ERASMUS+

Unde pot studia - mobilități de studiu și de practică

Mobilitățile de studiu (SMS) și de practică (SMP), pentru studenții Universității Transilvania din Brașov (UTBv), în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară prin:
• proiectul instituțional KA103, în țările programului (țări UE și țări asociate);
• proiectul instituțional KA107, în țările partenere programului.

Modul de desfăşurare a mobilităților de studiu şi pentru stagii de practică pentru studenții din Universitatea Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+ (click aici)

Mobilități de studiu

Unde pot studia - mobilități de studiu

Studiază listele de mai jos și alege-ți universitatea și țara unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

Destinații țări UE și țări asociate       Destinații țări partenere

Cum pot aplica

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • a) să fie înmatriculat la universitate, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), indiferent de cetățenie;
 • b) să fie student cu frecvență sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la oricare program de studii, pe toată durata mobilități;
 • c) în funcție de tipul de mobilitate să îndeplinească următoarele condiții:
  • • pentru mobilitățile de studiu din ciclul licență, studentul trebuie ca la momentul efectuării mobilității să fie student cel puțin în anul II;
  • • pentru mobilitățile de studiu din ciclul de masterat sau doctorat mobilitățile se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studiu;
  • • studentul poate beneficia de mobilitate de plasament practic începând cu anul I al oricărui ciclu de studiu;
  • • pentru mobilitățile de stagii de practică pentru proaspăt absolvenți, studentul trebuie selectat înainte de absolvire, cu condiția ca mobilitatea să se deruleze în interiorul a primelor 12 luni de la data absolvirii; se va ține cont de durata mobilității/ mobilităților deja efectuate în cadrul ciclului respectiv, la cuantumul de maxim 12 luni.

Mobilitățile se vor desfăşura într-o țară participantă la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a țării de reşedință, avută de student pe durata studiilor.
Acelaşi student poate primi granturi pentru mobilități de studiu sau stagii de practică pentru cel mult 12 luni, pe parcursul fiecărui ciclu de studii:

 • - ciclul I (licență sau echivalent, EQF nivel 6);
 • - ciclul al II-lea (master sau echivalent, EQF nivel 7);
 • - ciclul al III-lea, în calitate de student doctorand (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

Experiența anterioară (prin programul LLP / acțiunea Erasmus) se cuantifică în cele 12 luni.

În cadrul programelor de studii de un ciclu, cum este Medicina, studenții pot participa la acțiuni de mobilitate de până la 24 de luni / ciclu de studii.

Pentru înscrieri suplimentare la mobilități, pentru semestrul II, an universitar 2018-2019 (campania de selecție octombrie 2018).

  • 01 octombrie – 10 octombrie 2018: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament și on-line la secțiunea „Înregistrare” http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018/;
  • 15 octombrie 2018: susținerea testului de limbă străină din cadrul mobilităților Erasmus+ (calculator și interviu); locul și ora susținerii testului de limbă stăină vor fi comunicate candidaților prin e-mail de către reprezentanții Biroulu Erasmus+;
  • 23 octombrie 2018: finalizarea rezultatelor de selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, și transmiterea la Biroul Erasmus+ a listei cu candidații înscriși / selectați / rezerve / respinși;
  • Începând cu 23 octombrie 2018: nominalizarea la instituțiile partenere de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate a studenților selectați.

!!! Candidații trebuie să se asigure că se încadrează în termele limită de nominalizare la universitățile partenere pentru care optează (că termenul de acceptare a nominalizării pentru semestrul II al anului academic 2018-2019 nu s-a încheiat înainte de 23 octombrie 2018).

Pentru înscrierea la concursul de selecție și obținerea unei mobilități de studiu (SMS) sau de stagiu de plasament practice (SMP) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conțină următoarele documente:

 • cerere tip se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018/, după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;
  Atenție!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui (după ce s-a înregistrat) să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și de către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;
 • curriculum vitae (CV) – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea din cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);
 • situația şcolară (Transcript of Records) (numai pentru mobilitățile de studiu) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / department;
 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de mobilitate de studiu și/sau de plasament practic Erasmus+ (24 luni pentru studentii la programul de studii Medicină) (formular tip).

