Informații publice

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din UNITBV la 01.11.2021 este de 73,4% din totalul angajaților.

Aplicarea art. 33

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.03.2022, se regăsesc în lista publicată aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.09.2021, se regăsesc în lista publicată aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.03.2021, se regăsesc în lista publicată aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 30.09.2020, se regăsesc în lista publicată aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.03.2020, se regăsesc în lista publicată aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 30.09.2019, se regăses aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.03.2019, se regăsesc aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 31.03.2018, se regăsesc aici.

În vederea respectării art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază si cuantumul brut al sporurilor corespunzătoare funcțiilor din Universitatea Transilvania din Brașov, la data de 30.09.2017, se regăsesc aici.

Procedura privind recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedura reglementează  recunoașterea în Universitatea Transilvania din Brașov a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute la:

 1. a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană;
 2. b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
 3. c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea de către Universitatea Transilvania din Brașov a funcțiilor didactice obținute în străinătate se realizează în scopul angajării pe posturile vacante din statele de funcții ale Universității, în regim de plată cu ora.

Recunoaşterea funcțiilor didactice obținute în străinătate conform prezentei metodologii este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul Universității Transilvania din Brașov.

Lista universităților de prestigiu din alte state este disponibilă la https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Documente necesare:

  1. Cerere tip - În cerere se vor menționa obligatoriu toate datele de contact (corespondență) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondența primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere.
  2. Actul de identitate - În copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie pentru documentele în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi).
  3. Diplomă de doctor - În copie, dacă actul de studii este obținut în România sau într-o instituție de învățământ universitar acreditată din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană sau într-o universitate inclusă în Lista universitățtilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educatiei. Dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate decât cele menționate anterior, Diploma de doctor va fi însoțită de atestatul de recunoaştere emis de CNRED, în copie, dacă actul de studii este emis  în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi. În cazul în care domeniul de doctorat nu este indicat în diploma de doctor, aceasta va fi însoțită de un document eliberat de instituția emitentă a actului de studii care să conțină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut diploma şi titul de doctor, în copie pentru documentele în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi).
  4. Curriculum Vitae – redactat în limba română sau engleză. Trebuie să includă detalii privind stagiul de doctorat.
  5. Lista de lucrări şi contribuții ştiințifice - redactată în limba română sau engleză. Este asumată prin semnătură de către solicitant.
  6. Dovada funcției didactice - în copie pentru documentele în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană şi traducere autorizată pentru celelalte limbi . Acest document este eliberat de instituția care a acordat funcția didactică:
   a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană;
   b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
   c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
  7. Dovada de plată a taxei de procesare a dosarului - Valoarea taxei este de 150 lei (HS nr. 10 din 15.02.2017, pt. III15) și se poate achita direct la casieria Universității sau prin virament bancar în lei, euro sau usd în conturile:
   Plata pe teritoriul României
   Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
   Cod fiscal: 4317754
   Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
   b. Plata din afara țării:
   Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
   Banca: BCR București
   Cod SWIFT: RNCBROBU
   Cod fiscal: 4317754
   Cod IBAN: RO26RNCB0053048605430006
   Suma: echivalentul sumei de 150 lei în euro, la cursul BNR din data plății.

În cadrul Universității, dosarele de recunoaştere a funcțiilor didactice sunt evaluate de către CRID (Centrul de Resurse de Informare şi Documentare):
(1) verifică dacă dosarul conține toate documentele;
(2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la registratura universității. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data transmiterii de către CRID a informării, documentele depunându-se spre completare la registratura universității. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului în baza avizului emis de CRID. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, prin completarea unei cereri în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului sau să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt suportate de solicitant la destinație, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai solicita documentele şi dă universității dreptul de a le distruge.

În procesul de verificare CRID poate utiliza resurse cum ar fi:
- Sistemul de informare al pieței interne (IMI), pentru comunicare şi schimb de informații cu autoritățile competente din alte țări ale UE;
- instrumentul de traducere eTranslation pus la dispoziție de Comisia Europeană;
- Baza de date a instituțiilor de învățământ superior a Asociației Internaționale a Universităților (WHED).

Comisia de evaluare stabilită de Centrul de Resurse de Informare şi Documentare examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după caz). Termenul de soluționare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare în cazurile în care este necesară verificarea autenticității documentelor din dosar şi/sau a statutului universității emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele nesoluționării în termenul anterior menționat.

