ISSN

1. Semnificaţia codului ISSN

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale. Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei. Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

2. Categorii de documente care primesc cod ISSN

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii. Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit.

Publicaţiile seriale pentru care se acordă cod ISSN sunt: reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, ziare, dări de seamă şi rapoarte.

Nu se acordă cod ISSN următoarele tipuri de publicaţii: cărţi, albume, calendare, cataloage (ghiduri, liste, preţuri, oferte), publicaţii de mare şi mică publicitate, integrame şi cuvinte încrucişate, programe TV. Din categoria publicaţiilor seriale pe suport electronic, nu primesc cod ISSN paginile web personale sau de firmă, site-urile comerciale, site-urile care conţin numai legături spre alte adrese, canalele de ştiri şi media, weblog-urile.

3. Reguli de utilizare a codului ISSN

Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma „titlului-cheie”, formează o entitate unică la nivel internaţional.

De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editorul, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.

Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare asupra titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.

Codul ISSN nu este transmisibil.

Se acordă coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii periodice.

Aceeaşi publicaţie în serie care apare pe suporturi diferite (tipărit, electronic, CD-ROM etc.) va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă are acelaşi titlu.

Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.

4. Tipărirea codului ISSN

Codul ISSN este comunicat solicitantului în scris. El va fi tipărit la fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX.

  • Pentrupublicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţională. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
  • Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
  • Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.

5. Materiale necesare acordării codului ISSN

Materialele necesare pentru acordarea codului ISSN pentru publicaţiile tipărite:

  • Formularul-cerere completat;
  • copia A4 după copertă pentru publicaţiile tipărite, respectiv după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice.

Solicitantul (editorul sau instituţia) poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul-cerere.

6. Întrebări frecvente despre ISSN

a) Când se solicită codul ISSN?

Pentru publicaţiile aflate în faza de prepublicare, codul ISSN se solicită în momentul în care primul număr al publicaţiei este gata de tipar.

b) În cât timp se obţine codul ISSN?

Codul ISSN se acordă pe loc, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sau în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor necesare. Codul ISSN va fi transmis solicitantului prin fax sau e-mail.

c) Codul ISSN conferă exclusivitate asupra titlului publicaţiei?

Codul ISSN împreună cu „titlul-cheie” conferă unicitate în identificarea publicaţiei. Dreptul de folosire exclusivă a unui titlu se obţine în urma înregistrării mărcii la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

d) Ce se întâmplă cu codul ISSN când o publicaţie îşi încetează apariţia?

Când o publicaţie serială îşi încetează apariţia, definitiv sau temporar, codul ISSN ramâne înregistrat în baza de date ca aparţinând acelei publicaţii. El nu poate fi refolosit şi nu este transmisibil.

e) Ce se întâmplă cu codul ISSN când o publicaţie îşi continuă apariţia sub formă de serie nouă?

În acest caz codul ISSN rămâne neschimbat, cu condiţia ca şi titlul publicaţiei să rămână cel care a fost înregistrat la acordarea codului.

f) Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editorul?

Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, editorul (denumire, adresă) nu atrag după sine schimbarea codului ISSN. Aceste modificări trebuie anunţate, telefonic sau în scris, la Centrul Naţional ISSN, pentru actualizarea datelor de identificare a publicaţiei respective.

g) Ce se întâmplă cu o publicaţie care nu are cod ISSN?

Toate publicaţiile seriale din România sunt luate în evidenţă şi înregistrate în baza de date naţională, cu sau fără cod ISSN, în măsura în care sunt trimise la Depozitul Legal, conform Legii nr. 111/1995 republicată.

h) Cine este responsabil de conţinutul unei publicaţii?

Responsabilitatea asupra conţinutului unei publicatii revine, după caz, autorilor, instituţiei/ organizaţiei care realizează textul sau editorului. Centrul Naţional ISSN nu are competenţe în a aprecia, în vreun fel, calitatea conţinutului unei publicaţii, iar codul ISSN nu se referă în nici un fel la conţinutul publicaţiei.

i) Care este legătura dintre codul ISSN şi dreptul de autor?

Codul ISSN nu conferă şi nu se substituie dreptului de autor.

j) Care este legătura dintre codul ISSN şi codul ISBN?

În unele cazuri, anumite tipuri de documente pot avea codificare dublă ISSN/ ISBN. Analiza acestor cazuri, conform regulilor valabile la nivel internaţional, este de competenţa Centrului Naţional ISSN.

k) Codul ISSN are termen de valabilitate?

Nu. Codul ISSN este valabil cât timp publicaţia îşi păstrează titlul cu care a fost înregistrată. Orice schimbare de titlu atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.