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament.
Datele de contact sunt disponibile la adresa http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studenții din categoria “proaspăt absolvent” trebuie să fie selectați în perioada în care mai sunt studenți.

 • 1. Se acordă fonduri suplimentare (200 EUR/lună) pentru mobilități de studiu (SMS), pe baza documentelor doveditoare, după cum urmează:
  • - studenți cu nivel de trai scazut (ex. cazuri sociale) - dovada îndeplinirii condițiilor de trai scazut (ex. adeverință de îndeplinirea condițiilor de caz social, emisă de secretariatul facultății);
  • - studenți orfani - certificatul de deces al părintelui/părinților;
  • - studenți părinți tineri - certificatul de naștere a copilului.
 • 2. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Studenții Erasmus+ sunt selectați de către instituția de origine (UTBv) în mod corect, imparțial şi transparent.

Criterii de selecție:

 • a) studentul să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate (numai pentru mobilitățile de studiu); Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ stagii de practică (C-SER) din cadrul facultății poate selecta studenți promovați, integralişti sau creditați, după caz;
 • b) studentul să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar;
 • c) studentul să promoveze testul de limbă străină (la alegerea candidatului), în funcție de cerințele universității gazdă;

Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi emite listele cu rezultatele obținute de către candidați. Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către C-SER, și constă în:

 • - analiza dosarului de candidatură;
 • - analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);
 • - interviu (această activitate este la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declarație conflict de interese, la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă KA103, model listă KA107), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.
Procesul verbal de selecție împreună cu dosarele de candidatură se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate.

Atenție!!! Fiecare dosar va fi însoțit de un CD cu fișierele (formularele) în format atât .doc cât și .pdf

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • acordul de studiu (Learning Agreement for studies) – pentru mobilitățile de studiu în programul Erasmus+; se completează 1 exemplar în original;
 • acordul de practică (Learning Agreement for traineeships) – pentru mobilitățile de stagii de plasament practic în programul Erasmus+; se completează 1 exemplar în original.

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:
1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships (semnată de către instituția gazdă)
 • invitație / scrisoare de acceptare, semnată de către instituția gazdă;
 • pentru mobilitățile de studiu – calendarul academic al universității gazdă, necesar la stabilirea periodei finanțate;
 • pentru mobilitățile de plasament practic – acordul inter-instituțional semnat de universitate și instituția gazdă:

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității
3. Emiterea dispoziției de deplasare a studentului beneficiar al mobilității.

Atenție!!! Studenții beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare, respectiv a confirmării de înregistrare la instituția parteneră (Confirmation of registration);
3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar după cum urmează:

 • pentru mobilitățile de studiu - 80% din valoarea grantului / semestru
 • pentru mobilitățile de plasament practic - 80% din valoarea grantului total

4. completarea secțiunii DURING mobility din Learning Agreement, în cazul în care sunt necesare modificări la disciplinele de studiu sau la programul de practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității;
5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement for studies, respectiv la activitățile de plasament practic stabilite prin Learning Agreement for traineeships.

Atenție!!! Studenții care au mobilitatea finanțată pentru două semestre nu vor primi a doua tranșă de bani, corespunzătoare semestrului II, până când coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament nu primește foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obținut minim 20 de credite pe semestrul I.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • întreaga perioadă de mobilitate efectuată pe durata ciclului de studii respectiv (inclusiv perioada de prelungire solicitată) să nu depășească 12 luni per ciclu de studii (24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+;
 • data de întoarcere din mobilitate este după cum urmează:
  • - pentru mobilități de studiu: 31.07.2019;
  • - excepție fac mobilitățile studenților din anii terminali, la care data de întoarcere este 31.05.2019;
  • - pentru mobilități de stagii de plasament practic: 30.09.2019.

