ERASMUS +

Unde pot studia - mobilități de studiu

Studiază listele de mai jos și alege-ți universitatea și țara unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

 

Cum pot aplica

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie înmatriculat la universitate, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), indiferent de cetățenie;

b) să fie student cu frecvență sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la oricare program de studii, pe toată durata mobilități;

c) în funcție de tipul de mobilitate să îndeplinească următoarele condiții:

 • pentru mobilitățile de studiu din ciclul licență, studentul trebuie ca la momentul efectuării mobilității să fie student cel puțin în anul II;
 • pentru mobilitățile de studiu din ciclul de masterat sau doctorat nu contează anul înmatriculării;

Mobilitățile se vor desfăşura într-o țară participantă la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a țării de reşedință.

Acelaşi student poate primi granturi pentru mobilități de studiu sau stagii de practică pentru cel mult 12 luni, pe parcursul fiecărui ciclu de studii:

 • ciclul I (licență sau echivalent, EQF nivel 6);
 • ciclul al II-lea (master sau echivalent, EQF nivel 7);
 • ciclul al III-lea, în calitate de student doctorand (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

Experiența anterioară (prin programul LLP / acțiunea Erasmus) se cuantifică în cele 12 luni.

Pentru înscrierea la mobilități în anul universitar 2018-2019 (campania de selecție februarie – martie 2018):

  • 05 februarie – 14 martie 2018: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament și on-line la secțiunea „Înregistrare - adresă validă începând cu 05 februarie 2018 ”
  • 15 martie - 20 martie 2018: transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/departament a listelor cu studenții înscriși pentru programarea la testul de limbă străină;
  • 23 martie 2018, ora 14: susținerea testului de limbă străină (test pe calculator și interviu oral), conform programării (sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7); Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
   Atenție!!! Studenții care nu s-au inscris pe site-ul nostru și vor să plece în mobilitate, se pot prezenta la Aula UTBv, în ziua testului, vor fi luați în evidență și vor da testul;
   Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
 • 30 martie 2018: finalizarea rezultatelor selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament, și anunțarea listei cu candidații înscriși/ selectați/ rezerve/ respinși;
 • 30 martie - 12 aprilie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, însoțite de listele cu studenții selectați/ rezerve/ respinși, aprobată de Comisia de selecție a candidaților și de echivalare a studiilor
 • Începând cu 30 martie 2018: trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/ organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității/mobilităților.

Pentru înscrierea la concursul de selecție și obținerea unei mobilități de studiu (SMS) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conțină următoarele documente:

 • cerere tip - se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018
 • după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;
  Atenție!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui, după ce s-a înregistrat, să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;
 • curriculum vitae (CV) – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea din cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);
 • situația şcolară (Transcript of Records) – se solicită la secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament.

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html

Studenții Erasmus+ sunt selectați de către instituția de origine (UniTBv) în mod corect, imparțial şi transparent. Criterii de selecție:

a) studentul să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate; Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ stagii de practică din cadrul facultății poate selecta studenți promovați, integralişti sau creditați, după caz;

b) studentul să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar;

c) studentul să promoveze testul de limbă străină (la alegerea candidatului), în funcție de cerințele universității gazdă;

Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UniTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi emite listele cu rezultatele obținute de către candidați. Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către Comisia de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii / stagii de practică (C-SER), și constă în:

 • analiza dosarului de candidatură;
 • analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);
 • interviu (această activitate este la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o declarație de conflict de interese, la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • formularul de aplicație (Application Form) – pentru mobilitate de studiu în programul Erasmus+; se completează 2 exemplare în original;

Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament.
Atenție!!! Fiecare dosar va fi furnizat și electronic, cu formularele scanate în format pdf și salvate cu numele candidatului (CD, sau transfer la adresa erasmus@unitbv.ro).