Pentru evaluarea dosarului, comisia de evaluare procedează astfel:
a) verifică statutul instituției de învățământ superior care a emis documentele supuse recunoaşterii. În cazul în care există îndoieli asupra autenticității şi legalității emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;
b) respinge dosarul în cazul în care instituția emitentă a dovezii nu se încadrează în categoriile menționate la Art. 1 din metodologie;

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a funcției didactice obținute în străinătate,  se emite de către rectorul Universității Transilvania din Braşov, conform normelor legale. Decizia de recunoaștere sau de nerecunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate va fi emisă de Rectorul ULBS, și va fi transmisă solicitantului în format letric semnată olograf sau în format electronic cu semnătură electronică, în conformitate conform cu modul în care a fost făcută solicitarea.

În cazul unei decizii de nerecunoaştere a funcției didactice obținute în străinătate, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta poate depune contestație în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei, printr-o cerere motivată care se va depune la registratura Universității, sau se va transmite prin poștă, sau se va transmite electronic (e-mail la adresa menționată în prezenta procedură, sau în platforma electronică în care a fost înregistrată solicitarea – după caz).

Contestația formulată de solicitant va fi analizată şi soluționată de către Consiliul de Administrație (CA) al Universității, în termen de cel mult 30 zile. Decizia CA asupra contestației este irevocabilă la nivelul Universității Transilvania din Braşov şi se comunică solicitantului prin poştă  la adresa de corespondență indicată.

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la:https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=995277&IdOperatiune=2

Metodologia privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate este disponibilă la: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/angajati/Metodologia_recunoastere_functii_didactice_15.02.2017.pdf

Procedura privind recunoaşterea în Universitatea Transilvania din Braşov a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiințe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedura reglementează recunoașterea în Universitatea Transilvania din Brașov a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu professional, obținute în străinătate  la :

 1. a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană;
 2. b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
 3. c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea diplomei  şi  titlului  de  doctorde  către UTBv,  conform  prezentei metodologii, este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UTBv şi se realizează în scopul înscrierii  la  programele  postuniversitare,  obținerii  abilitării,  ocupării  unei  funcții  didactice  sau  de cercetare în cadrul UTBv.

Diplomele de doctor supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele vor fi supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din ţțara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea. (https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top)

Documente necesare:

  1. Cerere tip - În cerere se vor menționa obligatoriu toate datele de contact (corespondență) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondența primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere.
  2. Actul de identitate - În copie, cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată*, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz)
  3. Diploma de doctor -În copie şi traducere legalizată, însoțită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituția emitentă a actului de studii care să conțină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor)
  4. Rezumatul tezei de doctorat - Pe lângă rezumatul tezei de doctorat este nevoie și de teza de doctorat în format electronic sau link către adresa site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza, într-o limbă de circulație internațională (link-ul va fi indicat în cererea de recunoaştere a diplomei de doctor)
  5. Curriculum Vitae - Trebuie  să includă detalii privind stagiul de doctorat desfăşurat în străinătate
  6. Lista de lucrări şi contribuții ştiințifice - Este asumată prin semnarea de către solicitant
  7. Dovada de plată a taxei de procesare a dosarului - Valoarea taxei este de 150 lei şi se poate achita direct la casieria UTBv sau prin virament bancar in lei, euro sau usd în conturile (HS10/15.02.2017, pt.III.15)

În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de maximum  10  zile  de  la  primirea  dosarului se comunică solicitantului actele care nu au fost depuse, electronic şi/sau prin poştă, Completarea dosarului se face în maximum 15 zile de la data transmiterii informării. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului.

Soluționarea dosarului se face în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după caz). Termenul de soluționare se poate prelungi în cazurile în care este necesară  verificarea  autenticității  documentelor  din  dosar  şi/sau  a  statutului  universității  emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele nesoluționării în termenul anterior menționat.

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiințe sau într-un  domeniu  profesional se emite de către rectorul Universității Transilvania din Braşov  şi  este  comunicată  solicitantului  prin  poştă  la  adresa  de corespondență indicată în cererea de recunoaştere.

În cazul unei decizii de nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta poate depune contestație în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. Contestația se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la registratura Universității Transilvania din Braşov.

Contestația formulată de solicitant va fi analizată şi soluționată în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării la universitate. Decizia asupra contestației este irevocabilă la nivelul Universității Transilvania din Braşov şi se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=995017&IdOperatiune=2

Metodologia de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate poate fi accesată la: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/angajati/Metodologia_recunoastere_titlu_de_doctor_15.02.2017.pdf