Pentru obținerea prelungirii, trebuie să trimiteți la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 • situație școlară (Transcript of records) din care să rezulte că studentul a obținut la universitatea parteneră minim 20 de credite în semestrul I;
 • Learning Agreement for studies (secțiunea DURING mobility – click aici) pentru semestrul II, semnat de ambele universități partenere (completat cu un total de 60 credite/an).
 • cerere aprobată de ambele instituții pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității. click - aici

1. Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

A. Pentru mobilitățile de studiu

 • • adeverința de mobilitate, obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+ click - aici;
 • • transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement for studies) se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament (original), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor;
 • • documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;
 • • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

B. Pentru mobilitățile de stagiu de plasament practic

 • • atestat de practică, secțiunea After mobility (click aici), obținut de la instituția parteneră – se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament (original);
 • • adeverința de mobilitate (click aici);
 • • documente de transport și cazare se depun la Biroul Erasmus+;
 • • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

Recunoașterea și echivalarea studiilor (Recognition outcomes by sending intituition) (formular tip) sau certificarea perioadei de practică (Traineeship certificate) (formular tip) se realizează de către C-SER, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus+ prin programul Erasmus+ (regulament format pdf).

2. Transferul diferenței de 20% din valoarea grantului în contul bancar al studentului beneficiar este condiționat de îndeplinirea, de către acesta, a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.

Mobilități de practică

Unde pot studia - mobilități de practică

Studiază listele de mai jos și alege-ți universitatea și țara unde ai vrea să studiezi. Asigură-te că facultatea ta are relații de colaborare cu universitatea aleasă de tine.

Destinații țări UE și țări asociate       Destinații țări partenere

Cum pot aplica

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • a) să fie înmatriculat la universitate, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), indiferent de cetățenie;
 • b) să fie student cu frecvență sau la altă formă de învățământ, la una din facultățile universității, la oricare program de studii, pe toată durata mobilități;
 • c) în funcție de tipul de mobilitate să îndeplinească următoarele condiții:
  • • pentru mobilitățile de studiu din ciclul licență, studentul trebuie ca la momentul efectuării mobilității să fie student cel puțin în anul II;
  • • pentru mobilitățile de studiu din ciclul de masterat sau doctorat mobilitățile se pot derula începând cu semestrul II al primului an de studiu;
  • • studentul poate beneficia de mobilitate de plasament practic începând cu anul I al oricărui ciclu de studiu;
  • • pentru mobilitățile de stagii de practică pentru proaspăt absolvenți, studentul trebuie selectat înainte de absolvire, cu condiția ca mobilitatea să se deruleze în interiorul a primelor 12 luni de la data absolvirii; se va ține cont de durata mobilității/ mobilităților deja efectuate în cadrul ciclului respectiv, la cuantumul de maxim 12 luni.

Mobilitățile se vor desfăşura într-o țară participantă la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a țării de reşedință, avută de student pe durata studiilor.
Acelaşi student poate primi granturi pentru mobilități de studiu sau stagii de practică pentru cel mult 12 luni, pe parcursul fiecărui ciclu de studii:

 • - ciclul I (licență sau echivalent, EQF nivel 6);
 • - ciclul al II-lea (master sau echivalent, EQF nivel 7);
 • - ciclul al III-lea, în calitate de student doctorand (nivel doctorat sau EQF nivel 8).

Experiența anterioară (prin programul LLP / acțiunea Erasmus) se cuantifică în cele 12 luni.

În cadrul programelor de studii de un ciclu, cum este Medicina, studenții pot participa la acțiuni de mobilitate de până la 24 de luni / ciclu de studii.

Pentru înscrieri suplimentare la mobilități, pentru semestrul II, an universitar 2018-2019 (campania de selecție octombrie 2018).