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:
1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Application Form, Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships și a Invitației/Scrisorii de acceptare semnate de către instituția parteneră;
 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de mobilitate de studiu (formular tip)

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității;
3. Emiterea dispoziției de deplasare a studentului beneficiar al mobilității.
Atenție!!! studenții beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare (pentru mobilitățile de studiu), la instituția parteneră;
3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar, 80% din valoarea grantului / semestru;
4. completarea secțiunii during mobility din Learning Agreement în cazul în care sunt necesare modificări la disciplinele de studiu. Semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea semestrului;
5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement for studies
Atenție!!! Studenții care au contractul încheiat pentru două semestre nu vor primi a doua tranșă de bani, corespunzătoare semestrului II, pană când coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament nu primește foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obținut minim 20 de credite pe semestrul I.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • se poate acorda o singură prelungire per ciclu de studii;
 • întreaga perioadă de mobilitate să nu depășească 12 luni per ciclu de studii;
 • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+;
 • data de întoarcere din mobilitate este 31.07.2018;

- excepție fac mobilitățile studenților din anii terminali, la care data de întoarcere este 31.05.2018;
Informațiile referitoare la durata, respectiv, la perioada de desfășurare a mobilităților trebuie comunicate coordonatorului Erasmus+ de la facultate / departament, care va confirma la universitatea parteneră lista studenților selectați.

Pentru obținerea prelungirii, trebuie să trimiteți la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 • situație școlară (Transcript of records) din care să rezulte că studentul a obținut la universitatea parteneră minimum 20 de credite în semestrul I;
 • invitația/scrisoarea de acceptare de la universitatea parteneră, pentru semestrul al II-lea;
 • Learning Agreement for studies pentru semestrul II, semnat de ambele universități partenere (completat cu un total de 60 credite/an).
 • cerere aprobată de Decanul facultății din UTBv pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității.

Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maximum două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

 • adeverința de mobilitate, obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+;
 • transcript of records (docx), obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement for studies) se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament, în vederea recunoașterii și echivalării studiilor;
 • documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;
 • completarea raportului individual de activitate electronic,pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

 

Recunoașterea și echivalarea studiilor (Recognition outcomes by sending intituition) (formular tip) se realizează de către Comisia de selecție a candidaților și de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/stagii de plasament practic, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus prin programul Erasmus+ (regulament format pdf).

 • Transferul diferenței de 20% din valoarea grantului în contul bancar al studentului beneficiar este condiționat de îndeplinirea, de către acesta, a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.

Mobilități de plasament practic

Cum pot aplica

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie înmatriculat la universitate, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), indiferent de cetățenie;

b) să fie student cu frecvență sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la oricare program de studii, pe toată durata mobilități;

c) în funcție de tipul de mobilitate să îndeplinească următoarele condiții:
pentru mobilitățile pentru stagii de practică studentul poate fi înmatriculat în orice ciclu, începând cu anul I;

 • pentru mobilitățile pentru stagii de practică pentru proaspăt absolvenți, studentul trebuie selectat înainte de absolvire, cu condiția ca mobilitatea să se deruleze în interiorul a primelor 12 luni de la data absolvirii; se va ține cont de durata mobilității/ mobilităților deja efectuate în cadrul ciclului respectiv, la cuantumul de maxim 12 luni.

Mobilitățile se vor desfăşura într-o țară participantă la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a țării de reşedință.

Acelaşi student poate primi granturi pentru mobilități de studiu sau stagii de practică pentru cel mult 12 luni, pe parcursul fiecărui ciclu de studii:

 • ciclul I (licență sau echivalent, EQF nivel 6);
 • ciclul al II-lea (master sau echivalent, EQF nivel 7);
 • ciclul al III-lea, în calitate de student doctorand (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

Experiența anterioară (prin programul LLP / acțiunea Erasmus) se cuantifică în cele 12 luni.

Pentru înscrierea la mobilități în anul universitar 2018-2019 (campania de selecție februarie – martie 2018):

 • 05 februarie – 14 martie 2018: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament și on-line la secțiunea „Înregistrare - adresa valida incepand cu 05 februarie 2018”
 • 15 martie - 20 martie 2018: transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament a listelor cu studenții înscriși pentru programarea la testul de limbă străină;
 • 23 martie 2018, ora 14: susținerea testului de limbă străină (test pe calculator și interviu oral), conform programării (sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7); Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
  Atenție!!! Studenții care nu s-au inscris pe site-ul nostru și vor să plece în mobilitate, se pot prezenta la Aula UTBv, în ziua testului, vor fi luați în evidență și vor da testul;
  Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
 • 30 martie 2018: finalizarea rezultatelor selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, și anunțarea listei cu candidații înscriși/ selectați/ rezerve/ respinși;
 • 30 martie - 12 aprilie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, însoțite de listele cu studenții selectați/ rezerve/ respinși, aprobată de Comisia de selecție a candidaților și de echivalare a studiilor
 • Începând cu 30 martie 2018: trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/ organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității/ mobilităților.

