Alte finanțări

Proiecte de fonduri structurale în derulare

 

Creșterea competitivității Electroprecizia Electrical Motors prin dezvoltarea în parteneriat cu Universitatea Transilvania - Brașov a unei noi familii de motoare electrice, cu eficiență energetică de clasă superpremium (IE4)
 • Nr. proiect: 121228/POC/163/1/3
 • Coordonator UNITBV: Oancea Gheorghe
 • Perioada: 2020-2023
 
Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și rezervația naturală Pădurea Alexeni
  • Nr. proiect: POIM/cod SMIS 2014:119609 / ctr. Nr. 205 / 13.08.2018
  • Coordonator UNITBV: Aureliu Florin HALALISAN
  • Perioada: 2018-2020

 

Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitare din România și raportare în baza articolului 17 al Directivei Habitat 92/43/CEE
 • Nr. proiect: POIM/cod SMIS 2014 +   120009 / ctr. Nr. 238 / 11.03.2019
 • Coordonator UNITBV: Elena CIOCIRLAN 
 • Perioada: 2019-2021
 

Proiecte ROSE


Elevii de azi, inginerii de maine in Stiinta si Ingineria Materialelor (EMASING)
 • Nr. proiect: AG 340/SGU/PV/III
 • Coordonator UNITBV: Gabor Camelia
 • Perioada: 2020- 2022

Obiectivul proiectului este crearea și consolidarea unei legături între licee, pe de o parte, și Universitatea Transilvania din Brașov, de cealaltă parte, cu scopul atragerii către învățământul terțiar a liceenilor cu potențial, dar considerați a fi în situație de risc (definită conform manualului de granturi pentru universități). În acest sens, prin activitățile derulate în cadrul școlilor de vară proiectul EMASING urmărește creșterea numărului de candidați admiși la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor și indirect creșterea promovabilității după primul an de studiu. În acest scop, activitățile, care se vor desfășura sub formă de cursuri, ateliere practice, vizite în companii din domeniu, vor ajuta elevii să înțeleagă utilitatea și importanța absolvirii unei facultăți cu profil ingineresc, iar activitățile recreative și culturale îi vor ajuta în familiarizarea cu orașul Brașov și cu tranziția de la mediul rural la cel urban, acolo unde este cazul. Un al doilea efect al acestui proiect poate fi creșterea motivației liceenilor în ceea ce privește promovarea examenului de bacalaureat, fără de care accesul la învățământul terțiar este imposibil. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor este o opțiune de luat în seamă atât de elevii cu medii mai mici de absolvire a bacalaureatului cât și pentru elevi de excepție, domeniul oferind locuri de muncă în companiile de profil sau posibilitatea dezvoltării unei cariere în mediul universitar sau în cercetare, având în vedere necesitatea evoluției materialelor concomitent cu dezvoltarea tehnologiei. Acordurile de colaborare cu liceele vor fi baza unei colaborări de durată între cele două părți, care va continua să producă efecte și după finalizarea proiectului. Pe parcursul celor trei ani de derulare, proiectul se adresează unui grup țintă format din 90 de elevi care vor participa la cursurile școlii de vară desfășurate în spațiile Universității Transilvania din Brașov


Program de Suport Educațional pentru STUDENȚI: PSE-STUDENT
 • Nr. proiect: ROSE/Acord de grant 373/SGU/SS
 • Coordonator UNITBV: Ana-Maria CAZAN 
 • Perioada: 15.09.2020 – 14.09.2022

Obiectivul principal al acestui proiect îl reprezintă prevenirea abandonului universitar al studenților din anul I (ciclul de licență) cu risc ridicat de abandon și creșterea nivelului de adaptare academică a acestora prin oferirea de servicii socio-educaționale adaptate nevoilor specifice ale studenților PSE. Grupul țintă este format din 140 studenți înmatriculați în anul I la programele de studiu – ciclul licență ale PSE: Psihologie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihopedagogie specială. Studenții grupului ţintă beneficiază de serviciile socio-educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului: sesiuni și cursurile de formare a competențelor de învățare, a competențelor socio-emoţionale, participarea la sesiunile de tip mentorat şi tutorat, la activitățile de dezvoltare a competențelor profesionale, la sesiunile de informare, orientare şi consiliere în carieră etc. În urma implementării activităților, se vor înregistra modificări precum creșterea gradului de implicare în activitatea profesională și academică, optimizarea nivelului motivației, creșterea performanțelor academice și a promovabilității în anul I, dezvoltarea competențelor personale, de învățare, socio-emoționale și de comunicare, generând o mai bună adaptare socială și academică. Echipa proiectului este formată din cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și științele educației. Resursele financiare sunt cele alocate prin proiect iar cele materiale/logistice sunt finanţate prin proiect (laptopuri, copiator, videoproiectoare etc.) sau puse la dispoziție de PSE (săli de curs, laboratoare, calculatoare etc). Prin activitățile propuse, proiectul urmărește dezvoltarea unui cadru instituționalizat şi a unor servicii socio-educaţionale centrate pe student care să conducă la o bună integrare academică şi socio-profesională a studenților cu risc ridicat de abandon universitar.