  • 01 octombrie – 10 octombrie 2018: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament și on-line la secțiunea „Înregistrare” http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018/;
  • 15 octombrie 2018: susținerea testului de limbă străină din cadrul mobilităților Erasmus+ (calculator și interviu); locul și ora susținerii testului de limbă stăină vor fi comunicate candidaților prin e-mail de către reprezentanții Biroulu Erasmus+;
  • 23 octombrie 2018: finalizarea rezultatelor de selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, și transmiterea la Biroul Erasmus+ a listei cu candidații înscriși / selectați / rezerve / respinși;
  • Începând cu 23 octombrie 2018: nominalizarea la instituțiile partenere de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate a studenților selectați.

Pentru înscrierea la concursul de selecție și obținerea unei mobilități de studiu (SMS) sau de stagiu de plasament practice (SMP) în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, care să conțină următoarele documente:

 • cerere tip se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018/, după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;
  Atenție!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui (după ce s-a înregistrat) să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și de către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;
 • curriculum vitae (CV) – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura activitatea din cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);
 • situația şcolară (Transcript of Records) (numai pentru mobilitățile de studiu) – se solicită la Secretariatul facultății, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / department;
 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de mobilitate de studiu și/sau de plasament practic Erasmus+ (24 luni pentru studentii la programul de studii Medicină) (formular tip).

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament.
Datele de contact sunt disponibile la adresa http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+, studenții din categoria “proaspăt absolvent” trebuie să fie selectați în perioada în care mai sunt studenți.

 • 1. Se acordă fonduri suplimentare (200 EUR/lună) pentru mobilități de studiu (SMS), pe baza documentelor doveditoare, după cum urmează:
  • - studenți cu nivel de trai scazut (ex. cazuri sociale) - dovada îndeplinirii condițiilor de trai scazut (ex. adeverință de îndeplinirea condițiilor de caz social, emisă de secretariatul facultății);
  • - studenți orfani - certificatul de deces al părintelui/părinților;
  • - studenți părinți tineri - certificatul de naștere a copilului.
 • 2. Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Studenții Erasmus+ sunt selectați de către instituția de origine (UTBv) în mod corect, imparțial şi transparent.

Criterii de selecție:

 • a) studentul să fie declarat promovat la momentul plecării în mobilitate (numai pentru mobilitățile de studiu); Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii/ stagii de practică (C-SER) din cadrul facultății poate selecta studenți promovați, integralişti sau creditați, după caz;
 • b) studentul să aibă rezultate profesionale corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar;
 • c) studentul să promoveze testul de limbă străină (la alegerea candidatului), în funcție de cerințele universității gazdă;

Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi emite listele cu rezultatele obținute de către candidați. Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul fiecărei facultăți, de către C-SER, și constă în:

 • - analiza dosarului de candidatură;
 • - analiza rezultatelor obținute la testul de limbă străină (limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității);
 • - interviu (această activitate este la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declarație conflict de interese, la începutul fiecărui an universitar.

Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă KA103, model listă KA107), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.
Procesul verbal de selecție împreună cu dosarele de candidatură se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate.

Atenție!!! Fiecare dosar va fi însoțit de un CD cu fișierele (formularele) în format atât .doc cât și .pdf

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • acordul de studiu (Learning Agreement for studies) – pentru mobilitățile de studiu în programul Erasmus+; se completează 1 exemplar în original;
 • acordul de practică (Learning Agreement for traineeships) – pentru mobilitățile de stagii de plasament practic în programul Erasmus+; se completează 1 exemplar în original.

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:
1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships (semnată de către instituția gazdă)
 • invitație / scrisoare de acceptare, semnată de către instituția gazdă;
 • pentru mobilitățile de studiu – calendarul academic al universității gazdă, necesar la stabilirea periodei finanțate;
 • pentru mobilitățile de plasament practic – acordul inter-instituțional semnat de universitate și instituția gazdă:

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității
3. Emiterea dispoziției de deplasare a studentului beneficiar al mobilității.

