării, respectiv admiterea lucrării în vederea presusținerii. Procedura va continua cu etapele oficiale derulate prin SDI numai pentru tezele pentru care se obține rezoluția pozitivă a conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării și aceasta este admisă pentru presusținere în fața comisiei de îndrumare.

Raportul (rapoartele) de similitudini și rezoluția conducătorului de doctorat se includ în Dosarul de doctorat (ce se încarcă în format electronic pe platforma REI).

B. Etape oficiale ale procedurii de finalizare a tezei derulate prin SDI

1. Depunerea de către studentul-doctorand la Secretariatul SDI a tezei de doctorat în format electronic și a cererii de demarare a procedurii de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare (Anexa 2a) - înainte cu minimum 5 zile lucrătoare de data estimată a presusținerii în comisia de îndrumare. Solicitarea va fi obligatoriu însoțită de:
- lista publicațiilor elaborate;
- dovada de încărcare/verificare a tezei în sistemul Turnitin (format tipărit asumat prin semnătură și respectiv format electronic - pdf),
- raportul complet Turnitin (pdf), raportul sumar Turnitin (format tipărit asumat prin semnătură și respectiv format electronic - pdf),
- rezoluția conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării.

SDI emite un document justificativ, înregistrat în registrul de evidență SDI (număr/dată înregistrare), prin care confirmă predarea tezei în format electronic și a documentelor însoțitoare (Anexa 2b).

2. Verificarea și certificarea de către secretariatul SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligațiilor din programul de pregătire și contractul de studii doctorale, precum și a existenței documentelor justificative pentru eventualele modificări ale titlului tezei de doctorat; titlul tezei ce se va presusține în comisia de îndrumare este titlul final ce NU se mai poate modifica; acesta trebuie să coincidă cu titlul tezei pentru care s-a realizat analiza de similitudini, respectiv s-a eliberat rezoluția pozitivă a conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării.

3. Realizarea unei analize de similitudini de control de către SDI în condiții similare celor precizate pentru analiza de similitudini realizată de studentul-doctorand (II.A.2)

4. Eliberarea de către SDI a avizului de presusținere a tezei în comisia de îndrumare (pentru tezele admise în etapa II.A.3, II.B.3, cu condiția avizului secretariatului SDI privind îndeplinirea în totalitate a programului de pregătire și cerințelor privind documentarea modificării titlului tezei (II.B.2);  orice modificare pe parcursul studiilor doctorale a titlului tezei se face pe bază de cerere justificată a studentului-doctorand, avizată de către conducătorul de doctorat și aprobată de C-SDI; justificarea se face printr-un referat al conducătorului de doctorat.

Notă*: În cazul în care la depunerea tezei de doctorat în vederea declanșării procedurii de susținere publică nu sunt îndeplinite condițiile din contractul de studii doctorale privitoare la numărul minim de articole ce trebuie publicate în domeniul tezei de doctorat, pe parcursul stagiului de doctorat, se vor parcurge de către SDI etapele II.B.2 și II.B.3, dar eliberarea avizului de presusținere a tezei în comisia de îndrumare se va face doar după îndeplinirea cerințelor contractuale (se iau în considerare inclusiv articolele acceptate în vederea publicării, pentru care se prezintă acceptul de publicare din partea editurii/organizatorilor).

5. Presusținerea tezei în comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică (cu invitarea/participarea cadrelor didactice/specialiștilor din facultate/departament/centrul de cercetare, după caz), conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și Acordul membrilor comisiei de îndrumare, care se consemnează în procesul verbal al sedinţei de presusţinere (Anexa 3), înregistrat la facultate/departament, se depun la SDI și se vor include în Dosarul de doctorat. Durata maximă de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 zile.