Suport Universitar pentru Calitate, Competitivitate și Echitate Studențească ( SUCCES)
 • Nr. proiect: ROSE/AG nr. 64/2017
 • Coordonator UNITBV: BRĂTUCU Gabriel 
 • Perioada: 30.11.2017-29.11.2020

Cu un buget total de 681720 lei, proiectul SUCCES, finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, se adresează studenților din anul I ciclul licență IF, care sunt expuși riscului de abandon, cu scopul de a-i ajuta în vederea promovării anului de studii. Pe parcursul derulării proiectului au fost incluși în grupul țintă studenții din anul I Licență IF care proveneau din mediul rural, aveau media generală la bacalaureat sub 7, proveneau din familii cu situații speciale (orfani de un părinte, familii monoparentale, case de copii etc.), care au avut mai mult de 50% procentul de prezență la cursuri și seminarii sau care au avut cel puțin 2 restanțe în prima sesiune de examene. Pe parcursul celor trei ani de implementare, proiectul prevede un grup țintă de 600 de studenți.
În anul universitar 2017-2018 au fost incluși în grupul țintă 204 studenți, 50 de studenți au beneficiat de consiliere profesională și orientare în carieră, iar 87 de studenți au beneficiat de programe remediale personalizate, care au presupus discuții și pregătire cu cadre didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Matematică pentru economiști și Bazele informaticii. La sfârșitul anului au fost organizate două excursii de studii cu vizite la agenți economici, una de 2 zile la Sibiu și una de o zi la Bran.
În anul universitar 2018-2019 au fost incluși în grupul țintă 230 studenți, 50 de studenți au beneficiat de consiliere profesională și orientare în carieră, iar 113 de studenți au beneficiat de programe remediale personalizate, care au presupus discuții și pregătire cu cadre didactice la următoarele discipline: Microeconomie, Matematică pentru economiști și Bazele informaticii. La sfârșitul anului a fost organizată o excursie de studii care a cuprins vizite la agenți economici din Poiana Brașov, Râșnov și Cristian.
În anul universitar 2019-2020 au fost incluși în grupul țintă 235 studenți. 50 de studenți vor beneficia de consiliere profesională și orientare în carieră, iar un număr semnificativ de studenți vor participa la programe remediale personalizate. In luna ianuarie 2020 se va organiza o excursie de studii, de 2 zile, cu vizite la agenți economici din București.


Programe pentru Dezvoltarea personală și creșterea Performanțelor academice în scopul Menținerii calității de STUDENT - ProDPM-STUDENT
 • Nr. proiect: ROSE/Acord de grant 70/SGU/NC/I
 • Coordonator UNITBV: JALIU Codruța Ileana
 • Perioada: 11.12.2017 – 30.09.2021