Pentru înscrierea la concursul de selecție și obținerea unei mobilități de stagiu de plasament practic (SMP) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conțină următoarele documente:-

 • cerere tip – se completează on-line pe siteul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018
 • după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;
  Atenție!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui, după ce s-a înregistrat, să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;
 • curriculum vitae (CV) – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea din cadrul mobilității (în format Europass, maximum 2 pagini);
 • situația şcolară (Transcript of Records) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament.
  Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html.
  Atenție!!! Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studenții din categoria “proaspăt absolvent” trebuie să fie selectați în perioada în care mai sunt studenți.

Studenții Erasmus+ sunt selectați de către instituția de origine (UniTBv) în mod corect, imparțial şi transparent.

Criterii de selecție:

a) studentul să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate; Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ stagii de practică din cadrul facultății poate selecta studenți promovați, integralişti sau creditați, după caz;

b) studentul să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar;

c) studentul să promoveze testul de limbă străină (la alegerea candidatului), în funcție de cerințele universității gazdă;

Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi emite listele cu rezultatele obținute de către candidați. Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către Comisia de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii / stagii de practică (C-SER), și constă în:

 • analiza dosarului de candidatură;
 • analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);
 • interviu (această activitate este la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declarație conflict de interese, la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/department.
Atenție!!! Fiecare dosar va fi furnizat și electronic, cu formularele scanate în format pdf și salvate cu numele candidatului (CD, sau transfer la adresa erasmus@unitbv.ro).

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:

1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Application Form, Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships și a Invitației/Scrisorii de acceptare semnate de către instituția parteneră;
 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de plasament practic Erasmus+, per ciclu de studii (formular tip)

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității;

3. Emiterea dispoziției de deplasare a studentului beneficiar al mobilității.
Atenție!!! studenții beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;

2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare la instituția parteneră;

3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar, 80% din valoarea grantului / semestru;

4. completarea secțiunii during mobility din Learning Agreement în cazul în care sunt necesare modificări la programul de practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea semestrului;

5. participarea studentului beneficiar la activitățile de plasament practic stabilite prin Learning Agreement for traineeships.
Atenție!!! Studenții care au contractul încheiat pentru două semestre nu vor primi a doua tranșă de bani, corespunzătoare semestrului II, pană când coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament nu primește foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obținut minim 20 de credite pe semestrul I.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • se poate acorda o singură prelungire per ciclu de studii;
 • întreaga perioadă de mobilitate să nu depășească 12 luni per ciclu de studii;
 • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+;
 • data de întoarcere din mobilitate este după cum urmează:
  • pentru mobilități de stagii de plasament practic: 30.09.2018.

Informațiile referitoare la durata, respectiv, la perioada de desfășurare a mobilităților trebuie comunicate coordonatorului Erasmus+ de la facultate / departament, care va confirma la universitatea parteneră lista studenților selectați.

Pentru obținerea prelungirii, trebuie să trimiteți la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 • situație școlară (Transcript of records) din care să rezulte că studentul a obținut la universitatea parteneră minimum 20 de credite în semestrul I;
 • invitația/scrisoarea de acceptare de la universitatea parteneră, pentru semestrul al II-lea;
 • Learning Agreement for studies pentru semestrul II, semnat de ambele universități partenere (completat cu un total de 60 credite/an).
 • cerere aprobată de Decanul facultății din UniTBv pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității.

Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

 • atestat de practică (document care include și perioada de desfășurare a mobilității), obținut de la instituția parteneră; se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate /departament,în vederea recunoașterii și echivalării perioadei de plasament practic;
 • documente de transport și cazare se depun la Biroul Erasmus+;
 • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

 

Recunoașterea sau certificarea perioadei de practică (traineeship certificate) (formular tip) se realizează de către Comisia de selecție a candidaților și de echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/stagii de plasament practic, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus prin programul Erasmus+ (regulament format pdf).

 • Transferul diferenței de 20% din valoarea grantului în contul bancar al studentului beneficiar este condiționat de îndeplinirea, de către acesta, a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.

Mobilități pentru proaspăt absolvenți

Destinații

Atenție - sunt valabile doar mobilități de plasament practice!

Cum pot aplica

a) Să fie selectați pe parcursul ultimului an de studiu;
b) Pot efectua doar un stagiu de practică (nu mai este posibilă mobilitatea de studiu);
c) Să desfăşoare şi să finalizeze mobilitatea de practică în străinătate în cel mult un an de la absolvire;
d) Se încheie cu eliberarea unui certificat de formare;
e) Să promoveze testul de limbă străină.