6. Depunerea la SDI, de către conducătorul de doctorat, înainte cu circa 45 de zile de susținerea publică, a propunerii privind componența comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (Anexa 7), însoțită de următoarele documente necesare pentru emiterea Ordinului Rectorului privind numirea comisiei de doctorat:

 • procesul verbal al sedinței de presusținere în comisia de îndrumare (care include acordul membrilor comisiei de îndrumare și semnăturile în original), înregistrat la facultatea / departamentul unde a avut loc presusținerea;
 • referatul conducătorului de doctorat de analiză și acceptare a tezei;
 • declarația de autenticitate semnată de studentul-doctorand și conducătorul de doctorat (Anexa 4);
 • curriculum vitae (fără date cu caracter personal) al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat (cu semnătura în original- pentru dosarul de doctorat transmis către MEN); pentru postarea pe site se vor preda (în format electronic, pdf) CV-uri fără semnătură, în forma agreată de titulari pentru acest scop.

Notă**: Comisia de doctorat este alcătuită, de regulă, din 5 membri: președintele, ca reprezentant al IOSUD-UTBv, conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali, din țară sau din străinătate, dintre care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în afara IOSUD-UTBv. Referenții oficiali sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, cunoscători ai limbii în care este redactată teza de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II, ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate. Suplimentarea cu 1-2 membri a comisiei de doctorat poate fi solicitată argumentat de conducătorul de doctorat (ex. Doctorat în cotutelă).
În cazul în care teza este redactată în limba română și se consideră oportună includerea în comisia de doctorat a unui (unor) specialist (specialiști) din străinătate (necunoscători ai limbii române) se impune traducerea integrală a tezei într-o limbă de circulație internațională accesibilă specialiștilor vizați, astfel încât aceștia să poată analiza teza de doctorat.

7. Depunerea oficială a tezei de doctorat la secretariatul SDI, cu minimum 30 de zile înainte de data estimată a susținerii publice, ce implică predarea următoarelor documente:

  • A. în format tipărit
   • • teza de doctorat (inclusiv anexele - dacă este cazul), redactată conform modelului (Anexa 5); declarația de autenticitate se anexează în teză, semnată în original, la sfârşitul acesteia; teza va fi exemplar tipărit complet (conținând incusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original, legată la sfîrșitul acesteia ca parte integrantă a tezei), legat compact cu coperta tare (hardcover) - 1 exemplar;
   • • rezumatul tezei de doctorat***, redactat conform modelului (Anexa 6) - 1 exemplar;
   • • rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudini - 1 exemplar;
   • • curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat pe fiecare pagină - 1 exemplar;
   • • lista publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale, în legătura cu teza (publicate sau acceptate pentru publicare), semnată de doctorand – 1 exemplar;
   • • dovada depunerii tezei de doctorat la Biblioteca UTBv (Pentru eliberarea acestei dovezi la Bibliotecă se va preda 1 exemplar tipărit al tezei, legat compact cu copertă tare (hardcover) în formă definitivă. Teza va conține anexele (dacă este cazul) + declarația de autenticitate completată, semnată în original și anexată la sfîrșitul acesteia, ca parte integrantă a tezei. Teza depusă la bibliotecă va fi însoțită de CD-ul aferent (conținând în format digital PDF securizat la printare și copiere textul integral al tezei cu anexe și declarația de autenticitate– scanare document cu semnături în original).

Notă***: Pentru tezele de doctorat redactate într-o limbă de circulație internațională rezzumatul tezei de doctorat se va redacta și în limba română.:

 • B. în format digital (2 CD/DVD-uri)
  • • teza de doctorat (inclusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original și scanată) în format PDF nesecurizat;
  • • rezumatul tezei de doctorat (PDF nesecurizat) / rezumatele (în limba română și limba străină) pentru tezele de doctorat redactate integral într-o limbă de circulație internațională;
  • • curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat și scanat;
  • • lista publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale, în legătură cu teza (publicate sau acceptate pentru publicare), semnată de doctorand;
  • • copii scanate ale publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale;
  • • curriculum vitae al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat, scanare a documentului semnat în original.

8. Certificarea de către SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligațiilor din programul de pregătire și a etapelor legale din procedura de finalizare teze de doctorat, printr-un Referat preliminar susținerii publice, ce constituie piesă a Dosarului de doctorat.

