Alte finanțări

Proiecte de fonduri structurale în derulare

 

Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și rezervația naturală Pădurea Alexeni
  • Nr. proiect: POIM/cod SMIS 2014:119609 / ctr. Nr. 205 / 13.08.2018
  • Coordonator UTBV: Aureliu Florin HALALISAN
  • Perioada: 2018-2020

 

Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitare din România și raportare în baza articolului 17 al Directivei Habitat 92/43/CEE
 • Nr. proiect: POIM/cod SMIS 2014 +   120009 / ctr. Nr. 238 / 11.03.2019
 • Coordonator UTBV: Elena CIOCIRLAN 
 • Perioada: 2019-2021
 

Proiecte ROSE

 

Suport Universitar pentru Calitate, Competitivitate și Echitate Studențească ( SUCCES)
 • Nr. proiect: ROSE/AG nr. 64/2017
 • Coordonator UTBV: BRĂTUCU Gabriel 
 • Perioada: 30.11.2017-29.11.2020

Cu un buget total de 681720 lei, proiectul SUCCES, finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, se adresează studenților din anul I ciclul licență IF, care sunt expuși riscului de abandon, cu scopul de a-i ajuta în vederea promovării anului de studii. Pe parcursul derulării proiectului au fost incluși în grupul țintă studenții din anul I Licență IF care proveneau din mediul rural, aveau media generală la bacalaureat sub 7, proveneau din familii cu situații speciale (orfani de un părinte, familii monoparentale, case de copii etc.), care au avut mai mult de 50% procentul de prezență la cursuri și seminarii sau care au avut cel puțin 2 restanțe în prima sesiune de examene. Pe parcursul celor trei ani de implementare, proiectul prevede un grup țintă de 600 de studenți.
În anul universitar 2017-2018 au fost incluși în grupul țintă 204 studenți, 50 de studenți au beneficiat de consiliere profesională și orientare în carieră, iar 87 de studenți au beneficiat de programe remediale personalizate, care au presupus discuții și pregătire cu cadre didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Matematică pentru economiști și Bazele informaticii. La sfârșitul anului au fost organizate două excursii de studii cu vizite la agenți economici, una de 2 zile la Sibiu și una de o zi la Bran.
În anul universitar 2018-2019 au fost incluși în grupul țintă 230 studenți, 50 de studenți au beneficiat de consiliere profesională și orientare în carieră, iar 113 de studenți au beneficiat de programe remediale personalizate, care au presupus discuții și pregătire cu cadre didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Matematică pentru economiști și Bazele informaticii. La sfârșitul anului a fost organizată o excursie de studii care a cuprins vizite la agenți economici din Poiana Brașov, Râșnov și Cristian.
În anul universitar 2019-2020 au fost incluși în grupul țintă 235 studenți. 50 de studenți vor beneficia de consiliere profesională și orientare în carieră, iar un număr semnificativ de studenți vor participa la programe remediale personalizate. In luna ianuarie 2020 se va organiza o excursie de studii, de 2 zile, cu vizite la agenți economici din București.


Programe pentru Dezvoltarea personală și creșterea Performanțelor academice în scopul Menținerii calității de STUDENT - ProDPM-STUDENT
 • Nr. proiect: ROSE/Acord de grant 70/SGU/NC/I
 • Coordonator UTBV: JALIU Codruța Ileana
 • Perioada: 11.12.2017 – 10.12.2020

Reducerea ratei de abandon și creșterea numărului de absolvenți de învățământ terțiar constituie priorități la nivelul Facultății de Design de produs și mediu. Ca urmare, obiectivul general al proiectului ProDPM-STUDENT îl constituie proiectarea și implementarea de programe pentru creșterea performanțelor academice și dezvoltarea personală în scopul menținerii calității de student la Facultatea de Design de produs și mediu.
Activitățile organizate în cadrul proiectului au în vedere:
- creșterea performanțelor profesionale ale studenților (a ratei de promovare) prin programe remediale care au drept scop acoperirea lacunelor cu care vin din învățământul preuniversitar și parcurgerea curriculei disciplinelor din planul de învățământ al anului I; programele remediale sunt planificate săptămânal, în pachete de câte 2 ore, în concordanță cu orarul studenților;
- organizarea de activități de consiliere și dezvoltare personală și eficientizarea programelor de îndrumare și tutorat, care să permită integrarea mai facilă în mediul universitar, atât din punct de vedere social, cât și educațional, reducerea ratei de abandon dar și creșterea performanțelor și a promovabilității;
- organizarea de activități de consiliere și orientare profesională pentru o cunoaștere a pieței muncii și o corelare a abilităților și obiectivelor proprii cu domeniile de pregătire profesională; studenții efectuează vizite de studii la companii locale și naționale, completează caietul studentului pentru orientarea în carieră, care conține o colecție de fișe de lucru.
Grupul țintă vizat în proiect pentru întreaga perioadă de implementare este estimat la 400 de studenți înmatriculați în anul I din cadrul programelor de studii de licență coordonate de facultate și care se încadrează în categoria studenților cu risc ridicat de abandon școlar.
Echipa proiectului este formată, în principal, din cadre didactice de la Facultatea de Design de produs și mediu și Facultatea de Psihologie și științele educației, dar și din personal de instruire pentru activitățile remediale - cadre didactice din universitate.
Resursele financiare necesare pentru derularea eficientă a proiectului pe toată perioada de implementare sunt de 681720 lei.


MAnagementul RIScului de Abandon în primul an de studii de licență pentru studenții Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - MARISA
 • Nr. proiect: ROSE/34/SGU/NC/I din 27.10.2017
 • Coordonator UTBV: VOROVENCII Iosif 
 • Perioada: 27.10.2017 – 27.10.2020

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini studenţii din anul I ai ciclului de licenţă de la Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere (FSEF) care sunt expuşi riscului de abandon.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează identificarea studenţilor din anul I expuşi riscului abandonării studiilor, asigurarea la un nivel acceptabil a prerechizitelor necesare cursurilor din anul I, dezvoltarea personală a studenţilor oferind cadrul pentru descoperirea de sine şi maturizare, orientarea în carieră şi îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării.
Activităţile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor propuse sunt: remedierea cunoştinţelor din liceu care constituie prerechizite, remedierea cunoștințelor dobândite în mediul academic, dezvoltarea personală a studenţilor, consilierea profesională şi orientarea în carieră, tutoratul, vizitele de studii şi activităţi de diseminare şi conştientizare.
Activităţile incluse în proiect sunt planificate a se desfăşura pe trei ani (2017-2020). Resursele umane implicate sunt reprezentate de membrii echipei proiectului (decan, prodecan cu activitatea didactică, director de departament, psihologi, tutori), cadrele didactice care predau la anul I la disciplinele care necesită activităţi remediale şi studenţi din anii terminali care asigură tutorat colegial.
Resursele financiare sunt cele alocate prin proiect iar cele materiale/logistice sunt finanţate prin proiect (laptopuri, copiator, cameră foto, videoproiectoare etc.) sau puse la dispoziţie de FSEF (săli de curs, laboratoare, calculatoare etc).