Prezentarea politicii Erasmus

Contextul internațional în care operează învățământul superior a devenit mai dinamic, mai global și mai competitiv, ceea ce necesită în mod constant adaptare și implică nevoia de deschidere și de colaborare. Planul strategic al universității ia în considerare obiectivele academiceprevăzute de Carta Universității, necesitățile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă, dezvoltarea și extinderea informațiilor (TIC), îmbunătățirea "ciclului de viață" al informațiilor și specializărilor.

Aceste obiective vor fi atinse prin:

  • Îmbunătățirea procesului de predare-învățare prin dezvoltarea comună, împreună cu partenerii internaționali, îmbunătățirea curriculum-ului programelor de studii, a modulelor de curs și a materialelor didactice.
  • Stimularea activităților interactive de predare și susținerea financiară și logistică a instruirii practice internaționale a studenților prin mobilități Erasmus+. Promovarea dezvoltării tezei de absolvire / disertație pentru studenți într-un cadru internațional (universitate sau companie).
  • Stimularea schimburilor de studiu pentru studenți, atât outgoing cât și incoming, în vederea dezvoltării competențelor transversale și a sporirii șanselor la angajare.
  • Creșterea participării personalului academic și non-academic la programele de formare internaționale și prin aceasta promovarea imaginii Universității la nivel internațional; aceasta ar trebui să aducă în prim-plan atât domeniile tradiționale și cele mai recent dezvoltate, precum și rezultatele și realizările remarcabile ale acestora.
  • Creșterea numărului de programe de studiu predate în limbi străine și promovarea / programelor de studii universitare de dublă diplomă/comune mai ales pentru al doilea ciclu - programele de masterat.
  • Consolidarea legăturilor dintre mediul academic, de cercetare și de afaceri în vederea promovării excelenței și inovării.

Biroul Erasmus+ asigură comunicarea permanentă cu instituțiile partenere; această structură este coordonată de Comitetul de Management, alcătuit din coordonatorii instituționali și coordonatorii pe facultate. Metodele operaționale și de comunicare se bazează peîntâlniri periodice,discuții față-n față, și comunicarea pe internet.

Pentru mobilitățile incoming, Biroul Erasmus+ centralizează cererile primite din partea studenților și a personalului interesat de efectuarea de mobilități la Universitatea Transilvania din Brașov (UTBv) și le transmite coordonatorului facultății respective. Mentoratul pentru studenții străini este asigurat la nivel de facultate de către coordonatorul Erasmus+ pe facultate. Studenții străini și membrii personalului de la universitățile partenere pot beneficia, la cerere, de un curs de limba română asigurat de către Facultatea de Litere, prin intermediul Centrului pentru Învățarea Limbilor Moderne.

Mobilitățile de formare a personalului pot fi organizate fie centralizat, de către Biroul Erasmus+, fie de către coordonatorul Erasmus+ pefacultate, în funcție de obiectivele de instruire. Biroul Erasmus+ asistă personalul în identificarea mobilității celei mai potrivite și finalizareaprocedurilor administrative. În plus, toate ofertele de formare primite de la universitățile partenere sunt publicate pe site. Recunoaștereamobilității se bazează pe certificatul de participare eliberat de către instituția gazdă și pe raportul de activitate individuală.

În fiecare an, Biroul Erasmus+ organizează două apeluri de selecție pentru studenții care pleacă în mobilitate și cel puțin două evenimente de informare pentru studenți și personalul academic și administrativ pe parcursul cărora participanții sunt familiarizați cu mobilitățile Erasmus+ și ofertele partenerilor internaționali. Fiecare student outgoing are alocat un tutore și mentor, care îi oferă monitorizare îninstituțiile de origine / gazdă și asigură valorificarea deplină a mobilității. Toți coordonatorii Erasmus+ organizează întâlniri înainte de plecare pentru studenții outgoing, care sunt încurajați să ceară sfatul studenților outgoing din anul precedent. Rapoartele studenților outgoing cu privire la activitatea lor pe timpul șederii în străinătate sunt monitorizate pentru a permite identificarea oricărei probleme șidiscutarea acesteia cu instituțiile partenere.

UTBv alege partenerii internaționali în principal în baza unor experiențe individuale anterioare ale personalului său: o cooperare fructuoasăla scară mică poate evolua într-un acord-cadru la nivel instituțional. Pe de altă parte, există vectori internaționali ai UTBv (absolvenți, foștiprofesori etc. care predau în prezent în universități străine), care pot identifica și propune parteneriate pentru UTBv. În consecință,instituția noastră își extinde relațiile internaționale în Europa, Asia de Nord și Orientul Mijlociu, Africa, America de Nord și de Sud. În ultima perioadă, s-au dezvoltat acorduri internaționale cu universități din Rusia și țări din fosta Uniune Sovietică.

Oportunitatea reprezentată de mobilitățile Erasmus+ este recunoscută în universitatea noastră drept un mijloc valoros ce permite studenților o imersiune prelungită într-o țară și cultură diferită iar instituția sprijină mobilitățile în ceea ce privește pregătirea lingvistică prin cursuri de limbi străine incluse în fiecare curriculum, recunoașterea deplină a ECTS și transferul acestora.

La nivel instituțional, dorim să dezvoltăm parteneriate strategice și în fiecare an, numărul de contracte interinstituționale crește, asigurândexperiența internațională, atât pentru studenți cât și pentru personalul din universitatea noastră și din universitățile partenere.

Rezultatele tangibile ale punerii active în aplicare a programului Erasmus+ sunt evidențiate prin:

  • Creșterea numărului de mobilități în rândul studenților și cadrelor didactice ca mijloc de dezvoltare a experienței și creșterii nivelului de competență prin contactarea membrilor unor universități cu tradiție, prin activități de predare / învățare într-un mediu de învățare diferit,prin dezvoltarea de contacte.
  • Dezvoltarea sistemului ECTS, în scopul acoperirii programelor de studii din toate domeniile pentru un contact mai bun și mai rapid aluniversității noastre cu instituțiile partenere, pentru o mai bună sincronizare a acordurilor de studiu. Această activitate este conformă cu Planul de Dezvoltare Strategică a universității noastre și cu reglementările naționale referitoare la învățământul superior.
  • Dezvoltarea curriculum-ului pentru toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat) pentru cursuri și module de curs în cadrulparteneriatelor și proiectelor naționale și internaționale. Universitatea Transilvania din Brașov respectă în totalitate principiile nediscriminăriiprevăzute în Programul Erasmus+ și asigură acces și oportunități egale participanților mobili indiferent de mediul din care aceștia provin.Participarea în Program ne duce mai departe în angajamentul nostru strategic privind modernizarea europeană și internaționalizarea.Participarea în program va aduce beneficii unui segment mai larg al societății arătând că studenții și personalul sunt capabili să studieze și să lucreze oriunde în Europa și în lume asigurând, în același timp, absolvenților noștri achiziția unor abilități, cunoștințe și atribute care le vor fi de folos pe o piață a muncii extrem de competitivă. Chiar mai mult, este de așteptat o sporire a atractivității universității noastre și o creștere a calității viitorilor studenți.