Burse de performanță științifică

Se pot atribui începând cu anul al 2-lea de studii, pentru întreg anul universitar, începând cu data atribuirii prin concurs, la nivelul instituției de învățământ superior. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanță ştiințifică pentru studenții din Universitatea Transilvania din Braşov se face în baza criteriilor specifice aprobate de către Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Braşov. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi depus este 9,50. Se va avea în vedere media obținută în anul universitar anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanță ştiințifică. Pentru ca dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze un minimum de 75 de puncte. Bursele de performanță ştiințifică se acordă studenților, în ordinea descrescătoare a punctelor realizate, în limita fondurilor alocate.

Burse de merit

Bursele de merit pot fi integrale și parțiale. Bursele de merit integrale se atribuie, la începutul fiecărui semestru universitar (cu excepția anului I, semestrului I, de studiu), studenților integralişti de la programele de licență şi master (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare), în ordinea descrescătoare a mediilor (medii ponderate cu numărul de credite asociat disciplinelor) obținute în semestrul precedent (pentru evaluarea condițiilor de bursă pe semestrul II) /anul precedent (pentru evaluarea condițiilor de bursă pe semestrul I) până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit pentru facultatea respectivă. Consiliile facultăților pot impune un prag minim de medie până la care se poate acorda bursa de merit. Pentru studenții din anul I (licență și master), în semestrul I, bursele de merit sunt parțiale și se acordă astfel:
- studenților olimpici, înmatriculați fără examen de admitere;
- celorlalți studenți înmatriculați prin concurs de admitere, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere în limita fondurilor disponibile stabilite de către Comisia de burse pe universitate;
Aceste burse parțiale sunt în cuantum de 70% din valoarea bursei de merit integrale.

Burse sociale

Bursele sociale se acordă, în limita fondurilor alocate, următoarelor categorii:
a. studenților orfani de unul sau ambii părinți, celor proveniți din casele de copii, plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b. studenților bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice sau boli care necesită tratament îndelungat;
c. studenților a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie

Burse sociale ocazionale

Bursele sociale ocazionale se acordă la cerere, pe baza documentelor justificative, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. Aceste burse sunt pentru: ajutor social ocazional de maternitate, ajutor social ocazional în caz de deces, ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda studenților orfani de unul sau ambii părinți.

Burse speciale

Bursele speciale, acordate din fonduri de la bugetul de stat, se acordă studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
- au obținut performanțe cultural – artistice deosebite;
- au obținut performanțe sportive deosebite;
- pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
-sunt membri studenți ai comitetelor de cămin;
-sunt implicați în echipe care desfășoară activități de îmbunătățire continuă Ia nivelul universității - Bursa STUDENT-STAR
Bursele speciale se pot atribui începând cu anul al 2-lea de studii, pentru întreg anul universitar, începând cu data atribuirii prin concurs, la nivelul instituției de învățământ superior

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare
Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități și instituții din țară și străinătate. Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se pot acorda, pe bază de competiție, celor mai performanți studenți de la toate ciclurile de studii universitare (licență, masterat, doctorat) şi cursanți din cadrul programelor postuniversitare. Competiția se lansează anual.

Bursa internship STUDENT-CAMPUS

Bursa internship STUDENT-CAMPUS își propune să ofere studenților universității șansa de a desfășura o serie de activități în folosul universității. De la caz la caz, în funcție de necesități, Universitatea Transilvania poate lansa concursuri pentru obținerea unor astfel de burse, finanțate din veniturile proprii extrabugetare.

Bursele Transilvania Academica Scholarship

Bursele Transilvania Academica Scholarship se pot acorda, pe bază de competiție, celor mai performanți studenți internaționali din țări care nu sunt membre UE sau SEE.

Bursa CASA SF. IOSIF

Bursele CASA SF. IOSIF se pot acorda studenților proveniți de la Casa de copii „Sfântu Iosif”, înmatriculați la programele de studii de licență şi master. Bursa se revizuieşte anual pe baza rezultatelor profesionale obținute şi este condiționată de îndeplinirea criteriilor de promovabilitate din anul anterior.

Bursa de excelență Transilvania

Bursa de excelență Transilvania se acordă o singură dată într-un an universitar, într-o singură tranşă, studenților integralişti de la programele de licență şi masterat cu rezultate notabile la nivel național şi internațional obținute în ultimele 12 luni. Bursa de excelență Transilvania se atribuie prin competiție, studenților cu rezultate deosebite în cercetarea ştiințifică sau activitatea cultural-artistică precum şi studenților cu performanțe sportive.

Bursa Premiul anului. Mobilitatea ERASMUS +

Programul PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+" (PA-MERAS) se adresează tuturor studenților Universității Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul de studii. În cadrul programului se premiază studentul/ studenta care a efectuat mobilitatea Erasmus+ cea mai performanta. Bursa Premiul anului - Mobilitatea Erasmus+ se acordă într-o singură tranșă, în valoare de minimum 500 lei și se atribuie prin competiție Ia începutul fiecarui an universitar în baza rezultatelor profesionale obținute de către studenți pe perioada desfășurării mobilitatii Erasmus+ în anul universitar anterior. Cuantumul bursei se poate modifica înainte de lansarea competiției Ia propunerea Consiliului de Administrație și cu aprobarea Senatului. Sunt eligibili pentru obținerea bursei studenții Universității Transilvania din Brașov care au finalizat o mobilitate Erasmus+ de studiu/ plasament practic pe parcursul anului universitar anterio, au îndeplinit obligațiile contractuale de mobilitate și au depus dosarul de candidatură în termenul stabilit prin calendarul de desfășurare a programului PA-MERAS

„Noi dezvoltăm universitatea”

Universitatea Transilvania (UTBv) lansează începând cu anul universitar 2018 – 2019, competiția de proiecte intitulată Noi Dezvoltăm Universitatea, competiție destinată exclusiv studenților universității de la ciclurile de licență și masterat zi.
Proiectele declarate câștigătoare vor fi finanțate de către UTBv, din venituri proprii, cu suma maximă de 100.000 lei/proiect după cum urmează:
- 30.000 lei sub formă de burse, acordate o singură dată, la finalizarea proiectului, echipei propunătoare (echipele vor fi formate din minimum 3 studenți);
- maximum 70.000 lei pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, evidența cheltuielilor fiind realizată de BRME. 
Vezi mai multe detalii

Burse private

 

Pentru detalii privind acordarea burselor, consultă Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (PDF).