Atenție!!! Studenții beneficiari trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
2. transmiterea, de către studentul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, a confirmării de înmatriculare, respectiv a confirmării de înregistrare la instituția parteneră (Confirmation of registration);
3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar după cum urmează:

 • pentru mobilitățile de studiu - 80% din valoarea grantului / semestru
 • pentru mobilitățile de plasament practic - 80% din valoarea grantului total

4. completarea secțiunii DURING mobility din Learning Agreement, în cazul în care sunt necesare modificări la disciplinele de studiu sau la programul de practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității;
5. participarea studentului beneficiar la activitățile de studiu stabilite prin Learning Agreement for studies, respectiv la activitățile de plasament practic stabilite prin Learning Agreement for traineeships.

Atenție!!! Studenții care au mobilitatea finanțată pentru două semestre nu vor primi a doua tranșă de bani, corespunzătoare semestrului II, până când coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament nu primește foaia matricolă de la universitatea partenera din care să rezulte că studentul a obținut minim 20 de credite pe semestrul I.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • întreaga perioadă de mobilitate efectuată pe durata ciclului de studii respectiv (inclusiv perioada de prelungire solicitată) să nu depășească 12 luni per ciclu de studii (24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+;
 • data de întoarcere din mobilitate este după cum urmează:
  • - pentru mobilități de studiu: 31.07.2019;
  • - excepție fac mobilitățile studenților din anii terminali, la care data de întoarcere este 31.05.2019;
  • - pentru mobilități de stagii de plasament practic: 30.09.2019.

Pentru obținerea prelungirii, trebuie să trimiteți la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 • situație școlară (Transcript of records) din care să rezulte că studentul a obținut la universitatea parteneră minim 20 de credite în semestrul I;
 • Learning Agreement for studies (secțiunea DURING mobility – click aici) pentru semestrul II, semnat de ambele universități partenere (completat cu un total de 60 credite/an).
 • cerere aprobată de ambele instituții pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității. click - aici

1. Predarea documentelor de mobilitate de către studentul beneficiar, se face în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

A. Pentru mobilitățile de studiu

 • • adeverința de mobilitate, obținută de la universitatea parteneră, conținând perioada mobilității; se depune la Biroul Erasmus+ click - aici;
 • • transcript of records obținut de la universitatea parteneră, conținând rezultatele profesionale (note și credite la disciplinele prevăzute în Learning Agreement for studies) se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament (original), în vederea recunoașterii și echivalării studiilor;
 • • documente de transport și cazare; se depun la Biroul Erasmus+;
 • • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

B. Pentru mobilitățile de stagiu de plasament practic

 • • atestat de practică, secțiunea After mobility (click aici), obținut de la instituția parteneră – se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament (original);
 • • adeverința de mobilitate (click aici);
 • • documente de transport și cazare se depun la Biroul Erasmus+;
 • • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

Recunoașterea și echivalarea studiilor (Recognition outcomes by sending intituition) (formular tip) sau certificarea perioadei de practică (Traineeship certificate) (formular tip) se realizează de către C-SER, conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament practic efectuate în cadrul mobilităților Erasmus+ prin programul Erasmus+ (regulament format pdf).

2. Transferul diferenței de 20% din valoarea grantului în contul bancar al studentului beneficiar este condiționat de îndeplinirea, de către acesta, a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.

Mobilități pentru proaspăt absolvenți

Lista universităților partenere pentru mobilitățile Erasmus+

Proaspăt absolvenții Universității Transilvania din Brașov (UTBv) pot efectua doar mobilități pentru stagii de practică, nu și mobilități de studiu.
Mobilitățile pentru plasament practic (SMP), pentru proaspăt absolvenți, în cadrul programului Erasmus+, se desfășoară prin proiectul instituțional KA103, în țările programului.

Click aici pentru a descărca întreaga metodologie de desfășurare a mobilităților de plasament practic pentru proaspăt absolvenți.

Cum pot aplica

Pentru a beneficia de mobilitate Erasmus+ de plasament practic, proaspăt absolventul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
a) să fie selectat pe parcursul ultimului an de studii, înainte de data absolvirii;
b) la momentul selecției să fie înmatriculat la universitate, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), la forma de studii cu frecvență sau la altă formă de învățământ, indiferent de cetățenie;
Atenție!!!