9. Emiterea deciziei (Ordinul Rectorului) de numire a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.

10. Depunerea de către studentul-doctorand la SDI a cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei (Anexa 8). Cererea se depune cu minim 24 de zile înaintea datei susținerii (pentru a putea respecta cerințele privind afișarea anunțului susținerii publice cu minim 20 zile înainte de aceasta).

11. Întocmirea de către SDI a Anunțului pentru susținerea publică a tezei de doctorat și afișarea acestuia, inclusiv prin postarea pe site-ul UTBv, cu minim 20 zile înaintea susținerii publice. Anunțul va include data, locația și ora de susținere, conducătorul de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit (Biblioteca UTBv). Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format digital, CV-ul doctorandului şi CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea) sunt afişate pe site-ul IOSUD-UTBv, menționându-se data postării.

12. Susținerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toți membrii comisiei de doctorat și obținerea acordului acestora privind susținerea publică a tezei (referate pozitive). Susținerea publică se poate desfășura numai în prezența a cel puțin 4 dintre membrii comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Referenții oficiali care nu pot participa la susținerea publică vor transmite în timp util referatul de analiză (format electronic pe adresa secretariat-sdi@unitbv.ro și format tipărit semnat la conducătorul de doctorat / președintele comisiei), precum și calificativul propus (în plic sigilat, ce se va deschide de către președinte în fața comisiei, în etapa de deliberare).

13. Pe baza conținutului tezei de doctorat și a celor constatate în timpul susținerii publice, comisia analizează și deliberează asupra calificativului care urmează a fi acordat (după caz, Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător, Nesatisfăcător).

14. În cazul acordării calificativului ”Nesatisfăcător”, se vor preciza elementele care urmează să fie refăcute/completate în teza de doctorat și se va solicita o nouă susținere publică a tezei, care va avea loc în fața aceleiași comisii de doctorat. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul ”Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

15. Depunerea la sediul SDI de către conducătorul de doctorat, sau un alt membru desemnat de președintele comisiei, a documentelor susținerii publice (Proces verbal privind desfășurarea ședinței cu anexă de întrebări și răspunsuri, Proces verbal privind rezoluția comisiei de doctorat, alte documente după caz).

16. Completarea cu documentele necesare a Dosarului de doctorat de către doctorand, inclusiv Declarația privind opțiunile de publicare a tezei (Anexa 9) - 2 exemplare.

17. Dosarul complet al candidaților (pentru care comisia de doctorat a propus acordarea titlului de doctor) va fi transmis de IOSUD-UTBv prin SDI la MEN/CNATDCU pentru validarea propunerii de acordare a titlului de doctor.

Obs. Pentru tezele în cotutelă, documentele anterior indicate (unde este cazul) trebuie elaborate/avizate de ambii conducători de doctorat.

Procesele verbale de susținere publică se ridică de la Secretariatul SDI în ziua (lucrătoare) premergătoare susținerii publice.

În funcție de forma de finanțare / prevederile contractului de studii doctorale, susținerea publică este condiționată de plata unor taxe, după caz (ex. taxă de susţinere, diferență taxă şcolarizare).

TAXA DE SUSȚINERE: 200 EUR, în lei la cursul BNR (se plăteşte înainte cu 1 zi, max. 2 zile lucrătoare, față de susținerea publică).

Pe toate materialele întocmite (rezumate, teză de doctorat etc.) este obligatoriu ca titlul tezei de doctorat să corespundă cu titlul tezei trecut în Ordinul de numire a comisiei de doctorat.

Se recomandă ca pe CD-uri să se scrie următoarele:

 • Universitatea Transilvania din Braşov;
 • Numele şi prenumele doctorandului (ca în Ordinul de numire a comisiei de doctorat);
 • Data susținerii.

Toate documentele se depun la sediul SDI în maximum o săptămână de la susținerea publică a tezei de doctorat.