 • 23 martie 2018, ora 14: susținerea testului de limbă străină (test pe calculator și interviu oral), conform programării (sala acces liber Biblioteca, Aula UTBv, iar pentru interviul oral, sălile UI2, UI3, UI6, UI7); Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
  Atenție!!! Studenții care nu s-au inscris pe site-ul nostru și vor să plece în mobilitate, se pot prezenta la Aula UTBv, în ziua testului, vor fi luați în evidență și vor da testul;
  Programarea la testul de limbă străină, 23 martie 2018, începând cu ora 14.
 • 02 iulie 2018 - 04 iulie 2018: depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus la nivel de facultate și centralizarea acestora;
 • 05 iulie 2018: susținerea testului de limbă străină (test pe calculator şi test oral), sala 205, clădirea Rectorat;
 • 06 iulie 2018: comunicarea către coordonatorii Erasmus la nivel de facultate a rezultatelor obținute de absolvenți la testul de limbă străină;
 • 09 iulie 2018: comunicarea rezultatelor selecției, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate, candidaților înscriși;
 • Din 09 iulie 2018: trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității/mobilităților.
 • 11 iunie 2018 - 29 iunie 2018: înscrierea la concursul de selecție și depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate;

În vederea înscrierii la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de plasament practic în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

 • cerere tip – se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017/ secțiunea Înregistrare. După înregistrarea on-line, absolventul va folosi aceleași date de identificare (login si parolă) pe tot timpul desfăşurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+. Atentie: pentru completarea cererii, absolventul va trebui sa acceseze casuta Edit date (personale si aditionale), altfel cererea nu se poate tipări. Cererea este accesibilă on-line şi coordonatorului Erasmus al facultății de care a aparținut absolventul;
 • curriculum vitae CV – în limba română (click aici) şi în limba engleză (click aici) (în format Europass, maximum 2 pagini).

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate. Datele de contact sunt disponibile la adresa:
http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html.

Procesul de selecție a proaspeților absolvenți se realizează la nivelul facultății, de către Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/stagii de plasament practic (C-SER), și constă în:

 • analiza dosarului de candidatură;
 • analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);
 • interviu (la latitudinea C-SER).

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate, candidaților înscriși.

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate, absolvenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele acte, rezultând astfel dosarul de mobilitate:

 • formularul de aplicație (Application Form, 2 exemplare originale – click - aici) – pentru mobilitățile din programul ERASMUS+;
 • acordul inițial de practică (Training Agreement, 2 exemplare originale – pentru mobilitățile de plasament practic valabil în programul Erasmus+, click - aici)
 • situația școlară (Transcript of Records – click - aici) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate.

Dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus la nivel de facultate.

!!!! Fiecare dosar va fi însoțit de un CD cu fițierele (formularele) scanate în format pdf.

Obținerea acceptului din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea (ApplicationForm, Training Agreement și Invitație/Scrisoare de acceptare – semnate).

Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de altă mobilitate Erasmus+ de studiu/ plasament practic (click aici) până la cumulul de 12 luni.

Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și absolventul beneficiar al mobilității.

Emiterea dispoziției de deplasare a absolventului beneficiar al mobilității.

 • Plecarea absolventului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea.
 • Transmiterea, de către absolventul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înregistrare-(click aici) la instituția parteneră.
 • Transferul banilor în contul bancar al absolventului beneficiar (80% din valoarea grantului).
 • Participarea absolventului beneficiar la activitățile de plasament practic - stabilite prin Training Agreement.
 • Predarea documentelor de mobilitate de către aabsolventul beneficiar, în maximum două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:
  • - Atestat de practică (document ce include și perioada de desfășurare a mobilității), obținut de la instituția parteneră – se depune la coordonatorul Erasmus la nivel de facultate
  • - Documente de transport și cazare – se depun la Biroul Erasmus+.
  • - Raport individual de activitate, conform formularului tip (click aici) – se depune la Biroul Erasmus.
 • Transferul banilor în contul bancar al absolventului beneficiar (20% din valoarea grantului); acțiunea este condiționată de îndeplinirea, de către absolventul beneficiar, a tuturor obligațiilor contractuale.
 • Atenție, să aveți o asigurare de sănătate încheiată. Interesați-vă din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara unde veți avea mobilitatea.

Pentru orice altă informație consultați coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate (lista coordonatorilor - click aici).