 • mobilitatea de plasament practic trebuie să se deruleze şi să se finalizeze în cel mult un an de la absolvire (primele 12 luni de la data absolvirii);
 • se va ține cont de durata mobilității/ mobilităților deja efectuate în cadrul ciclului respectiv, la cuantumul de maxim 12 luni, sau maxim 24 de luni, în cazul studenților absolvenți ai programelor de studii de un ciclu, cum este Medicina; experiența anterioară (inclusive prin programul LLP / acțiunea Erasmus) se cuantifică în cele 12 luni, respectiv 24 de luni.
 • mobilitățile se vor desfăşura într-o țară participantă la programul Erasmus+, diferită de țara instituției de origine (Universitatea Transilvania din Braşov) şi a țării de reşedință, avută de student pe durata studiilor.

Sesiune suplimentară de înscrieri pentru mobilități de plasament practice, pentru proaspăt absolvenți, (campania de selecție mai-iunie 2019)

 • 20 mai – 31 mai 2019: înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/departament și on-line la secțiunea „Înregistrare” link activ de la 20 mai 2019
 • 7 iunie 2019: susținerea testului de limbă străină din cadrul mobilităților Erasmus+ (calculator și interviu); locul și ora susținerii testului de limbă stăină vor fi comunicate candidaților prin e-mail de către reprezentanții Biroului Erasmus+;
 • 12 iunie 2019: finalizarea rezultatelor selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, și transmiterea la Biroul Erasmus+ a listei cu candidații înscriși/ selectați/ rezerve/ respinși;
 • 13 – 21 iunie 2019: nominalizarea la instituțiile partenere a studenților selectați (dacă mobilitatea de practică se va desfășura la o universitate).

În vederea înscrierii la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de plasament practic în cadrul programului Erasmus+ este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

 • cerere tip se completează on-line pe site-ul http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2018, după înregistrarea on-line, studentul va folosi aceleași date de identificare (login şi parolă) pe tot parcursul desfășurării activităților din cadrul mobilității Erasmus+;
  Atenție!!! pentru completarea cererii, studentul va trebui (după ce s-a înregistrat) să acceseze căsuța Edit date (personale și adiționale), altfel cererea nu poate fi tipărită; cererea este accesibilă on-line și de către coordonatorului Erasmus+ al facultății/departamentului la care este înmatriculat studentul;
 • curriculum vitae (CV) – se completează în limba română şi în limba străină în care se va desfășura comunicarea în cadrul activității din cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);
 • copie pașaport/ carte de identitate;
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de maxim 12 luni de mobilitate de studiu și/sau de plasament practic Erasmus+ (24 luni pentru studentii la programul de studii Medicină) (formular tip).

Dacă unul dintre participanții selectați are o dizabilitate de natură fizică, mentală sau alte probleme de sănătate care îl împiedică să ia parte la mobilitate fără să-i fie pus la dispoziție un sprijin financiar suplimentar, universitatea poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi costurile suplimentare necesare. Participanții care doresc să solicite sprijin financiar suplimentar pentru nevoie speciale, trebuie să discute cu reprezentanții Biroului Erasmus+ despre aceste aspecte în momentul pregătirii documentelor de mobilitate.

Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament. Datele de contact sunt disponibile la adresa:
http://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/echipa-oficiului-de-relatii-internationale.html.

Studenții Erasmus+ sunt selectați de către instituția de origine (UTBv) în mod corect, imparțial şi transparent.

Procesul de selecție a studenților se realizează la nivelul facultății, de către Comisia de selecție, echivalare și recunoaștere a perioadei de studii / stagii de plasament practic (C-SER), și constă în:

 • promovarea testului de limbă străină, limba la alegerea candidatului, limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității, în funcție de cerințele universității / instituției gazdă;
 • analiza dosarului de candidatură;
 • interviu (la latitudinea C-SER).