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD-UTBv cu regim permanent. Acesta se încarcă pe platforma națională informatică pentru verificare teze și încărcare dosare. Dosarul de doctorat va conține următoarele documente, în format electronic (conform Anexei 1 la OMECNS 3482 / 24.03.2016):

 • a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;
 • b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;
 • c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • d) CV-ul studentului-doctorand;
 • e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
 • f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz. Acestea pot include, în funcţie de caz, următoarele: cereri de modificare a titlului tezei de doctorat, cereri de prelungire sau întrerupere, de schimbare a conducătorului ştiinţific de doctorat etc. Datele personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;
 • g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;
 • h) copie scanată după declaraţia semnată în original de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.
 • i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
 • j) referat întocmit de școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care atestă parcursul programului de studii (programul de pregătire universitară avansata - PPUA, procesele verbale de susţinere a rapoartelor de cercetare ştiinţifică);
 • k) propunerea componenţei comisiei de susținere publică, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD;
 • l) CV-urile membrilor comisiei de susținere publică;
 • m) decizia de numire a comisiei de susținere publică;
 • n) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere;
 • o) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de școala doctorală;
 • p) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca universităţii;
 • q) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
 • r) referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat;
 • s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii oficiale a tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale;
 • t) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susținerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare (opțional);
 • u) rezumatul tezei de doctorat;
 • v) teza de doctorat şi anexele sale;
 • w) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, după caz, și copii scanate ale respectivelor publicații;
 • x) declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
 • y) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCS.

Decembrie 2018

14 decembrie 2018 Andra-Manuela BOTEZ (căs. BEJINARU-MIHOC)CV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Cercetări teoretice și experimentale asupra dezvoltării sistemelor biometrice
Rezumat_RO / Rezumat_ENG / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

20 decembrie 2018 CLINCIU (GRIGORESCU) SimonaCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. med. Liliana Rogozea
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Intervențiile de specialitate la asistenții medicali cu sindrom burnout – un standard important al managementului de spital
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

20 decembrie 2018 Nadinne Alexandra ROMANCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. med. Liliana Rogozea
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Aspecte etice ale profesiei de fizioterapeut în context educațional, profesional și legislativ
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

18 decembrie 2018 Claudia-Alexandrina DELIUCV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Dan Ioan MINEA
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Cercetări clinice și de laborator asupra disfuncțiilor tiroidiene la pacienții cu boală cerebrovasculară ischemică
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

10 decembrie 2018 ing. MUNTEANU DanielCV
Domeniul: Inginerie electrică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Corneliu Marinescu
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Studiul calității energiei la sistemele energetice cu centrale fotovoltaice
Rezumat / CV-uri COMISIE

Decembrie 2018

6 decembrie 2018 ing.VIDREAN Dan - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Ilie POPESCU
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind utlllzarea motoburghielor moderne la executarea gropilor de plantat puieți
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

26 octombrie 2018 ing. Doru GROZA - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Cătălin ROȘCA
Facultatea: Inginerie mecanica
Titlul tezei: Echilibrarea dinamică a mecanismelor bielă-manivelă utilizate în sisteme tehnice
Rezumat / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

12 octombrie 2018 ing. Karim SHALABY - CV_RO / CV_EN
Domeniul: Inginerie mecanica
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Simona LACHE
Facultatea: Inginerie mecanica
Titlul tezei: Kinematics and Dynamics of Inverted Tooth Chain Drives based on Analogous Huygens Pendulum Model
Rezumat_RO / Rezumat_EN / CV-uri COMISIE

OCTOMBRIE 2018

5 octombrie 2018 MIKE Gabriela - CV
Domeniul: Inginerie si management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Romulus GRUIA
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Cercetări privind perfecționarea tehnicilor și organizării procesării cartofilor proaspeți destinați industriei alimentare și ospitalității
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 HOGEA Mircea Daniel - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Studiu comparativ privind managementul leziunilor traumatice splenice la adulți și copii
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 SCÂRNECIU Vlad Daniel - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Utilizarea grefelor osoase în reconstrucția despicăturilor de creastă alveolară
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

28 septembrie 2018 CANDREA-GRIGORAȘ Aurelian - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind conectivitatea habitatelor pe culoarul Brașov-Comarnic. Amplasarea și construcția ecoductelor, în contextul dezvoltării infrastructurii rutiere
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

27 septembrie 2018 KADAR (căs. LAZĂR) Kinga - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Promovarea turismului în zona Centru
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