Reducerea ratei de abandon și creșterea numărului de absolvenți de învățământ terțiar constituie priorități la nivelul Facultății de Design de produs și mediu. Ca urmare, obiectivul general al proiectului ProDPM-STUDENT îl constituie proiectarea și implementarea de programe pentru creșterea performanțelor academice și dezvoltarea personală în scopul menținerii calității de student la Facultatea de Design de produs și mediu.
Activitățile organizate în cadrul proiectului au în vedere:
- creșterea performanțelor profesionale ale studenților (a ratei de promovare) prin programe remediale care au drept scop acoperirea lacunelor cu care vin din învățământul preuniversitar și parcurgerea curriculei disciplinelor din planul de învățământ al anului I; programele remediale sunt planificate săptămânal, în pachete de câte 2 ore, în concordanță cu orarul studenților;
- organizarea de activități de consiliere și dezvoltare personală și eficientizarea programelor de îndrumare și tutorat, care să permită integrarea mai facilă în mediul universitar, atât din punct de vedere social, cât și educațional, reducerea ratei de abandon dar și creșterea performanțelor și a promovabilității;
- organizarea de activități de consiliere și orientare profesională pentru o cunoaștere a pieței muncii și o corelare a abilităților și obiectivelor proprii cu domeniile de pregătire profesională; studenții efectuează vizite de studii la companii locale și naționale, completează caietul studentului pentru orientarea în carieră, care conține o colecție de fișe de lucru.
Grupul țintă vizat în proiect pentru întreaga perioadă de implementare este estimat la 530 de studenți înmatriculați în anul I din cadrul programelor de studii de licență coordonate de facultate și care se încadrează în categoria studenților cu risc ridicat de abandon școlar.
Echipa proiectului este formată, în principal, din cadre didactice de la Facultatea de Design de produs și mediu și Facultatea de Psihologie și științele educației, dar și din personal de instruire pentru activitățile remediale - cadre didactice din universitate.
Resursele financiare necesare pentru derularea eficientă a proiectului pe toată perioada de implementare sunt de 681720 lei.


MAnagementul RIScului de Abandon în primul an de studii de licență pentru studenții Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - MARISA
 • Nr. proiect: ROSE/34/SGU/NC/I din 27.10.2017
 • Coordonator UNITBV: VOROVENCII Iosif 
 • Perioada: 27.10.2017 – 27.10.2020

Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini studenţii din anul I ai ciclului de licenţă de la Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere (FSEF) care sunt expuşi riscului de abandon.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează identificarea studenţilor din anul I expuşi riscului abandonării studiilor, asigurarea la un nivel acceptabil a prerechizitelor necesare cursurilor din anul I, dezvoltarea personală a studenţilor oferind cadrul pentru descoperirea de sine şi maturizare, orientarea în carieră şi îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării.
Activităţile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor propuse sunt: remedierea cunoştinţelor din liceu care constituie prerechizite, remedierea cunoștințelor dobândite în mediul academic, dezvoltarea personală a studenţilor, consilierea profesională şi orientarea în carieră, tutoratul, vizitele de studii şi activităţi de diseminare şi conştientizare.
Activităţile incluse în proiect sunt planificate a se desfăşura pe trei ani (2017-2020). Resursele umane implicate sunt reprezentate de membrii echipei proiectului (decan, prodecan cu activitatea didactică, director de departament, psihologi, tutori), cadrele didactice care predau la anul I la disciplinele care necesită activităţi remediale şi studenţi din anii terminali care asigură tutorat colegial.
Resursele financiare sunt cele alocate prin proiect iar cele materiale/logistice sunt finanţate prin proiect (laptopuri, copiator, cameră foto, videoproiectoare etc.) sau puse la dispoziţie de FSEF (săli de curs, laboratoare, calculatoare etc).

 

Proiecte FDI

UNITBV Research Training HUB

 

„Internaționalizarea acasă” crearea unei culturi a interacțiunii internaționale continue la Universitatea Transilvania din Brașov

  

SAS-UNITBV și clubul antreprenorilor; împreună pentru educația antreprenorială a studenților

 

Cercetarea interdisciplinara de excelență în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al UniTBv

 

Promovare eficientă și infrastructură adecvată factori cheie pentru internaționalizarea Universității Transilvania din Brașov
 
lnstrumente online pentru Centrul de scriere academică al Universității Transilvania din Brașov
 
Antreprenoriat versus intraprenoriat la Universitatea Transilvania; două direcții de dezvoltare în carieră bazate pe același set de competențe
 
Cresterea polifunctionalității și multidisciplinarității bazelor didactice si de practica la standarde specifice unui invatamant modern (POLIBAD 2020)
 
Stagii postdoctorale pentru cercetarea de excelență
 
„Internaționalizarea în străinătate” și „internaționalizarea acasă” componente conexe pentru dezvoltarea dimensiunii internaționale a Universității Transilvania din Brașov
 
Centrul de scriere academică un serviciu transcurricular pentru studenți
 
Baze didactice și de practică polifuncționale și multidisciplinare la standarde specifice unui învățământ modern (POLIBAD 2019)
 
Antreprenoriatul o variantă pentru susținerea creativității studenților din Universitatea Transilvania (Start-up UTBv)