Fiecare membru al C-SER va semna o Declarație conflict de interese, la începutul fiecărui an universitar.
Pentru selecția studenților, Biroul Erasmus+ din cadrul UTBv organizează sesiunea de teste de limbă străină şi emite listele cu rezultatele obținute de către candidați.
Procesul de selecție se încheie prin comunicarea rezultatelor selecției (model listă), de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, atât candidaților înscriși, cât și Biroului Erasmus+, la nivel de universitate.
Procesul verbal de selecție împreună cu dosarele de mobilitate se depun la sediul Biroului Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate.
Atenție!!! Fiecare dosar va fi insotit de un CD cu fisierele (formularele) în format atât doc cât și pdf.

Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu acordul de practică (Learning Agreement for Traineeships) click - aici

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:
1. Completarea dosarului de mobilitate cu următoarele acte:

 • acceptul din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea, prin primirea Learning Agreement for studies / Learning Agreement for traineeships (semnată de către instituția gazdă)
 • invitație / scrisoare de acceptare, semnată de către instituția gazdă;
 • acordul inter-instituțional semnat de universitate și instituția gazdă:
  - pentru instituția gazdă universitate (click - aici)
  - pentru instituția gazdă companie (click - aici).

2. Încheierea contractului financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și studentul beneficiar al mobilității. Atenție!!! Absolventul beneficiar trebuie să aibă încheiate asigurări de sănătate, de accident, de răspundere civilă, ca urmare, trebuie să se intereseze din timp ce tip de asigurare este valabilă în țara în care va avea loc mobilitatea.

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • 1. plecarea studentului beneficiar în mobilitate și sosirea la instituția parteneră la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • 2. transmiterea, de către absolventul beneficiar, în termen de o săptămână de la sosire, confirmării de înregistrare (click aici) la instituția parteneră;
 • 3. transferul banilor în contul bancar al studentului beneficiar, 80% din valoarea grantului;
 • 4. completarea secțiunii DURING mobility din Learning Agreement, în cazul în care sunt necesare modificări la programul de practică; semnarea de către ambele instituții şi transmiterea formularului semnat, cu modificările aferente trebuie realizată în maximum 4 săptămâni de la începerea mobilității;
 • 5. participarea absolventului beneficiar la activitățile practice stabilite prin Learning Agreement for traineeships.

Prelungirea perioadei de mobilitate se poate aproba în următoarele condiții:

 • întreaga perioadă de mobilitate efectuată pe durata ciclului de studii respectiv (inclusiv perioada de prelungire solicitată) să nu depășească 12 luni per ciclu de studii (24 luni în cazul programului de studiu Medicină);
 • data de întoarcere din mobilitate să se încadreze în termenul de maximum un an de la data absolvirii;
 • finanțarea perioadei de prelungire este posibilă în limita banilor disponibili din partea Programului Erasmus+.

Pentru obținerea prelungirii, studentul trebuie să trimită la Biroul Erasmus+ UTBv următoarele documente:

 • Learning Agreement for traineeships (secțiunea DURING mobility – click aici) care să menționeze noua perioadă de mobilitate și eventualele modificări aduse programului de practică, semnat de ambele universități partenere.
 • cerere aprobată de ambele instituții pentru obținerea acordului de prelungire a mobilității. click - aici

1. Predarea documentelor de mobilitate de către absolventul beneficiar, în maxim două săptămâni de la întoarcerea din mobilitate, după cum urmează:

 • atestat de practică, secțiunea After mobility (click aici), obținut de la instituția parteneră – se depune atât la Biroul Erasmus+ (copie), cât și la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament (original);
 • certificatul de prezență (click aici);
 • documente de transport și cazare se depun la Biroul Erasmus+;
 • completarea raportului individual de activitate electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+

2. Transferul banilor în contul bancar al absolventului beneficiar (20% din valoarea grantului); acțiunea este condiționată de îndeplinirea, de către absolventul beneficiar, a tuturor obligațiilor contractuale.