27 septembrie 2018 BARABAS Reka (cas. DOMBI) - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politica de personal în mixul de marketing bancar. Studiu de caz la BRD din județul Covasna
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

21 septembrie 2018 ing. Sanda GEAMBAȘU - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. George-Alexandru RADU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind influența biocombustibililor asupra comportamentului ecologic și energetic al motoarelor cu aprindere prin comprimare
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

20 septembrie 2018 GÁLL Zsuzsa Szilárda - CV
Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Facultatea de Educație fizică și Sporturi Montane
Titlul tezei: Contribuțiile activităților psihomotrice extracurriculare în ameliorarea comportamantului adaptativ al preșcolarului în tranziția către clasa pregătitoare
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

20 septembrie 2018 ing. Elena-Lăcrămioara TIRON - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări asupra efectului unor factori de control al calității depunerilor la galvanizarea termică
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

18 septembrie 2018 BRATU Constantin – Alexandru - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Doina CIOBANU
Facultatea: Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Cercetări și soluții privind intersecțiile drumurilor forestiere cu drumurile naționale folosind tehnologiile GNSS, CAD și FEM
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 BALTEȘ (PĂTRUȚIU) Elena Loredana - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Promovarea în marketingul online. Studiu de caz pentru companiile de produse software și servicii informatice din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 MANEA Constantin Adrian - CV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Cercetări privind securitatea datelor în sistemele informatice
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 MELNIC Elena Lidia - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Satisfacția clienților şi sustenabilitatea programului de calitate a produselor şi serviciilor bancare la principalele bănci din Regiunea Centru
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

14 septembrie 2018 OGÎGĂU-NEAMȚIU Florin - CV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informației
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Cercetări privind securizarea informației în sistemele cloud computing
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 FÂNARU Mihai Cosmin - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing pe piața de bricolaj din România
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 MITREA Dan Ionuț - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Liliana DUGULEANĂ
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: CRM - Abordare strategică în marketingul relațional
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

13 septembrie 2018 DAMIAN George Cosmin - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Facultatea de Educație fizică și Sporturi Montane
Titlul tezei: Management strategic și orientări metodologice privind pregătirea echipei de futsal
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 CATANĂ Laura Nicoleta (DAMIAN) - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Silvia Cristina Florica PAȚACHIA
Facultatea: Facultatea de Design de Produs și Mediu
Titlul tezei: Cercetări în domeniul materialelor polimerice antimicrobiene
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 Ildikó Renata MUNTEANU (căs. SZÁVA) - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind propagarea câmpului termic în structuri metalice pe modele la scară redusă
Rezumat I - Rezumat II - CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

10 septembrie 2018 Cristian Dorin NĂSTAC - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Studiul vibrațiilor structurilor cu elemente repetitive utilizate în ingineria civilă (construcții și instalații)
Rezumat / CV-uri COMISIE

SEPTEMBRIE 2018

06 septembrie 2018 ARVĂTESCU Cristian Andrei - CV
Domeniul: Medicină
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Diagnosticul antenatal al malformațiilor de perete abdominal anterior și herniei diafragmatice congenitale, cu posibila cură chirurgicală postnatală
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

20 iulie 2018 István Szilárd HEGEDÜS - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing business to business (B2B)
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

20 iulie 2018 ȘTEFAN (TOFAN) Mădălina - CV
Domeniul: Marketing
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Titlul tezei: Politici și strategii de marketing utilizate în domeniul sanitar
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

19 iulie 2018 BABII Elena - Alexandrina - CV
Domeniul: Folologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Virgil PODOABĂ și Prof. dr. Petruța Maria COROIU
Facultatea: Facultatea de Litere
Titlul tezei: Contribuții la analiza de text și relația lui cu formatul libretului în creația de operă a compozitorului Anatol Vieru (1926-1998)
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

19 iulie 2018 RADU (căs. TATARUȘ) Diana - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Virgil Podoabă
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Imaginarul copilăriei în romanul românesc
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

12 iulie 2018 IACOB Miruna - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Rodica Maria ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Umorul literar al experienței comuniste
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

10 iulie 2018 BOTEZATU (căs.DRUG) Elena - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Rodica Marie ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Ipostaze ale mimesis-ului în proza anilor '70-'80
Rezumat / CV-uri COMISIE

