COVEI Maria

Șef lucrări
Departamentul Design de produs, mecatronică și mediu
Facultatea Design de produs și mediu

Contact:

Str. Universității nr. 1 Brașov, România
Corp F, sala FI7
Tel./Fax:
E-mail: maria.covei@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • aplicatii optoelectronice,
  • fotocataliza,
  • straturi subtiri oxidice si de calcogenide,
  • sol-gel,
  • pulverizare cu piroliza

Publicații

  • Covei M., Gartner M., Mihaiu S., Transparent conducting oxides in solar energy conversion, Editura Universității Transilvania, 2015, ISBN 978-606-19-0626-0.
  • Covei M., Perniu D., Bogatu C., Duta A., CZTS-TiO2 thin film heterostructures for advanced photocatalytic wastewater treatment, Catalysis Today 321-322 (2019) 172-177.
  • Covei M., Bogatu C., Perniu D., Duta A., Visa I., Self-cleaning thin films with controlled optical properties based on WO3-rGO, Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.256.
  • Duta M., Mihaiu S., Munteanu C., Anastasescu M., Osiceanu P., Marin A., Preda S., Nicolescu M., Modreanu M., Zaharescu M., Gartner M., Properties of In-N codoped p-type ZnO nanorods grown through a two-step chemical route , Applied Surface Science 344 (2015) 196-204.
  • Duta M., Anastasescu M., Calderon-Moreno J.M., Predoana L., Preda S., Nicolescu M., Stroescu H., Bratan V., Dascalu I., Aperathitis E., Modreanu M., Zaharescu M., Gartner M.,Sol-gel versus sputtering indium tin oxide films as transparent conducting oxide materials, Journal of Materials Science – Materials in Electronics 27 (2016) 4913-4922