IULIE 2018

10 iulie 2018 ARGĂSEALĂ Georgiana - CV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Ovidiu MOCEANU
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Problematica spațiului în romanul interbelic românesc
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 Szasz (Friedl) Annamaria - CV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe MUNTEANU
Facultatea: Matematică și informatică
Titlul tezei: Structuri geometrice pe spațiul total al unui spațiu finsler complex
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 IONESCU Alexandru Codrin - CV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe MUNTEANU
Facultatea: Matematică și informatică
Titlul tezei: Operatori diferențiali pe spații finsler complexe
Rezumat / CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

27 iunie 2018 MUNTEANU Cătălin Cosmin - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind colectarea lemnului cu funiculare în zonele montane
Rezumat/ CV-uri COMISIE

IUNIE 2018

15 iunie 2018 Lucian Eugen RAD - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind calculul, testarea și optimizarea constructivă a componentelor din materiale compozite pentru coloana de direcție a autovehiculului
Rezumat / CV-uri COMISIE

MAI 2018

15 mai 2018 DIMA Dragoș Sorin - CV
Domeniul: Inginerie Mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind dezvoltarea unor metode de analiză și reconstrucție a accidentelor rutiere
Rezumat / CV-uri COMISIE

MARTIE 2018

16 martie 2018 RADU M. Alexandru Ionuț - CV
Domeniul: Inginerie Mecanică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Corneliu COFARU
Facultatea: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Studii și cercetări privind evaluarea consecințelor accidentelor de circulație asupra ocupanților autoturismelor
Rezumat / CV-uri COMISIE

FEBRUARIE 2018

12 februarie 2018 BRAGĂ I. Cosmin Ion - CV
Domeniul: Silvicultură
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: Analiza principalilor factori care influenţează fluxul de dioxid de carbon din sol în făgete de deal din sudul Muscelelor Argeşului
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2018

19 ianuarie 2018 FAZAKAS E. Barna - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Obținere și caracterizarea suprafețelor crăițuită cu plasma
Rezumat / CV-uri COMISIE

IANUARIE 2018

19 ianuarie 2018 Ioana GHIUȚĂ C. Ioana (căs. POPESCU) - CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Cercetări privind biosinteza nanoparticulelor metalice utilizând microorganisme
Rezumat RO/ Rezumat EN/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

8 noiembrie 2019 ing. TIȚĂ Gabriela-CodrinaCV
Domeniul: silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Evaluarea efectelor de margine generate de drumurile forestiere asupra temperaturii și umidității aerului, în diferite tipuri de ecosisteme forestiere
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

8 noiembrie 2019 ing. BARABAȘ Bogdan FlorinCV
Domeniul: inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Optimizări privind prelucrarea suprafețelor prin eroziune hidroabrazivă
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

28 septembrie 2019 ing. Romeo STEFAN-IONESCUCV
Domeniul: inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Optimizarea constructivă și ecologică a componenetelor sistemului de frânare al autoturismelor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

27 septembrie 2019 ec. Gabriel-Iustin FLORESCUCV
Domeniul: inginerie și management
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. univ. dr. ing. Romulus GRUIA
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Cercetări privind optimizarea managementului hotelier și al sistemelor de restaurație, în baza principiilor dezvoltării sustenabile
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

27 septembrie 2019 ing. Adrian-Cosmin GHIMBĂŞANCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Iosif VOROVENCII
Facultatea: Silvicultură şi exploatări forestiere
Titlul tezei: Posibilități de obținere a planurilor cadastrale pe suprafețe restrânse folosind tehnicile fotogrammetriei digitale de la înălțime de zbor mică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ecaterina GRĂJDIERU (COMAN) CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Marketingul carierei
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ioana Mădălina CIONGRADICV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Multilevel marketing
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ing. Alonso Molledo GORKACV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei:
Germinarea și creșterea grafitului în fonte
Nucleation and Growth of Graphite in Cast Iron

Rezumat RO / Rezumat ENG / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

23 septembrie 2019 Monica MOLDOVAN (FLORESCU)CV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. Dr. Gheorghe COMAN
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Contribuții la dezvoltarea unor bioinstrumente și aplicațiile lor în medicină
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

21 septembrie 2019 ing. George Alex STELEACV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin SANDU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la Managementul prin Servicii Web în Internetul Obiectelor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

21 septembrie 2019 Gabriela Cătălina PATRAULEA (IONESCU)CV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Codruța NEMET
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: De la colonizare la infecție – aspecte epidemiologice în secții cu risc crescut
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ioan Olimpiu ȘERBUCV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Virgil PODOABĂ
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Școala literară de la Brașov
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Camelia SCHIOPUCV
Domeniul: Informatică
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Eleonor CIUREA
Facultatea: Matematică şi informatică
Titlul tezei: Clase de fluxuri dinamice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 ing. Teodora Miruna DINCĂ (căs. GîRBACIA)CV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții privind modelarea, planificarea și simularea traseelor și traiectoriilor autovehiculelor autonome de transport intern în medii industriale
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 ing. Adrian-Iulian DUMITRUCV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții privind sistemele de asistență a conducătorului auto integrate pe telefoane mobile inteligente prin urmărirea parametrilor fiziologici relevanți și a percepției vizuale la limită
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Constantin Adrian ILIECV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Ion VIȘA
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Sisteme hibride bazate pe surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie termică în comunități mici
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Constantin PETREACV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Ovidiu MOCEANU
Facultatea: Litere
Titlul tezei: VALERIU (BARTOLOMEU) ANANIA – omul și scriitorul
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Ligia Georgeta GUȘEILĂCV
Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Integrarea serviciilor de tip cloud computing în centrele de prelucrare a informațiilor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Dorin-Ioan FELDIOREANCV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări privind influența tratamentului termic sau termochimic al substratului asupra proprietăților mecanice și tribologice ale depunerilor de tip Diamond-like carbon
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Camelia-Maria ILISAN (ISMANĂ-ILISAN)CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe EPURAN
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Managementul relațiilor cu clienții la nivelul marilor lanțuri de magazine în contextul evoluției de la marketingul de masă către personalizarea ofertei
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Anamaria G. STAN (ROZSI)CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe EPURAN
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Strategii de comunicare în domeniul politic
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

19 septembrie 2019 Ing. Simona Corina MATEICV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări asupra sintezei, caracterizării și utilizarii unor compozite cu matrice ceramică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

16 septembrie 2019 Ing. Mihai CIUBOTARUCV
Domeniul: Inginerie și management
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Lupulescu Nouraș Barbu
Facultatea: Inginerie tehnologică şi management industrial
Titlul tezei: Managementul integrat calitate-risc al industriilor aferente centrelor istorice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

13 septembrie 2019 GHEORGHIU ALFRED REDALF ALENCV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Evoluția chirurgiei cancerului de sân și influența studiilor genetice și hormonale asupra acestuia
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

12 septembrie 2019 ing. Daniela ZĂRNOIANUCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Simion POPESCU
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Contribuții la cercetarea teoretică și experimentală a proceselor de epurare a apelor industriale uzate prin sedimentare și filtrare
Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

12 septembrie 2019 ing. Mihai-Constantin CLINCIUCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind corelația dintre viteza de deplasare a autovehiculelor și limitele biomecanice ale corpului uman
Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

06 septembrie 2019 Lenard JURJCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Radu VELICU
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Cercetări teoretice și experimentale asupra frecării din lanțurile dințate
Rezumat v.2 / Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

05 septembrie 2019 Florența-Violeta CROITORU (TRIPŞA)CV
Domeniul: Matematică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel V. ORMAN
Facultatea: Matematică şi informatică
Titlul tezei: Aproximare prin metode probabiliste
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

25 iulie 2019 ing. Nicolae BĂDINCV
Domeniul: Inginerie forestieră
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mihaela CÂMPEAN
Facultatea: Facultatea de Ingineria Lemnului
Titlul tezei: Cercetări privind îmbunătățirea proprietăților fizico-mecanice ale plăcilor de mare densitate din fibre lemnoase (HDF) utilizate ca fețe de uşi
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

16 iulie 2019 ing. MOLNÁR GáborCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA LEMNULUI DE MOLID DIN ZONA HARGHITA ŞI POSIBILITĂŢILE DE VALORIFICARE SUPERIOARĂ A ACESTUIA
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

26 iulie 2019 Eleonora-Antoaneta DINUCV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. univ. dr. Codruța Nemet
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Studii epidemiologice descriptive asupra tehnicii dezinfecției igienice a mâinii: educație, observare directă, obiectivizare, bariere
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

15 iulie 2019 ing. Marius Daniel NĂSULEACV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind deformarea incrementală a pieselor din tablă de oțel dc05
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

11 iulie 2019 ing. Marian Florin MITROICV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Soluții tehnice pentru ameliorarea confortabilității postului de conducere al vehiculelor militare
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

12 iulie 2019 Adrian-Cătălin FLOREACV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia lnformației
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. mat. Razvan ANDONIE
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Sisteme inteligente de decizie
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

11 iulie 2019 Vasilica ȘCHIOPU (căs. ȚUCUREANU)CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 1.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă cu taxă
Conducător științific: Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Nanomateriale pe bază de itriu și aplicațiile acestora în optoelectronică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

05 iulie 2019 ing. Liviu MARFIUCCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Dieter Carol SIMON
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Poziția șacalului printre răpitorii canini din România prin prisma craniometriei și a dentiției
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iunie 2019

22 iunie 2019 Szabolcs HAJDUCV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Inmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Iuliu SZEKELY
Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la implementarea în timp real a diferitelor sarcini de control în circuite FPGA prin reconfigurare parțială
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iunie 2019

12 iunie 2019 OANEA Oana-LarisaCV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Rodica-Maria ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Metamorfoze ale experienței comuniste în discursul epic feminin postdecembrist
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iunie 2019

07 iunie 2019 BUICAN George-RăzvanCV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind fabricarea prin topire selectivă cu laserul a pieselor din oțel inox 316 L
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Mai 2019

10 mai 2019 ec. Gabriela PASCA (căs.PASCARIU)CV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gavrilă CALEFARIU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Tehnici și instrumente utilizate în optimizarea calității în industria ospitalității
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Mai 2019

10 mai 2019 LUPȘA-TĂTARU Florin RazvanCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Nouraș Barbu LUPULESCU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Creșterea eficienței managementului Camerei de Comerț și Industrie Brașov prin utilizarea tehnologiilor informatice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Martie 2019

15 martie 2019 Adrian Gheorghe MURARUCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Proiectarea arhitecturilor inteligente de asistare a deciziilor in managementul traficului aerian integrat
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Februarie 2019

15 februarie 2019 PETCU (căs. FLOREA) Olivia-AnaCV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Marin MARIN
Facultatea: Matematică și Informatică
Titlul tezei: Probleme mixte cu date la limită şi iniţiale pentru medii continue generalizate
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Februarie 2019

12 februarie 2019 Karoly LENGYELCV
Domeniul: Inginerie forestieră
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mihaela CÂMPEAN
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Contribuții aduse tehnologiei de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn (PAL) în vederea îmbunătățirii unor proprietăți ale acestora
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

25 ianuarie 2019 PRICOP Mihai VictorCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Contribuții la managementul proceselor de aerodinamică experimentală cu aplicații în aeronautică și spațiu
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

18 ianuarie 2019 ȘUTEU Ligia ClaudiaCV
Domeniul: Muzică
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Stela DRĂGULIN
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Coordonate psihologice ale actului interpretativ
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

18 ianuarie 2019 ing. ȚURCAȘ Olimpia-Minerva (căs. DIACONU)CV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Loredana Anne-Marie RĂDULESCU
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Contribuții la modelarea structurii pardoselilor din lemn de tip parchet pentru sălile de sport cu efect asupra răspunsului mingii
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

10 ianuarie 2019 CROITORU Emilian-IonuțCV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind testarea la impact a panourilor compozite termorigide armate cu fibre de sticla. Carbon și kevlar-Carbon
Rezumat / CV-uri COMISIE